Ölkə

Elm və din güzgüsündə TƏKAMÜL

4 Sentyabr 2017 11:00
154 Şərh     Baxış: 11 793

Milli.Az İlkin İzzətin tanınmış yazıçı, teoloq Rövşən Abdullaoğlu ilə müsahibəsini təqdim edir: 

Sadə görünən bəzi sualların dərin mənalı fərqli cavabları

- Rövşən müəllim, bir qədər qəribə görünsə də, əvvəlcə sadə, nəyin nə olduğunu açıqlamaq üçün suallar verəcəm.

- Buyurun.

- Sizcə, ən dəqiq informasiya mənbəyi nədir?

- Ən dəqiq informasiya sırf əqli qaydalara söykənənidir. Ona görə riyaziyyat, həndəsə, fəlsəfə kimi əqli elmlər daha dəqiq elmlər hesab edilir. "2+2"nin cavabında 4-dən başqa bir ehtimal yoxdur. Bu, əqli faktdır. Əqli faktın əksini iddia etmək paradoksa səbəb olur. Təcrübi elmlər isə əqli deyil, empirik, yəni təcrübə yolu ilə müəyyən olunmuş məlumatlar üzərində qurulur. Buna görə də təbiətşünaslıq kimi təcrübə elmlərinin nəzəriyyələri etibarlılığına görə əqli elmlərin məlumatlarının dəqiqliyində deyildir. Həmçinin, təcrübi məlumatların əksini iddia etmək də paradoksa səbəb olmur. Bu qeyri-dəqiqliyinə görə də təcrübə yoluyla əldə olunmuş məlumatların müəyyən qeydlər qəbul etmək, yenilənmək, dəyişilmək xüsusiyyəti vardır. Elm fəlsəfəsi və epistemologiya elmi təbiətşünaslıq kimi hissi müşahidələrə dayanmış elmləri xəta etmə imkanı yüksək olan elmlərdən bilir. Məhz bu xüsusiyyətinə görədir ki, təbiətşünaslıq kimi elmlərdə nəzəriyyənin isbat problemi ən böyük elmi fakt olaraq qalır.

- Bəs, onda fakt nədir?

- Fakt termini daha çox təcrübi elmlərdə işlədilir. Real olaraq baş vermiş, yaxud da baş verməsi qəti olan konkret bir hadisəni bildirir. Faktın verifikasiya, yəni yoxlanıla bilmə xüsusiyyəti olmalıdır. Dəqiqlik dərəcəsinə görə fakt nəzəriyyədən və fərziyyədən daha üstün və dəqiq hesab edilir. Ona görə də faktlarla hesablaşmamaq, onları danmaq olmur.

- Nəzəriyyə və fərziyyə nədir?

- Fərziyyə hər hansı bir məsələni izah etmək üçün irəli sürülmüş ilkin fikir və zəif ehtimaldır. Bu ilkin fikir hər hansı elmi araşdırmalarla möhkəmləndirilsə, olur nəzəriyyə. Nəzəriyyə fərziyyədən daha əsaslıdır. Bununla belə, nəzəriyyə tam isbat olunmamış, alternativ izahları olan və hazırda müzakirə mərhələsində olan məlumatdır. Nəzəriyyə qəti dəlillərlə isbat olunub, mütəfəkkirlər tərəfindən yekdilliklə qəbul olunduqda isə olur fakt. Məsələn, "Marsda həyat var". Bu bir fərziyyədir. Əgər hansısa təcrübələrlə Mars planetində həyatın izlərinə oxşar əlamətlər müəyyən olunsa, bu fərziyyə olacaq nəzəriyyə. Marsa gedib həyatı öz gözümüzlə görsək, bu artıq faktdır. Düzdür, bu üç anlayış arasında başqa fərqli və oxşar cəhətlər, müxtəlif izahlar da vardır. Amma mən indi onlara toxunmuram.

- Bəs faktlara subyektiv yanaşma necə, mümkündürmü?

- Təcrübə elmlərində faktlarda subyektivlik çoxdur. Hava müsbət 18 dərəcə selsidir. Bir insan buna soyuq, digəri isə isti deyir. Soyuq və istilik anlayışı şəxslərə görə dəyişir. Havanın müsbət 18 dərəcə olması faktı isə faktlığında qalır. Yer altından dimdiyində dişi, quyruğunda fəqərələri olan bir quş tapırlar. Bax bu, faktdır. Təkamülçülər "arxeopteriks" adını verdikləri bu quşun sürünənlərdən quşlara keçid etmiş bir canlı olduğunu iddia edirlər. Bu iddia isə fakta geydirilmiş subyektiv fikirdir.

Elm adətən bir qrup nüfuzlu insanın, yaxud totalitar dövlətlərin maraqlarının əsiri olub

- Alimin ideologiyası özünün elmi nəzəriyyələrinə təsir edə bilərmi? Elm tarixində belə hallara rast gəlinibmi?

- Əlbəttə. Təcrübi məsələlərin subyektiv yanaşma xüsusiyyəti ideoloji manipulyasiya üçün geniş şərait yaradır. Məsələn, nasional-sosialistlərin Almaniyada hakimiyyəti zamanı psixoterapiya, fizika, sosiologiya, siyasi fəlsəfə, fəlsəfə kimi elmlərə olan ideoloji müdaxilələri. Eynilə, SSRİ məkanında da müxtəlif elmi məsələlərə ideoloji yanaşmalar mövcud olmuşdur. Belə ki, mövcud fikrin əksinə çıxanlar represiyaya məruz qalırdı. Orta əsrlərdə mövcud olan inkvizisiya məhkəməsi də məhz katolisizmdə qəbul olunmuş "elmi fikirləri" qorumaq üçün qurulmuşdu. Biz Roma imperiyasında da ideoloji yanaşmanın elmə olan təsirini müşahidə edirik. VI əsrdə Bizans imperiyasına başçılıq etmiş I Yustinianın dövründə antik dövrdən qalma dinlərlə bərabər, bütün mədəniyyət və elmi irs də tamamilə məhv edilirdi. Bu səbəbdən, hətta Afina şəhərində olan məşhur Platon Akademiyası, həmçinin bir çox böyük elmi mərkəzlər də bağlanmışdı. Bundan sonrakı yeni elmi nəzəriyyələr də yalnız mövcud baxışlara uyğunlaşdırılırdı. Avropada katolisizmin nüfuzu aradan gedəndən sonra elm aləmi maddiləşməyə, ateistləşməyə başladı. Hazırda da bütün elmi struktur materialist fəlsəfə üzərində qurulmuşdur. Bu səbəbdən demək olar ki, bütün yeni faktları obyektiv deyil, materialist düşüncə əsasında izah etməyə çalışırlar. Biologiya, anatomiya, nevrobiologiya, zoologiya, arxeologiya, paleontologiya kimi bir çox elmlərdə bütün yeni faktlar məhz təkamül prizmasından dəyərləndirilməyə çalışılır.

XVIII əsrə qədər əgər katolik kilsəsi elmə zülm edib onu öz istəkləri əsasında "fırladırdısa", XVIII əsrdən sonra məhz ateist materializmi elmin bir çox məsələlərini təhrif etməklə ona zülm etməyə və özünün dar qəlibi içərisinə salmağa çalışır. Tarixə nəzər saldıqda görürük ki, elm demək olar ki, çox vaxt tam azad olmayıb, adətən bir qrup nüfuzlu insanın, yaxud totalitar dövlətlərin maraqlarının əsiri olub.

- Bəziləri təkamülə də fakt deyir. Buna necə yanaşırsız?

- Heç kəs təkamülü dəqiq elmlərdə olan əqli fakt mənasında fakt bilmir, hətta təkamülçülərin özləri belə. Təkamülü bu baxımdan fakt olaraq qəbul etmək qeyri-mümkündür. Belə ki, təkamülün içində onlarla fərqli fərziyyələrin olması, bu fərziyyələrin bəzilərinin zamanla rədd olunması, bəzilərinin isə dəyişikliyə uğraması və edilən müxtəlif qeydlər təkamülün fakt olmadığını göstərir. Təkamül nəzəriyyəsinin indiki vəziyyəti daha çox fərziyyəyə yaxındır.

- Təkamül ideyası yanlışdırsa, o zaman canlıların müxtəlifliyini necə izah etmək olar?

- Bu barədə biologiyada üç əsas fikir vardır. Bir qrup alimlər növlərin dəyişməzliyini qəbul edirlər. Onlar deyirlər ki, bitki və canlılar aləminin hər növü bir-birindən törəmədən, müstəqil olaraq yaranmışdır. Məsələn, ingilis təbiətşünası Con Rey, məşhur fransız təbiətşünası Jan Leopold Küvye kimi alimlərə görə ilk olaraq yaradılmış canlı növünün xüsusiyyətləri nəsildən-nəslə ötürülərək qorunur və canlıların ətraf mühitin təsirilə yalnız növdaxili dəyişikliyə uğraması mümkündür. İsveç təbiətşünası Karl Linney də eyni fikirdə idi. Karl Linney deyirdi ki, bizim hazırda müşahidə etdiyimiz canlı növlərinin sayı ilk dəfə yaradılmış müxtəlif növlərin sayı qədərdir. XX əsrin ortalarında yaşamış professor Frenk L. Marş tərəfindən irəli sürülmüş "Baramin nəzəriyyəsi" də bu fikrə əsaslanır.

İkinci fikir "ilahi təkamül"lə bağlıdır. Bu fikrə görə təkamül Allahın inkarına gətirib çıxardan bir nəzəriyyə deyildir. Belə ki, Yaradan canlıları məhz təkamül yolu ilə yaratmışdır.

Üçüncü fikir isə, Darvin kimi təbiətşünaslara məxsus olan, Yaradan kimi kənar təsir olmadan sırf təsadüf əsasında baş verən məqsədyönsüz təkamüldür. Əslində, təkamül nəzəriyyəsinin teizmi inkar edən elmi bir iş kimi önə sürülməsi də məhz Darvindən sonra başlanılmışdı.

- Biologiyada, təbitəşünaslıqda çoxlu nəzəriyyələr vardır. Maraqlıdır, onların arasından nəyə görə məhz təkamül nəzəriyyəsi bu qədər səs-küyə səbəb oldu?

-  Çünki ateistlər bu nəzəriyyədə Yaradan və dinlərin inkarı üçün güclü bir arqument gördülər. İnanclıların bəziləri də eynilə, ateistlər kimi təkamülün onların dinlərini hədəfə aldığını düşündüklərindən onu hallandırmağa başladılar. Bir qisim inanclılar isə bu nəzəriyyənin onların dinlərinə aidiyyatı olmadığını başa salmaq üçün təkamülü hallandırdılar. Nəticədə də təkamül məşhur bir nəzəriyyəyə çevrildi.

Təkamülün Yaradanın inkarı ilə qətiyyən əlaqəsi yoxdur

- Bəs, sizcə, təkamül Yaradanın yoxluğu üçün dəlil ola bilərmi?

- Təkamülün Yaradanın inkarı ilə qətiyyən əlaqəsi yoxdur. Təkamülü, yaxud da hər hansı bir elmi nəzəriyyəni əldə rəhbər tutaraq "bu, Tanrının inkarı üçün dəlildir" demək çox yanlışdır. İnsanlar adətən mövzuları bir-birinə qarışdırırlar. Ona görə də əsassız nəticələrə gəlirlər. Hərçənd, mövzunu xırdalasaq alınan mühakimənin nə qədər gülünc olduğu dərhal ortaya çıxar. Baxın, təkamül biologiya kimi bəzi təcrübə elmlərinə aid bir fikir, canlıların necə formalaşdığını izah edən bir fərziyyədir. Buna görə də təkamül öz mövzusundan kənarda olan bir məsələ ilə əlaqələndirilə bilməz. Təkamülə əsasən, Yaradanı danmaq rəsm əsərində tətbiq olunmuş hansısa qanunauyğunluğa əsaslanıb "baxın bu şəkilin rəssamı yoxdur" deməyə bənzəyir. Yaxud da bir heykəltəraşı təsəvvür edək. O, iki insan heykəli düzəldir. Heykəllərdən birini tədricən düzəldir. Məsələn, əvvəlcə gildən balıq düzəldir. Bir həftədən sonra balıq heykəlini timsaha çevirir. Bir həftədən sonra timsahı poni atına çevirir. Sonra isə ponini meymun edir. Daha sonra meymundan insan heykəli düzəldir. İndi iddia etmək olar ki, bu insan heykəli formadan formaya keçid edərək düzəldiyinə görə o heykəltəraşsız öz-özünə təsadüfən yaranıb?! Yaxud da heykəlin quruluşunda tətbiq olunmuş incəsənət qanunauyğunluğuna əsaslanıb, demək olar ki, bu qanunauyğunluq heykəlin heykəltəraşsız, öz-özünə düzəldiyinə dəlildir?!
Ateistlər Yaradanın inkarında bu formalı qüsurlu sillogizmlərə əsaslanırlar: "Kiçik müqəddimə-  Təkamül canlı təbiətin inkişafını izah edən yeganə elmi nəzəriyyədir. Böyük müqəddimə - Bütün canlılar təkamül nəticəsində yaranmışlar. Nəticə - Deməli, Yaradan yoxdur, canlılar kənar müdaxilə olmadan yaranıblar".

Bu sillogizmi sağlam düşüncəli heç bir kəs qəbul etməz. Sillogizmin şərtləri, formaları, düzgün nəticə alınması üçün riayəti vacib olan qaydaları vardır. Onların qurduqları bu cür sillogizmlərdə bu qaydaların heç birinə riayət olunmamışdır. Gəldikləri nəticələr də təbii ki, düzgün olmayacaqdır.

- Əslində, biz bir çox alimlərin Allaha inandıqları halda təkamülü də qəbul etdiyini görürük.

- Bəli, doğurdan da elədir. Bu, təkamülün Yaradan anlayışı ilə ziddiyyət təşkil etmədiyinə görədir ki, bəzi alimlər həm Yaradanı qəbul etmişdir, həm də təkamülü. "Teoloji təkamül", "kreasionist təkamül" ifadələri də buradan yaranmışdır.

- Bəs sizcə təkamül nəzəriyyəsindən Allahın deyil, dinlərin yanlışlığı nəticəsini almaq necə, mümkündürmü? Çünki təkamül dinlərin insanın Adəm və Həvvadan yaranışı düşüncəsi ilə ziddiyyət təşkil edir. Buradan da sizcə, dinlərin yanlışlığı nəticəsi çıxmırmı?

- Xeyr. Belə ki, dinlər ilk insan olan Adəmin torpaqdan, canlıların isə sudan yarandığını deyir. Bu da təkamül ilə ziddiyyət təşkil etmir. Təkamül düz olduğu halda belə izah etmək olar ki, dinlər yaradılış halqasının ortasına işarə edir, bəzən də "sudan, torpaqdan yarandı" deməklə əvvəlinə. Çünki dini mətnlər canlıların təkamül etmədən yaranması mövzusuna aşkar deyil, zahir əsasında toxunur.

Sizə tanınmış Amerika genetiki Frensis Kollinzdən sitat gətirim. O, deyir: "Darvin aqnostik idi. Ancaq təbii seçmə nəzəriyyəsini dəstəkləyən və "Darviniana" kitabını yazmış böyük Amerika botaniki Eysa Qrey isə inanclı xristian idi. Əlli il irəli gedək. Börces şistlərində fosilləri aşkar etmiş Çarlz D. Uolkot qatı darvinist idi və eyni dərəcədə də sərt xristian idi. O, inanırdı ki, Allah təbii seçməni özünün planları və niyyətlərinə uyğun olaraq həyatın tarixini qurmaq üçün müəyyən etmişdir. Bir əlli il də irəli getdikdə nəslimizin iki böyük təkamülçüləri ilə qarşılaşırıq - humanist-aqnostik olan Simpson Corc Heylord və rus pravoslav kilsəsinin üzvü olan xristian Feodosi Dobrjanski. Ya mənim həmkarlarımın yarısı tamamilə axmaqdırlar, ya da ki, elmi darvinizm ənənəvi dini inanclarla tamamilə uyğundur. Eynilə ateizmlə də uyğundur".

İslam mətnlərinin bəzi biliciləri təkamülün Quran ayələri və hədislərlə tam zidd olduğunu deyiblər. Çünki onlara görə dini mətnlər aşkar olaraq insanın təkamül etmədən yaranışından danışır. Digər bir qrupa görə isə İslamın insanın təkamül etmədən yaranışı barədə dedikləri aşkar bəyan formasında deyil, zahir əsasındadır. Ona görə də dini mətnlər təkamüllə birbaşa və tam ziddiyyət təşkil etmir. Mən də hesab edirəm ki, dini mətnlər məxsusən insanın yaranışının başqa bir canlıdan təkamül etmədən, müstəqil bir canlı növü kimi yaranışını bildirir. Ancaq bu bəyan zahir əsaslı olduğuna görə, təkamül dini mətnlərlə birbaşa və tam ziddiyyətdə deyildir.

- Zəhmət olmasa, "aşkar" və "zahir" dedikdə nəyi nəzərdə tutduğunuzu da izah edərdiniz...

- Aşkar elə dini mətnlərdir ki, onun nə mənaya gəldiyi açıq-aşkar bilinir. Aşkar yalnız bir məna bildirən və başqa heç bir məna ehtimalı verilməyən ayə və hədislərdir. Məsələn, İslama görə namazın vacib olması, donuzun və şərabın qadağan olması aşkar dəlillər əsasında isbat olunmuşdur. Bəzi dini mətnlər isə hansısa mövzuya yüzə-yüz deyil, çox böyük ehtimalla, belə deyək ki, 90-95 faiz toxunur. Buna da "zahir" deyirlər. İslamın insanın təkamül etmədən, birbaşa müstəqil yaranması barəsindəki fikri də məhz ayə və hədislərin zahirindən anlaşılır.

- Nəyə görə Quranda təkamül nəzəriyyəsindən aşkar formada danışılmayıb?

- Quran bir biologiya kitabı olmadığına görə, onun göndərilməsindən də məqsəd insanlara elmi nəzəriyyələri başa salmaq deyildir. Buna görə ondan belə elmi məsələləri gözləmək də düzgün olmaz. Quranın bəzi ayələrində ilk insanın yaradılışından danışılır. Ancaq bütün bu ayələrdə məqsəd, əsas köklənmə Allahın qüdrətinə, insanın əzəmətinə, Qiyamətin, dirilişin mümkünlüyünədir. Ayələr canlıların necə yarandığını, təkamülün gedib-getmədiyini izah etmək məqamında işlədilməmişdir. Təfsir alimləri sadəcə bu ayələrdən çıxarışlar edərək təkamül mövzusuna tətbiqlər etmişlər.

Təkamül hələlik bir psevdoelmi nəzəriyyə səviyyəsindən kənara çıxa bilməmişdir

- Ümumiyyətlə, bir elmi-təcrübi nəzəriyyə hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır?

- Çox maraqlı və yerində sualdır. Elm aləmində ümumi qəbul olunmuş elmi meyarlara və standartlara görə, hər bir əsaslı, təcrübi nəzəriyyə bir sıra xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. Birincisi, verifikasiya, yəni yoxlanıla bilmə, ikincisi isə, hissi müşahidə olma xüsusiyyəti olmalıdır. Təkamül təlimi çərçivəsində irəli sürülən nəzəriyyələri eksperimental olaraq yoxlamaq mümkün deyildir. Əgər bir nəzəriyyəni təcrübə etmək olmursa və insanın hissi müşahidəsindən də uzaqdırsa, o, elmi-təcrübi fikir yox, psevdoelmi nəzəriyyə hesab edilir. Məsələn, mən iddia edirəm ki, 530 milyon il bundan əvvəl balıqlarda təkamül prosesi baş verib və balıqların çənəsi formalaşmış ilk canlılara keçid vermişdir. Bu iddianı müxtəlif latın terminləri ilə bəzəyib, o zamanın adına Kembri erası qoysam belə, qarşımda böyük bir sual yaranacaqdır: "Sən bu prosesi necə müşahidə etmisən, o zamanda baş verənləri hansı təcrübə yolu ilə dəqiqləşdirmisən?". Burada kimdəsə belə bir sual yarana bilər ki, məgər hər nəzəriyyənin düzlüyünü demək üçün onu mütləq təbiətdə müşahidə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, xeyr. Ancaq nəzəriyyənin özünü təbiətdə müşahidə etmək mümkün olmasa da, laboratoriyalarda müşahidə imkanı, yaxud da nəzəriyyənin təbiətdə baş verdiyini təsdiqləyən birbaşa və tam dəlillər olmalıdır. Halbuki, biz heç zaman iddia olunan formalı təkamül prosesini nə təbiətdə, nə də laboratoriyalarda təcrübə edə bilmirik. Əlimizdə olan yer altından tapılmış, qədim canlılara aid olduğu iddia olunanlar isə sadəcə sümük qalıqlarıdır. Bu tapıntıların zahiri cəhətlərində bəzi oxşarlıqları göstərərək, çöl siçanının mühitin təsirilə, seleksiya yolu ilə rənginin dəyişməsi kimi halları əsas gətirərək bütün yaradılışa hakim olan makrotəkamülün baş verməsindən danışmaq isə çox əsassız və yersizdir. Bu, elmi təcrübi nəzəriyyənin qəbulu üçün heç də kifayət deyildir.

Üçüncüsü, təcrübədə nəzəriyyənin bütün cəhətləri o dərəcədə aşkar olmalıdır ki, onunla nəzəriyyəni tam əsaslandırmaq mümkün olsun. Halbuki, təkamül nəzəriyyəsinin qaranlıq qalan sualları məlum suallarının yanında qat-qat çoxdur. Təkamül işığında ən azı bir hüceyrənin daxili quruluşunu, DNT-nin xüsusiyyətini belə dəqiq elmi formada izah etmək qeyri-mümkündür. Mən bununla bağlı onlarla tanınmış genetik alimlərin fikirlərindən sitat gətirə bilərəm. Mən hələ şüur, idrak, yaddaş, psixoloji prosesləri demirəm. Təkamül nəzəriyyəsi bu qəbildən olan məsələlər qarşısında ümumiyyətlə susur.

Dürdüncüsü, nəzəriyyənin aid olduğu elm sahələrində təsdiqlənməsidir. Təkamül misli görünməmiş əhatədə baş vermiş makroyaradılış dəyişkənliyidirsə, o, demək olar ki, bütün təcrübi elmlərdə öz dərin və aşkar izini qoymalıdır. Götürək hüceyrə nəzəriyyəsini. Bu nəzəriyyənin izləri biologiya, parazitologiya, epidemiologiya, anatomiya, zoologiya, botanika, mikrobiologiya, bakteriologiya, təbabət kimi elmlərdə müşahidə olunur. Ancaq bir çox elmlər təkamül barədə tamamilə sükut etmiş, bəziləri isə yarımçıq dəlillər irəli sürmüşdür.

Beşincisi, nəzəriyyənin potensial olaraq təkzibolunma xüsusiyyəti olmalıdır. Mən iddia etsəm ki, qarajımda tərkibi makarondan olan canlı bir əjdaha var, qarajımın ünvanını isə nəinki siz, heç özüm də bilməsəm, aydındır ki, heç kəsdə sözümün yalan və ya düz olduğunu müəyyən etmək imkanı olmayacaqdır. İddiaya görə, təkamül ya çox çox uzaq keçmişdə baş vermiş, ya da çox çox uzaq gələcəkdə baş verəcəkdir. Əfsus ki, elmin bu iddianın doğru və ya yanlışlığını müəyyən etmək imkanı yoxdur.

Nəhayət, altıncısı, nəzəriyyənin aid olduğu məsələləri, gələcək prosesləri proqnozlaşdırma xüsusiyyəti olmalıdır. Ümumiyyətlə, təkamül çox elastik bir iddiadır.

- Prosesləri proqnozlaşdırma dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz?

- Əsaslı elmi nəzəriyyələr öz düsturları, qanunauyğunluqları ilə müəyyən prosesləri proqnozlaşdırma xüsusiyyətinə malik olmalıdır. Bu da çox mühüm bir cəhətdir. Məsələn, Faradeyin elektromaqnit induksiya qanunu empirik yolla müəyyən olunmuş bir qanun kimi müəyyən proseslərin təhlilində istifadə oluna bilir. Transformatorların, elektrik generatorlarının, elektrik mühərriklərinin iş prinsiplərini bununla izah edirlər. Nəticədə də bu sistemlərdə hansı şəraitdə, nə zaman problemin yaranacağını, gələcək fəaliyyətinin necə gedəcəyini proqnozlaşdırmaq olur. Həmçinin, Mendelin prinsipləri, genetikaya aid olan elmi nəzəriyyələr, hüceyrə nəzəriyyələri, ekoloji nəzəriyyələr də bu cürdür. Bunların hamısının əsasında müəyyən proqnozlaşdırma aparmaq, təhlillər etmək mümkündür. Təkamül nəzəriyyəsi əsasında isə bioloji varlıqların növbəti vəziyyətini proqnozlaşdırmaq, yaxud da aid olduğu sahələrdə bu nəzəriyyənin əsasında təhlillər aparmaq mümkün deyildir. Məsələn, filan tarixdə hazırki flora və fauna hansı vəziyyətə düşəcək, təbiət hansı dəyişikliklərə uğrayacaq, hansı istiqamətdə hansı mərhələləri keçəcəkdir? Bütün bunlara görə demək lazımdır ki, təkamül hələlik bir psevdoelmi nəzəriyyə səviyyəsindən kənara çıxa bilməmişdir.

Təkamülçülərin hər şeyə hazır elastik cavabları var

- Söhbətimizdə "təkamül elastik bir nəzəriyyədir" kimi bir ifadə də işlətdiniz. Zəhmət olmasa, bunu da geniş izah edin.

- Böyük məmnuniyyətlə. Empirik elmlərdə irəli sürülən nəzəriyyələrin elmiliyini müəyyən etməyin meyarları vardır. Bu, müasir elmin qəbul etdiyi standartlardır. Biz bu barədə az əvvəl geniş danışdıq. Bu standartlardan biri də Karl Popperin meyarı, yaxud da nəzəriyyənin falsifikasiya, yəni təkzibolunma xüsusiyyətidir. Bu meyara görə elmi nəzəriyyə prinsipcə təkzibedilməz olmamalıdır. Falsifikasiya ilə elmlərin demarkasiya problemi də həll olunur, yəni elmi məlumat qeyri-elmi məlumatdan ayrılır.

Elmdə kimsə istədiyi fikri elmi nəzəriyyə kimi gündəmə gətirə bilməz. Məsələn, kimsə fakt adı ilə iddia edə bilməz ki, Kosmosdakı qara dəliklərdən o tərəfdə paralel aləm vardır. Yaxud da Günəş Tanrı Ranın astral proyeksiyasıdır. Çünki bu iddianı təcrübi qaydalar əsasında yoxlamaq, bu fikrin yanlışlığını göstərə bilmək imkanımız yoxdur. Buna görə də belə fikirlər elmdə keçərsizdir.

Elmi nəzəriyyənin təcrübi çərçivəsi, üzərində qurulduğu qanunlar bilindikdə hər hansı bir alimin bu nəzəriyyənin səhv və ya düzgün olduğunu da göstərmək imkanı olur. Məsələn, Alman alimi Rudolf Klauzius termodinamikanın ikinci qanununu belə ifadə edir: "İstilik özbaşına olaraq aşağı temperaturlu cisimdən daha isti cismə keçə bilməz". Deməli, bir fizik bu qanunu səhv çıxartmaq istəsə, istiliyin özbaşına olaraq aşağı temperaturlu cismdən daha yüksək temperaturlu cismə keçmə halını təcrübə yolu ilə sübut etməlidir. Sübut etsə, bu qanun qüvvədən düşür. Həmçinin, digər qanun və elmi nəzəriyyələrin də öz formulu, məlum və dəqiq ifadə forması vardır. Təkamülün isə prinsipcə falsifikasiya olunma imkanı yoxdur. Bu nəzəriyyə elə xüsusiyyətə malikdir ki, ona bütün ehtimallara, bütün şəraitlərə uyğun olaraq izahlar verilir. Təkamül nəzəriyyəsi fonunda istənilən eksperimentin istənilən nəticəsini təkamülün çərçivəsində nəzəriyyənin lehinə izah etmək mümkündür. Bu isə elmi-təcrübi nəzəriyyələrin elmdə qəbul olunmuş standartlarına uyğun gəlmir.

Təkamülçülər deyir ki, insanlar meymunabənzər əcdadlardan törəmişlər. Sual olunur ki, nəyə görə o meymunabənzər canlıların hamısı deyil, bəziləri insan, digərləri isə meymun olmuşdur? Cavab verirlər ki, hər bir növün təkamül taleyi çoxlu sayda səbəblərdən asılıdır. Təkamül insan və meymun üçün fərqli xətt cızmışdır. Təkamülçülər iddia edirlər ki, zürafənin boynunun uzanması təbii seçmə, yaşamaq uğrunda mübarizə və münasib şəraitə görədir. Yaxşı, zürafə ilə birgə yaşamış digər canlılarda niyə boyun uzanmadı? Burada da onların elastik cavabları var. Deyirlər ki, çünki onların boyunlarının uzanması üçün münasib şərait yox idi, yaxud da, təkamülün təbii sistemində zürafə digərlərindən bu cür fərqlənməli oldu. Hətta zürafənin boynu uzanmamış olsaydı, o zaman təkamülçülər yenə də deyərdilər ki, ətraf mühit onun boynunun uzanmaması üçün daha münasib idi, bioloji qanunauyğunluq belə tələb etdi və s. Soruşur ki, niyə hazırda təkamül getmir? Cavab verirlər ki, çünki bunun üçün milyon illər lazımdır və təkamül çox asta və tədrici olduğu üçün hazırda biz onu müşahidə edə bilmirik. Əgər bu zaman desək ki, uzun illər ərzində təkamül etmədən gəlib dövrümüzə qədər çıxmış parazitlər, balıqlar və sair canlılar vardır, görəsən onlar niyə bu uzun müddət ərzində təkamül etməmişlər? Buna da elastik cavabları hazırdır. Deyirlər ki, çünki mühit və təbii seçmə onlar üçün effektli olmadı və s. Yaradılış hər nə cür inkişaf etsəydi, təbiət hər nə cür formalaşsaydı, onu təkamül fonunda izah etmək olardı. Belə ki, elə bir variant yoxdur ki, bu, təkamülü təkzib edə bilsin. Stenford universitetinin biologiya professoru Pol Erlixin bu barədə belə bir fikri sözü var: "Bizim təkamül nəzəriyyəsini heç bir müşahidələrlə təkzib etmək mümkün deyildir. Belə ki, istənilən müşahidələri onun çərçivəsinə sığışdırmaq olar". Sidney universitetinin biologiya professoru Çarlz Birçin də eyni məzmunlu fikirləri vardır.

Bunun əsl səbəbi isə odur ki, bu nəzəriyyənin işləmə mexanizmini izah edən elmi qanunları yoxdur, elmi çərçivəsi müəyyənləşməyib, məntiqi boşluqları həddən çoxdur. Təkamül barədə yaranan bütün suallara elastik cavablar vardır. Edilən iradlar da yalnız təkamülün arqument olaraq irəli sürdükləri məsələlərədir, əsas elmi çərçivəsinə deyil. Təəssüf ki, təkamülün elastikliyi orada da özünü göstərir və o iradlara da əsassız elastik cavablar artıq hazır formadadır.

- Əgər deyilsə ki, təkamülün hazırda dəlilləri yoxdur, ancaq gələcəkdə əsaslı dəlilləri olacaqdır. Bəs onda necə?

- Bilirsiniz, elmi qaydalar konkretlik istəyir. Bu sözlər elmi dairələrdə keçərli deyildir. Biz istədiyimiz fikri gələcəkdə isbat olunacaq ehtimalla qəbul elətdirə bilmərik. Bu ehtimal hazırkı şəraitdə nəzəriyyənin isbatı üçün faydalı olmayacaqdır. Elmi parametrlərə görə, nəzəriyyə hazırda təsdiqlənmiş faktlara söykənməlidir.

Bu nəzəriyyənin hazırkı vəziyyəti qətiyyən ürəkaçan deyildir

- Əgər nə zamansa, təkamül nəzəriyyəsi danılmaz faktlarla isbat olunsa, onu qəbul edərsinizmi?

- Mən bütün məsələlərə həmişə məntiq və elmi prizmadan yanaşmağa çalışmışam. Təkamül nəzəriyyəsinə qarşı da heç bir təəssübüm yoxdur. Təkamül mənim üçün biologiyada olan minlərlə nəzəriyyədən biridir, onlardan heç nə ilə fərqlənmir. İsbat olunduğu təqdirdə belə, mənim heç bir inancımla, maddi və mənəvi marağımla ziddiyyət təşkil etmiş olmur. Mümkündür ki, uzaq gələcəkdə elmin yüksək inkişafı nəticəsində təkamülü dəstəkləyən əsaslı elmi faktlar ortaya qoyulsun. O zaman da həmin nəzəriyyəni elmi bir fakt kimi əlbəttə ki, qəbul edərəm. Ancaq nəzəriyyənin hazırkı vəziyyəti qətiyyən ürəkaçan deyildir.

- Az öncə qeyd etdiniz ki, təkamülün dəlilləri olaraq bəzi canlıların yeraltı qazıntılar zamanı tapılmış qalıqlarını təqdim edirlər. Yaxşı, bəz bu tapıntılar təkamülü isbat etmir?

- Bir mühüm məsələni də qeyd edək ki, yer altından uzaq keçmişdə yaşamış hər bir canlı qalığının tapıntısı təkamülə dəlil sayılmaz. Milyon illərdən sonra günümüzdə yaşayan insanın da yerin dərinliklərindən tapılan sümükləri həmin dövr üçün qədim tapıntı sayılacaqdır. Ancaq bu, qətiyyən təkamül üçün dəlil sayılmayacaqdır. Təkamülə həsr olunmuş bütün fosil muzeylərində saxlanılan tapıntılar da eynilə buna bənzəyir. Mən bütün o tapıntılar barədə ətraflı maraqlanmışam. Brüsseldəki Təbiət Elmləri Muzeyindəki və Niderlandın Xarlem şəhərində yerləşən məşhur Teylor Muzeyindəki nadir tapıntıları da şəxsən müşahidə etmişəm. Bunlar dünyada ən mühüm təkamül muzeylərindən sayılır. Həmin muzeylərdə təqdim olunan bütün eksponatlar kəllə sümuyu, yarımçıq çənə, dişlər, bədənin hansısa üzvünün sümüyü qəbilindən olan tapıntılardır. Bu tapıntılar sadəcə uzaq keçmişdə yaşamış müxtəlif heyvanlara və insana bənzər primatlara aid qalıqlardır. Bu tapıntılar qətiyyən keçid formaları deyildir. Bu tapıntıları makrotəkamülün dəlili kimi təqdim etmək qeyri-mümkündür.

- Yaxşı, təkamülə dəlil olması üçün necə bir tapıntı aşkar edilməlidir?

- Aydındır ki, əgər növlər bir-birindən keçid edərək formalaşmışlarsa, o zaman qazıntılar zamanı sonsuz sayda növlər arası keçid canlı qalıqlarına rast gəlinməlidir. Məsələn, quşlar kərtənkələdən keçid edərək yaranıbsa, o zaman əlimizdə həm quşun, həm də kərtənkələnin xüsusiyyətlərini özündə daşıyan çoxlu sayda bariz keçid formaları da olmalıdır. Bu keçid prosesinin neçə-neçə min illər ərzində baş verdiyini də nəzərə alsaq, onda məlum olur ki, bu keçid formalarının həddindən artıq çox sayda olması mütləqdir. Həmçinin, qısa ayaqlı, güvəni olmayan, balaca boyunlu dəvə, yarı kenquru yarı ona keçid verən digər başqa heyvan olan canlılar növü, ilan və ona keçid vermiş canlı forması və s... Bu əsasdan şir, pələng, meymun, inək, at, sıçan, ilan, sərçə, qartal, fil və minlərlə digər heyvanlara keçid olan heyvanların da qalıqları, hətta bu keçid heyvanlar üçün də keçid rolu oynamış digər keçid heyvanların qalıqları tapılmalı idi. Təbiətdə olan bu qədər növ çoxluğunu, onların da tədricən, milyon illər ərzində baş vermiş təkamülünü nəzərə alsaq, bu keçid formalarının təbiətdə tapılmalı olan çoxluğu bizi təəccübləndirməli idi. Müzeylər aşıb-daşmalı, əlimizi hara atsaq, bu keçid formalarına rastlamalı olmalıydıq. Əfsus ki, biz texnologiyanın, arxeologiya, paleontologiya elminin bu qədər inkişafına rəğmən, bu sonsuz sayda olmalı olan, bariz keçid formalarını hələ ki, müşahidə etmirik. Bir daha təkrar edirəm ki, bizə keçid kimi təqdim olunan bütün eksponatlar kəllə sümuyu, yarımçıq çənə, dişlər, bədənin hansısa üzvünün sümüyü qəbilindən olan tapıntılardır. Bu tapıntılar sadəcə uzaq keçmişdə yaşamış müxtəlif heyvanlara və insanabənzər primatlara aid qalıqlardır. Bu tapıntıları səthi zahiri oxşarlığına görə ara keçid hesab etmək çox məntiqsizdir.

Darvin özü belə dəfələrlə vurğulayırdı ki, eyni kökdən təkamül vasitəsilə müxtəlif növlərin yaranması prosesi çoxlu sayda keçid formaları ilə müşayiət olunmalıdır. Darvin kimi bütün digər təkamülçü alimlər də anlayırdılar ki, nəzəriyyənin düzlüyünü isbat etmək üçün bu keçid növlərinin varlığı mütləqdir. Ancaq əfsuslar olsun ki, tapılmış bütün fosillər tam inkişaf etmiş müstəqil canlılara məxsusdur. Geoloji dəlillərə görə zürafə kimi digər heyvanlar da təbiətdə olduğu kimi birdən-birə, təkamül etmədən əmələ gəlmişlər.

- Bəs, bu keçid tapıntılar olmadan Darvin öz nəzəriyyəsini nəyə əsaslandırırdı?

- Zamanında Darvinin özü belə bu keçid növlərinin olmamasını etiraf edirdi, lakin gələcəkdə tapılacağına ümid edirdi. Ondan sonra çoxlu sayda geoloqlar, paleontoloqlar əllərindən gələni etmələrinə baxmayaraq, bir dənə də olsun belə bir bariz keçid növünə rast gəlməyiblər.

Keçid canlı növlərinin yoxluğu paleontologiyanın ən böyük çətinliklərindən hesab edilir. Darvin özünün məşhur "Növlərin mənşəyi" kitabının VI fəslini təkamül nəzəriyyəsinin çətinliklərinə həsr etmiş, orada nəzəriyyəsinin həll etməli olduğu problemləri qeyd etmişdir. O, yazır: "Əgər nəzəriyyəm düzdürsə, nə vaxtsa mövcud olmuş keçid canlı növlərinin sayı (yüz milyonlarla davam etmiş zamanda olan bütün canlıları əhatə etmiş geniş əhatəli təkamülə uyğun olaraq) həddindən artıq çox olmalıdır. O zaman görəsən, nəyə görə hər bir geoloji təbəqə bu cür keçid halqaları ilə dolu deyil?! Həqiqətən də geologiya canlıların yaranması zəncirinin mərhələli ardıcıllığını bizə göstərə bilmir. Mümkündür ki, məhz bu, mənim nəzəriyyəmə qarşı edilmiş ən açıq-aydın və ciddi bir etiraz olsun. Bu vəziyyəti düşünürəm ki, geoloji məlumatların həddindən çox natamamlığı ilə izah etmək olar". 

Darvin özü belə bir çox məqamlarda nəzəriyyəsi barəsindəki şəkkini, şübhəsini ifadə edirdi. O, kitabının X fəslini isə bütünlüklə geoloji məlumatlarda keçid növlərinin olmamasına həsr etmişdir. Darvin yazır: "Əgər növlər tədricən təkamül edərək bir-birindən yaranmışlarsa, onda nəyə görə biz hər yerdə çoxlu sayda keçid canlı formalarına rastlamırıq?! Nəyə görə təbiətdə nizamsızlıq, hərc-mərclik əvəzinə, hər şey öz yerində qərarlaşmış, növlər də gözəl bir şəkildə bölünmüşdür?!"

Xarlemdə Teylor Muzeyində dünyada ilk tapılmış "arxeopteriks" adlandırılan canlının qalığı saxlanılır. Təkamülçülər bu quşu keçid canlı hesab edirlər. Həmin muzeydə olub o canlını tamamilə incələmişəm. Hətta muzeyin məsul işçilərilə ilə bu barədə diskusiyamız da olub. Daş üzərinə həkk olunaraq qalıqları qalmış arxeopteriks sadəcə qədimdə yaşamış müstəqil bir canlıdır.

Harvard Universitetinin zoologiya və geologiya professoru Stiven Cey Quld da deyir ki, arxeoloji qazıntılar tarixində keçid formaların həddən çox nadirliyi paleontologiyanın peşəkar sirri kimi qorunmaqdadır. Quldun həmkarı olan professor Nayls Eldridc müsahibələrin birində belə bir etiraf etdi: "İndiyə kimi heç bir kəsə hər hansı bir "keçid canlı" forması tapmaq mümkün olmamışdır... İndi əksər alimlər (daha da çox) bu keçid formalarının ümumiyyətlə heç zaman mövcud olmadığı fikrinə meyl edirlər". Professor Stiven Stenli isə yazır: "Həqiqətdə arxeoloji qazıntılar tarixində bir dənə də olsun bir növdən digərinə keçidi inandırıcı surətdə təsdiqləyəcək dəlil mövcud deyildir". 

Təkamül qiyafəşünaslığın elm hesab edildiyi mərhələni yaşayır

- Bəs, nəyə əsasən arxeopteriksin keçid canlı olduğunu iddia edirlər?

- Arxeopteriksin dimdiyinin ucunda dişi var, qanadının uclarında da caynaqları. Təkamülçülər iddia edirlər ki, quşlar sürünənlərdən yaranıb. Arxeopteriks də bir az sürünənə oxşayır. Çünki dimdiyində dişi, quyruğunda da fəqərələri var. Təbiətdə arxeopteriksə bənzər bir çox canlılar var ki, hansısa əlamətinə görə başqa bir heyvana oxşayırlar. Halbuki, bütün bioloqlar onu müstəqil canlı hesab edirlər. Zahirən bir neçə xüsusiyyətinə görə iki müstəqil canlıya oxşayan heyvanlara keçid canlı demək olmaz. Belə olsa, onda bütün canlılar keçid canlı hesab olunmalıdır. Eynilə, qədim meymunabənzər canlı olan driopitekin də insanla qohumluluğunu sadəcə olaraq onun çənəsi və dişlərinin zahiri quruluşu əsasında təyin etmişlər.
Qədimdə qiyafəşünaslıq adlı bir elm var idi. Qiyafəşünaslıq uşağın zahiri oxşarlıqlarına görə kimin övladı olduğunu təyin edirdi. Bir halda ki, zahiri oxşarlığa görə nəslin təyini sağlam məntiqə görə yanlışdır. Müasir elmdə valideynin təyini yalnız DNT analizi ilə müəyyən olunur. Təkamülçü paleontoloqlar da eynilə qiyafəşünaslar kimi sümüklərin zahiri oxşarlığına görə növlərin mənşəyini, əcdadlarını müəyyən etmək istəyirlər. Təkamül hələ elmin DNT analizinə qədərki, yəni qiyafəşünaslığın elm hesab edildiyi mərhələsini yaşayır. Araşdırmanın dəqiq forması kəşf olunandan sonra təkamülçülər bu cür primitiv metodlardan əl çəkəcəklər və o zaman bir çox yanlışlıqları üzə çıxacaqdır. Sadəcə onların əllərində hələlik daha əsaslı araşdırma üsulları yoxdur.

Özü də arxeopteriks artıq "quşların əcdadı" adından məhrum edilmişdir. Arxeopteriksin müstəqil canlı olması 2005-ci ildə yeni tapıntılar və elmi araşdırmalar nəticəsində təsdiqləndi. Linyi Universiteti tərəfindən belə bir tapıntı aşkar edilmiş, hətta bu barədə məşhur elmi jurnal olan "Nature"də məqalə dərc olunmuşdu. Dövrümüzdə yaşayan və elmi adı "Mergus merganser" olan böyük pazdimdik quşunun dimdiyində xırda kəsici dişləri vardır. Bu formalı dişlərə bəzi balıqlarda da rast gəlmək mümkündür. Cənubi Amerikada yaşayan "qoaçin" və "Afrika turako" quşlarının da qanadlarında caynaqlar vardır. Deməli, bəzi quşlarda dişin və ya qanadlarda caynaqların olması onları keçid canlı sinfinə daxil etməz. Bu heyvanların hər birini müstəqil növ kimi qəbul etmək lazımdır.

- Bəs nəyə görə bu qədər elmi zəifliyinə baxmayaraq, elmi dairələrdə təkamülü hələ də rədd etmirlər?

- Bu, təcrübi elm aləminə xas olan bir haldır. Onlar hər hansı bir məsələni daha uyğun formada izah edən nəzəriyyəni qəbul edirlər. Bu nəzəriyyənin arqumentləri zəif olsa belə. Çünki alternativ izahedici nəzəriyyə yoxdur. Mövcud nəzəriyyə də kənara qoyulsa, tədqiq olunan məsələ tam izahsız qalır. Hər hansı bir sahənin alimi düşünür ki, mənim vəzifəm öz sahəmdə qarşıma çıxan məsələləri izah etmək, aidiyyatı suallara cavab verməkdir. Bu izahlar əllərində olan ən üstün bilinən nəzəriyyələrlə edilir. Alim suala izah verən zaman artıq nəzəriyyənin nə dərəcədə zəif olduğunu önə çəkmir. O, əsaslandığı nəzəriyyəni fakt kimi təqdim edir. Vəziyyət əvəzləyici, daha uyğun nəzəriyyə gələnə qədər belə davam edir. Ona görə də qəti olaraq isbat olunmasa da, təkamül nəzəriyyəsi onlara görə yaradılışı izah edən ən uyğunudur. Elm aləmi bunu əvəzləyici, daha uyğun nəzəriyyə tapana qədər heç zaman kənara qoymayacaqdır. Buna görə də elm aləmi bir məsələni A nəzəriyyəsilə izah etdiyi halda, bir də görürsən ki, uzun müddətdən sonra onu B nəzəriyyəsi ilə əvəzləyir. Bu köklü dəyişiklikləri demək olar ki, bütün təcrübi elmlərin tarixində görmək olar. Darvinin təkamül nəzəriyyəsinə qədər təbiətşünaslıqda müxtəlif nəzəriyyələr aktual idi, hazırda təkamül onların yerini almışdır.

İndi maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, bütün bunlar təcrübi elmlərin ictimaiyyətə gizli qalan pərdəarxasıdır. Cəmiyyət üçün isə elm adına irəli sürülən hər bir fikir təkzibolunmaz fakt xüsusiyyətini daşıyır.

Təkamül nəzəriyyəsinin yalançı elmi fərziyyə olduğunün üzə çıxacağı istisna deyil

- Belə çıxır ki, dünyanın məşhur universitetlərində, elmi mərkəzlərində bəzi məsələlərin təkamüllə əlaqələndirməsi məhz bununla izah edilməlidir?

- Əlbəttə! Təkamül dünyanın bir çox universitetlərində, elmi araşdırma mərkəzlərində yer alır. Bu, sadəcə onların dediyim kimi təkamülü hazırda alternativsiz və daha uyğun bir nəzəriyyə kimi görmələrindən irəli gəlir, nəinki təkamülü heç zaman təkzibolunmaz bir fakt kimi qəbul etmələrindən. Ona görə də biz o universitetlərin və dərsliklərin təkamülə əsaslandıqlarından heç bir elmi nəticə çıxarda bilmərik. Doktor Frans Qalın frenologiya nəzəriyyəsi uzun müddət elm aləmində, xüsusən də XIX əsrin I yarısında populyar idi. Ancaq sonradan neyrofiziologiyanın inkişafı ilə bu nəzəriyyənin sadəcə bir psevdoelmi, əsassız bir fərziyyə olduğu məlum oldu. Ptolemeyin geosentrik nəzəriyyəsi də uzun müddət elm aləmində qəbul edilir. O dövrlərdə bu nəzəriyyələr tədris olunur, elm də buna əsaslanırdı. Lakin bu nəzəriyyənin sonrakı aqibəti ürəkaçan olmadı. Ona görə də mümkündür ki, təkamül nəzəriyyəsinin də belə bir aqibəti yaşayacağı istisna deyil.

- Sizcə, Azərbaycanda təkamülə inananlar çoxdurmu?

- Hazırda təkamülə inananlar nəinki ölkəmizdə, heç dünyada elə də çox deyildir. Məsələn, Rusiyada keçirilən sorğu təkamülə inananların sayının xeyli azaldığını göstərir. Sorğulara görə, insanların çoxu hesab edirlər ki, hələlik elm insanın yaranışını izah etmək iqtidarında deyildir. Təkamül nəzəriyyəsinin vətəni olan İngiltərədə də Çarlz Darvinin doğumunun 200 illiyinə həsr olunmuş "Darvinə nicat verək" adlı bir sorğuda iştirakçıların 50 faizi təkamülə inanmadığını etiraf etmişlər. Sadəcə 25 faiz insan əminliklə Darvinin fikrinin düz olduğunu demişdir. Bu barədə "Gardian" qəzetində bir məqalə də dərc olunmuşdu. "Harris Interactive" şirkətinin Amerikada keçirdiyi sorğuya görə isə respondentlərin sadəcə 42 faizi təkamülə inandıqlarını qeyd etmişlər. Yaradana inananların sayı isə bundan ən azı iki dəfə çox olmuşdur. Həmçinin, müxtəlif sorğular dünyada təkamülə inananların bir çoxunun eyni zamanda Yaradana da inandığını göstərmişdir. Bəzilərinin təkamül seçimini etmələrinin əsl səbəbi isə elmi dəlillərdən deyil, ateist düşüncədə olmalarından qaynaqlanır. Onların təkamülü seçmələri isə psixoloji köklərə malikdir.

Təkamülü qəbul edənlərin əksəriyyəti bu barədə məlumatsızdır.

- Onda belə demək olar ki, ateist olmağın təkamülü qəbul etməkdə rolu böyükdür?

- İdeologiya insanın seçici davranmasına səbəb olur. Bəzilərinin təkamül seçimini etmələrinə səbəb də sadəcə ateist düşüncədə olmalarıdır. Onların təkamül barədə elmi məlumatları da yoxdur. Sadəcə təkamül onların ateist inanclarına daha çox uyğun gəlir və ona görə də onu qəbul edirlər. Sabah başqa bir nəzəriyyə daha uyğun olsa, onu da araşdırmadan düzgün qəbul edəcəklər. Təkamülü qəbul edənlərin əksəriyyəti bu barədə məlumatsızdır.

- Eyni yanaşma ilə ideologiyanın təkamülü rədd etməyə də təsir edə biləcəyini demək olar?

- Əlbəttə. Əgər Yaradana inanan şəxs heç bir elmi məlumatı olmadan təkamülü təkzib edirsə, bu da ideologiyanın elmi seçimə təsirinin bir nümunəsidir. Mən əslində, hər iki tərəfi qınayıram. Hər hansı bir məlumatın təsdiqi və ya inkarı yalnız elmi əsaslarla olmalıdır.

Söhbətləşdi:
İlkin İzzət

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

loading...

Şərh yaz:

154 Şərh:

 • Anonim
  MOMIN · 2 Sentyabr 2017 10:32576

  bu yazidan birce onu anladim ki ne ne jurnalist nede bu povsen hec biri darvinin tekamul nezriyyesini oxumayib. ve ikisi insanlari casdirmaqla mesquldurlar.QURANI KERIMDE ayetde deyilir= ALLAH NE ISTESE ONA OL DEYER O DA HEMEN OLUR= hani burda tekamul. tekamul qebul eden onu qebul edir ki onu kecmis babalari bataqliqba ruseym sonra soxulcan sonra suda quruda yasayan da sonra memeli heyvan sonra meymun sonra insan olub. bes niye indi meseden bir meymun insan olub gelmir. en boyuk genetik alimler niye bir meymun u insan etmeyibler. seytan darvinizmle insanlari alcaldir ve laqa qoyur. qurani kerimde ALLAH = doqrusu biz insani gozel bir bicimde yaratdiq= deyir

  Cavab yaz
  • Anonim
   MONİN-ə · 4 Sentyabr 2017 12:52621

   Cavabından görünür ki, sən də məqaləni oxumamısın... Get, bir az kitab oxu. Burda sadalanan alimlərin, nəzəriyyələrin, muzeylərin adlarını belə eşitməmisən. Şəxsən mən çox razı qaldım. Bu elə bir mövzudur ki, hər kəs hər cümlə ilə tam razı ola bilməz, amma mən xırda detallar istisna olmaqla ümumilikdə razılaşıram.

   Cavab yaz
   • Anonim
    MOMIN · 4 Sentyabr 2017 16:49295

    heyif ki o boyda cefengiyyati oxuduq basinda bir fikir deyir axrinda bir fikir. mene sadalanan alimler fikirler elimi meeqale deyib insani en meymundan emele gelmisen deyen elm yox subut lazimdir. hansi soxulcan indi tekamul kecirerek insan olub. elme ele bir mexluq melumdurmu. hz. YUSIFIN gozelliyi 4-5 min il nevaxt yasayib bilinmir amma dillerde dastandir. bes bu meymun ne vaxt insan olub. yalan ferziyelerle insanliqi tehqir edirler. darvin ozu deyib ki menim nezeriyyemin ustunden iller kececek 1 dene bele ara kecid fopmula tapilmasa demeli nezeriye yalandir. hani sen terifleyen alimlerin 1 dene subutu.

    Cavab yaz
    • Anonim
     əmin · 5 Sentyabr 2017 09:2440

     Deyəsən sizdə məqaləni oxumamısız. Məqalə elə təkamülü yalnız isbat olunmamış bir fərziyə olduğunu deyir.

     Cavab yaz
    • Anonim
     Qurani Kərim · 5 Sentyabr 2017 09:35530

     MÖMİN, məqalənin özündə də elə bu fikir yazılıb. məqaləni diqətlə oxu.

     Cavab yaz
    • Anonim
     Vusal · 7 Sentyabr 2017 12:1230

     Adı mömindir, mömindən əsər əlamət isə yoxdur. Elə hey dirəşir. Adama deyərlər bir yazını oxu da ay rəhmətliyin nəvəsi))

     Cavab yaz
  • Anonim
   cavab · 4 Sentyabr 2017 16:19723

   ay yazıq insan, bir məqaləni oxu da. çox çətindir məqaləni oxuyub rəy yazmaq. məcbursan hər məqalənin altına oxumadan öz səfeh fikrini yazasan?

   Cavab yaz
   • Anonim
    MOMIN · 4 Sentyabr 2017 16:5593

    sefeh alimin sefeh elmi sefeh de inananlari olur. neceki darvin qebul edirdi ki onun babasi meymundur ardicillari da ele dusunurlerki babalari ulu babalar meymundur. amma niye meymun qohum eqraba ile yasamirlar onu basa dusmurem.ALLAH QURANDA AYET DE deyir= biz ne istersek ona yalnizca ol deyerik= hani burda tekamul.

    Cavab yaz
    • Anonim
     əmin · 5 Sentyabr 2017 09:2450

     Məqaləni oxu zəhmət olmasa

     Cavab yaz
     • Anonim
      munasib · 7 Sentyabr 2017 20:0620

      qaqa fikir verme bizim ele catismayan cehetimiz budur,bir sey haqqinda sona qeder melumatimiz olmur ele hey ozumuzu oldurub adiyyati olmayan fikirlerimizi deyirik .bele basa dusuremki momin qardas meqaleni basa dusmeyib ele gorub sohbet darvinden gedir darvin haqqindada ordan burdan esidib deyir ele sen ol bunlar sehvdi))

      Cavab yaz
  • Anonim
   dost · 4 Sentyabr 2017 17:08420

   QURANDA HƏM DƏ DEYİR Kİ, GÖYÜ VƏ YERİ ALTI GÜNDƏ YARATDIQ. bəs nə oldu ol deyən kimi həmən də olmaq? savadsızlıq basıb da bu milləti. məqaləni diqqətlə oxu bəy.

   Cavab yaz
   • Anonim
    MOMIN · 4 Sentyabr 2017 18:28173

    ALLAH yeri goyu 6 gune yaratdiq deyir insani demir. ayetde -= Men palciqdan bir beser yaradacam puhumdan ona ufleyende siz ona bas eyin deyir meleklere. ufurmek 6 gun cekir

    Cavab yaz
  • Anonim
   Qurani Kərim · 5 Sentyabr 2017 09:33430

   Mömin qardaş, Rövşən müəllim burada təkamülü rəd edir axı, qəbul etmir. Məqaləni diqqətlə oxuyun. məqalənin harasında yazılıb ki, təkamül düzgündür?

   Cavab yaz
   • Anonim
    Vusal · 7 Sentyabr 2017 12:1320

    Qardaş heç harasında, sən yazını oxumadan yazanlara fikir vermə

    Cavab yaz
  • Anonim
   dehshet · 5 Sentyabr 2017 18:0532

   ne qeder savadsizdir bu MOMİN, adivi deyish MO qoy. musahibeni adda budda oxuyub. oxuduqlarini da anlamayib.

   Cavab yaz
   • Anonim
    MOMIN · 6 Sentyabr 2017 09:4713

    hemin dediyin mo sensen ve seni o yere qoyublar bu meqale nala mixa vuravura ne deyir. rovsen deyir ki tekamulun ALLAHI inkarla elaqesi yoxdur=- Təkamülün Yaradanın inkarı ilə qətiyyən əlaqəsi yoxdur. Təkamülü, yaxud da hər hansı bir elmi nəzəriyyəni əldə rəhbər tutaraq "bu, Tanrının inkarı üçün dəlildir" demək çox yanlışdır.

    Cavab yaz
    • Anonim
     MÖMİNə · 6 Sentyabr 2017 17:2021

     Quranla Allahı isbat etməzlər məqaləsini oxumusan? oxu gör nə deyir sonra yazın zəhmət olmasa. oxumadan niye fikir bildirirsiz

     Cavab yaz
   • Anonim
    MOMIN · 6 Sentyabr 2017 09:5013

    bes YARADINI daha nece inkar edirler. deyir ki QURANLA ALLAHI isbat etmezler= bu ne demekdir QURAN kesin olaraq ALLAHIN sozudur.bu meqaledeki seytan oyunlarini basa dusmek ucun aqil ve iman lazimdir. o da he qulaqi uzun olanda olmaz

    Cavab yaz
    • Anonim
     munasib · 7 Sentyabr 2017 20:1220

     ay qardas deyirsen ki quran Allahin sozdu mende deyirem Allah kimdi nece bir seydi?sen Allahi mene nece subut edeceksen?desenki quranla deyecem quran kimin kitabidi deyeceksen Allahin deyecem axi men Allahi tanmiram tanimadiqim birinin kitabina nece inanim? qardas bu felsefede darevilikdi sen bir az kitab oxu qaldi tekamule onun duz veya yanlis olmasinin Allahin inkari ile elaqesi yoxdu sadece bir az oxu evveler mende senin kimi dusunurdum

     Cavab yaz
 • Anonim
  Legenda · 2 Sentyabr 2017 12:34100

  Keçən ildə oxşar məqalə vardı orda da qeyd etmişdimki təkamülə məndə inanıram. Bu o demək deyilki hər şey təsadüfən yaranıb və özü təkamül edib. Hər şeyi yaradan Allahdır, ona zamanla görkəm verəndə Allahdır. İnsan ən gözəl biçimdə torpaqdan yarandı zamanla inkişaf elədi özüdə nələrisə icad elədi bu insanın təkamülüdür.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Kserks · 2 Sentyabr 2017 12:4253

  Afrikada bir qebile var. Qebile de yasayan insanlarin ayaq barmaqlarinin sayi 3-dur. Bu tekamuldur, yoxsa yaradan(ve ya yaradanlar) bu insanlarin ayaq barmaqlatini 3 yaradib. Gunes Qalaktikasi basqa Qalaktikalardan ferqlenir. Ferq ondan ibaretdir ki, basqa Qalaktikalarda Planetler oz Guneslerinin etrafinda Boyukden kiciye duzulubler. (Cazibe qanunu kutle ile elaqederdir) Bizm Qalaktikada kucikden boyuye, ortada da qiqant Yupiter yerlesib. Bu duzulus fizka qanunlarina ziddir. Niye bele duzulub, ona gore bele duzulub ki, Yaradan(ve yaradanlar) bu cur isteyib. Bununla da insanlara bada salmaq isteyir ki, O yaradan ne cur istese o cur de olur. Uste gel Qunes Qalaktikasinda Veneradan basqa butun planetlet saat istiqamete firlanirlar, Venera eks istiqamete firlanir. Fizka qanununa gire bu anormalliqdir. Tanri bu cur yaradib. Tanrinin elmi mentiqinden kenar hec ne ola bilmez. Kserks.

  Cavab yaz
  • Anonim
   MOMIN · 2 Sentyabr 2017 15:2934

   saq ol kserks var ol.

   Cavab yaz
 • Anonim
  salam · 4 Sentyabr 2017 16:2750

  elmli səviyyəli məqalədir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Kserks · 4 Sentyabr 2017 17:0523

  Basa dusemmedim bu meqaleni niye tezelediniz. Kimin neye inanmagi onun oz sexsi isidir. Amma imkan olsa tek bir huceyrede istiliyin yaranmasini, parcalanmasini ve toxmalara dasinmasini izleyin. Buna aud elmi verilis var. Sadece tek bir Kepeneyin nece formalasmasini da izleyin, buna ald de elmi verilis var. Artuq 21-ci esrdir. Yaradan bir quvve var, her seyde onun YARADANIN (ve ya YARADANLARIN) elmi mentiqi esasinda yaranir ve mehv olur. Deyilenlere gore C. Darvin bir az o mesele olub. Onun 1-2 surubu catmayib. Bu bir heqiqerdir.

  Cavab yaz
  • Anonim
   Kserks · 4 Sentyabr 2017 17:39212

   Artiq 21-ci esrdir. C. Darvinin (evvelce suda 1huceyreli yosun yaranib, sonra suda-quruda yasayan, axirda da insan enterden yaranib) nezeriyyesi, bir ovuc torpaqdan Adem, sonra onun 2 qabirgasindan(ona gore de kisinin 2 qabirgasi o biri qabirgalardan qisadir) Hevvanin yaranmasi, Nuhun gemisi ve bezi sohbetler qebul olunmur. Calisin heyata elmi baxislarinizi deyisin. 21-ci esrdir.

   Cavab yaz
   • Anonim
    Xəlil · 6 Sentyabr 2017 11:2311

    21 əsrdir, hələ də təkamül kimi nağıla inananlar var

    Cavab yaz
  • Anonim
   əmin · 5 Sentyabr 2017 09:2810

   Məntiqli yazırsız amma bu mötərizələrdə yardanlar sözü heç məntiqli deyil.

   Cavab yaz
 • Anonim
  qonaq · 4 Sentyabr 2017 18:0520

  məllim yene de trenddedir

  Cavab yaz
 • Anonim
  Aylin · 4 Sentyabr 2017 18:5531

  Müəllim yenə çox maraqlı müsahibə verib. Məncə bu insan olduqca dəqiq araşdırmaçıdır

  Cavab yaz
  • Anonim
   18:05-e, 18:55-e · 4 Sentyabr 2017 19:0601

   Muellim ozunuzsunuz. Kserks.

   Cavab yaz
 • Anonim
  Aysel · 4 Sentyabr 2017 19:3970

  Axir ki,bu tekamülü xirdaliyib hecne olduqunu gosterdiler

  Cavab yaz
  • Anonim
   Aysele · 4 Sentyabr 2017 19:4930

   Tekamul nezeriyye deyil cefengiyyatdir.kserks. Sadece olaraq o vaxtlar alimler meymunla insani birlesdirib yeni bir canli yaratmaq isteyirdiler. Ve o isede don geydirirdiler. C. Darvinide ortaya atmisdilar. Kserks.

   Cavab yaz
 • Anonim
  Rauf · 4 Sentyabr 2017 19:4242

  Partlatmaq buna deyirler.mohteshem.

  Cavab yaz
  • Anonim
   Raufa · 4 Sentyabr 2017 20:0216

   Deymez. Esli cto obrasaytes. Utanmayin.(ne stestnyates) Kserks.

   Cavab yaz
   • Anonim
    mən · 5 Sentyabr 2017 14:0330

    Bəlkə " ne stesnyaytes" yazmaq istəmisən?))

    Cavab yaz
 • Anonim
  kserks · 4 Sentyabr 2017 19:4425

  Evvela yazici Rovsen musahibeye gore cox sag olsun. Oz biliyini bizlerle paylasib. Amma Rovsenin "2+2" nin cavabinda 4-den basqa bir ehtimal yoxdur, fikiri ile hec razilasmiram. Niye. Niyesini soram yazaram. Mene gore 2+2-de basqa ehtimal var.

  Cavab yaz
  • Anonim
   Aysel · 5 Sentyabr 2017 00:5820

   Varam da Rovshen muellimin arashdirmalarina. Ehsen...

   Cavab yaz
  • Anonim
   Vusal · 7 Sentyabr 2017 12:1500

   Ay qardaş siz lap dəhşətsiniz eeee özüm ölüm. Adam nə yazıb siz də nə deyirsiniz

   Cavab yaz
 • Anonim
  Ali · 5 Sentyabr 2017 01:0220

  Gözəl yazıdır. Deyirdi tekamülün boşluqları çoxdur, kişi kimi sübut edir də)) Ardı gəlsin...

  Cavab yaz
  • Anonim
   əmin · 5 Sentyabr 2017 09:3120

   Əbəs yerə deməyibdə bu boşluqları doldurmağa qardağ sement zavodu kifayət etməz

   Cavab yaz
 • Anonim
  Axilles · 5 Sentyabr 2017 01:0640

  Men lap arada qalmisham.ancaq tekamul olsa da ilahi tekamul olmalıdır. Tesadufi tekamul lap nagil gelir mene

  Cavab yaz
 • Anonim
  Orxan · 5 Sentyabr 2017 01:0840

  Adam həyatını qoyub araşdırır da həqiqətən. Çox sağ olun Rövşən bəy. Bu yazılara çox ehtiyacımız var.

  Cavab yaz
  • Anonim
   Cavad · 5 Sentyabr 2017 14:4210

   Heqiqeten de Alim bele olar..Ne qeder daw atsalarda gucleri yetmez cunki neye se esaslanib daniwir

   Cavab yaz
 • Anonim
  Serxan · 5 Sentyabr 2017 01:0830

  Tek sozle mukemmel

  Cavab yaz
 • Anonim
  Semed · 5 Sentyabr 2017 01:1140

  Tekamul olmasa bes ateistler Allaha nece eks cixsinlar? Ona gore tekamul onlara bir silah kimi lazimdir

  Cavab yaz
 • Anonim
  Qonaq · 5 Sentyabr 2017 01:12263

  ALLAH YOXDUR VESSELAM

  Cavab yaz
  • Anonim
   əmin · 5 Sentyabr 2017 09:32260

   Get özüvü tanı

   Cavab yaz
  • Anonim
   Qonaqa cavab · 5 Sentyabr 2017 09:39290

   Qonaq Allah var ki, yoxdur deyirsiniz))) olmasaydı belə narahat olmazdınız))))\

   Cavab yaz
 • Anonim
  Ramin · 5 Sentyabr 2017 09:2840

  əllərinə sağlıq ustad belə gözəl məqalə üçün

  Cavab yaz
 • Anonim
  123 · 5 Sentyabr 2017 09:2830

  möhtəşəm

  Cavab yaz
 • Anonim
  Qurani Kərim · 5 Sentyabr 2017 09:36240

  halaldır müəllimə.Allah razı olsun!

  Cavab yaz
 • Anonim
  qqq · 5 Sentyabr 2017 10:0010

  əla

  Cavab yaz
 • Anonim
  aaa · 5 Sentyabr 2017 10:0200

  maraqlıdır

  Cavab yaz
 • Anonim
  11 · 5 Sentyabr 2017 11:0810

  İlkin İzzətə təşəkkür edirik, belə gözəl müsahibəyə görə.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Saleh · 5 Sentyabr 2017 11:0900

  tekamul haqda bele maraqli musahibe

  Cavab yaz
 • Anonim
  respekt · 5 Sentyabr 2017 11:3810

  bezslov

  Cavab yaz
 • Anonim
  Gülər · 5 Sentyabr 2017 11:3910

  xoşum gəldi.maraqlı idi.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Dilavər · 5 Sentyabr 2017 11:4120

  bezi yerlerini anlamadim. ancaq umumilikde yaxshi musahibedir

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4420

  Allah razı olsun

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4410

  Allah razı olsun

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4400

  Allah razı olsun

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4400

  Allah razı olsun

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4400

  Allah razı olsun

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4500

  Allax razı olsun

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4500

  niye reyim çıxmir

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4500

  səhərdən rəy yazıram

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4500

  alo

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4500

  niye

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4600

  ?

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4600

  ?

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4600

  ?

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4600

  ?

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4600

  ?

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4600

  salam

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4600

  sala

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4600

  salam

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4600

  yazıram axi

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4600

  yaxşi meqaledir, Allah razi olsun

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nigar · 5 Sentyabr 2017 11:4700

  salam

  Cavab yaz
 • Anonim
  qurtulush · 5 Sentyabr 2017 11:4800

  deqiq cavablar

  Cavab yaz
 • Anonim
  halaldır · 5 Sentyabr 2017 12:0000

  afərin

  Cavab yaz
 • Anonim
  orxideya · 5 Sentyabr 2017 12:0830

  Rövşən Abdullaoğlunun yalniz " Bu şeherde kimse yoxdur" eserini oxumuşam. Psixoloji nöqteyi-nezerden çox deyerli bir eserdir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  bir · 5 Sentyabr 2017 12:1200

  Rovshen muellime salamlar

  Cavab yaz
 • Anonim
  maraqlıdır · 5 Sentyabr 2017 12:4100

  maraqlıdır

  Cavab yaz
 • Anonim
  plat · 5 Sentyabr 2017 12:4200

  təkamül çoxdan çöküb, onu indi gündəmə gətirməyin nə mənası

  Cavab yaz
 • Anonim
  qaqash · 5 Sentyabr 2017 12:4200

  tekamule inana var indi????

  Cavab yaz
 • Anonim
  qaqash · 5 Sentyabr 2017 12:4300

  tekamule inanan var indi?

  Cavab yaz
 • Anonim
  qaqash · 5 Sentyabr 2017 12:4300

  tekamule inanan var indi?

  Cavab yaz
 • Anonim
  qaqash · 5 Sentyabr 2017 12:4300

  tekamule inanan var indi?

  Cavab yaz
 • Anonim
  qaqash · 5 Sentyabr 2017 12:4300

  tekamule inanan var indi?

  Cavab yaz
 • Anonim
  qaqash · 5 Sentyabr 2017 12:4300

  tekamule inanan var indi?

  Cavab yaz
 • Anonim
  qaqash · 5 Sentyabr 2017 12:4300

  kim axi inair tekamule

  Cavab yaz
 • Anonim
  Behruz · 5 Sentyabr 2017 12:4500

  Zehninə sağlıq Rövşən bəy.Bir sözlə "mükəmməl",təkamülü heç bu baxımdan incələyən olmamışdı

  Cavab yaz
 • Anonim
  Aida · 5 Sentyabr 2017 12:4800

  Bele baxanda duz deyir de tekamulu kim musahide ede bilir ki?! Milyon iller bundan evvel, mushade et gorum nece edirsen. Bax buna cavab versinler.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Aziz · 5 Sentyabr 2017 12:4920

  halaldir vallah. Kisi kimi arashdirir yazir. Yoxsa basqalari kimi quru terefkeshlik elemir. Ateistler bilirler ki tekamul cokse ateizm de cokecek, ona gore bele narahatdirlar

  Cavab yaz
 • Anonim
  Seyid · 5 Sentyabr 2017 12:5110

  Men bu insana hesed aparıram. bashini asaqi salib oz ishi ile meshguldur. kitablar yazir meqale yazir arashdirir. bashqalarinin da bashi qarishib dedi qoduya

  Cavab yaz
 • Anonim
  Niko · 5 Sentyabr 2017 12:5210

  daha deyin ateistlerin bazari oldu de )))))))))))

  Cavab yaz
 • Anonim
  kserks · 5 Sentyabr 2017 12:5810

  Mende fikirlesirem ki, Rovsenin bu meqalesi tezeden niye verildi. Aydindir, Rovsene terif yagdirmaq ucun. Heves yoxdur, yoxsa Rovsenin meqalesinin axrina cixardim. Meqalede ziddiyetler hedden artiq coxdur.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Tekamul · 5 Sentyabr 2017 14:0600

  Halla olsun bunu yazana...Cox maraqli izahlar verib

  Cavab yaz
 • Anonim
  Sual · 5 Sentyabr 2017 14:0930

  Bu ateist tekamulculere bele bir sualim var,Ele hey yazirsiz ki meqalede bowluq var.yazin cixarin izah edin nedir o bowluq..bow bow ne qeder daniwmaq olar..oyrewmisiz ele kopy pastlara

  Cavab yaz
 • Anonim
  big · 5 Sentyabr 2017 14:1000

  ümumilikdə yaxşıdır.

  Cavab yaz
 • Anonim
  əla · 5 Sentyabr 2017 14:1100

  bəyəndim

  Cavab yaz
 • Anonim
  ilqar · 5 Sentyabr 2017 14:1100

  bu söhbət bitməz

  Cavab yaz
 • Anonim
  ilqar · 5 Sentyabr 2017 14:1200

  həmişə gedəcək

  Cavab yaz
 • Anonim
  ilqar · 5 Sentyabr 2017 14:1200

  sonu yox

  Cavab yaz
 • Anonim
  ilqar · 5 Sentyabr 2017 14:1200

  elə isə

  Cavab yaz
 • Anonim
  ilqar · 5 Sentyabr 2017 14:1200

  buraxın öz başına getsin

  Cavab yaz
 • Anonim
  ramal · 5 Sentyabr 2017 14:1200

  like

  Cavab yaz
 • Anonim
  Y · 5 Sentyabr 2017 14:1300

  yuh yani

  Cavab yaz
 • Anonim
  Yasəmən · 5 Sentyabr 2017 14:1320

  bir nəfəsə oxudum.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Tural · 5 Sentyabr 2017 14:1400

  salamlar

  Cavab yaz
 • Anonim
  bir · 5 Sentyabr 2017 14:1510

  musahibeni beyenen nece neferik

  Cavab yaz
 • Anonim
  - · 5 Sentyabr 2017 14:3100

  afərin Rövşən bəyə

  Cavab yaz
 • Anonim
  biz · 5 Sentyabr 2017 14:3500

  pis deyil, baxmayaraq ki özüm ateistəm. bir çox cavabları ilə razı deyiləm.ancaq pis yazmayıb

  Cavab yaz
 • Anonim
  Qulu · 5 Sentyabr 2017 14:4310

  ureyimden tikan cixartdi

  Cavab yaz
 • Anonim
  hg · 5 Sentyabr 2017 14:4420

  hight klass

  Cavab yaz
 • Anonim
  bey · 5 Sentyabr 2017 14:5810

  Rovshen beyin kitablarini beyenirem

  Cavab yaz
 • Anonim
  bey · 5 Sentyabr 2017 14:5810

  gozel yazicidir

  Cavab yaz
 • Anonim
  Sevil · 5 Sentyabr 2017 16:1910

  çox şey öyrəndim

  Cavab yaz
 • Anonim
  yyy · 5 Sentyabr 2017 17:5200

  elaaaaa

  Cavab yaz
 • Anonim
  Usta · 5 Sentyabr 2017 17:5400

  chox elmidir hec anlamadim

  Cavab yaz
 • Anonim
  dd · 5 Sentyabr 2017 18:0600

  Rovshen muellimin kitablarini oxuyuram

  Cavab yaz
 • Anonim
  123 · 5 Sentyabr 2017 18:4700

  maraq etdi

  Cavab yaz
 • Anonim
  123 · 5 Sentyabr 2017 18:4700

  maraq etdi

  Cavab yaz
 • Anonim
  salam · 5 Sentyabr 2017 20:2400

  suallarım var müəllimə

  Cavab yaz
 • Anonim
  salam · 5 Sentyabr 2017 20:2400

  hara yaza bilərəm?

  Cavab yaz
 • Anonim
  salam · 5 Sentyabr 2017 20:2400

  cavablandırmağını istəyərdim

  Cavab yaz
 • Anonim
  salam · 5 Sentyabr 2017 20:2500

  suallarımı vermək istərdim

  Cavab yaz
 • Anonim
  Salam · 6 Sentyabr 2017 09:4400

  Allah razı olsun, maraqlı söhbətdir

  Cavab yaz
 • Anonim
  Rafik · 6 Sentyabr 2017 10:3310

  müəllim yenə də yıxıb sürüyür

  Cavab yaz
 • Anonim
  Vuqar · 6 Sentyabr 2017 10:3400

  Əla müsahibədir. Bu mövzu hələdə aktualmış demək)) Hələdə təkamülə inananlar var?

  Cavab yaz
 • Anonim
  Yeka · 6 Sentyabr 2017 10:3800

  Halal olsun. Mən heç Rövşən müəllimin belə məlumatlı olduğunu bilmirdim. Əhsən bizim insanlarımıza

  Cavab yaz
 • Anonim
  Toğrul · 6 Sentyabr 2017 10:3800

  Bu şəhərdə kimsə yoxduru yazan

  Cavab yaz
  • Anonim
   Yuska · 6 Sentyabr 2017 10:4800

   Relslər Üzərinə Uzanmış Adam - romanının müəllifi

   Cavab yaz
 • Anonim
  Xəlil · 6 Sentyabr 2017 11:2400

  21 ci əsrdir hələ də təkamül kimi nağıla inananlar var

  Cavab yaz
 • Anonim
  tələbə · 6 Sentyabr 2017 17:0910

  Rovshen beyin kitablari universitetimizde chox oxunur

  Cavab yaz
 • Anonim
  təkamül · 6 Sentyabr 2017 17:2100

  like

  Cavab yaz
 • Anonim
  ATU · 6 Sentyabr 2017 18:1900

  Əla yazıdır. Rövşən müəllimin tibb unidə görüşlərini edə bilsək əla olar. Görən müəllimlə necə görüşə bilərik? Bilən varsa yazsın

  Cavab yaz
 • Anonim
  mamed · 6 Sentyabr 2017 18:2200

  21 ci esrde de tekamulu qebul etmek olar? Bunlar haralari ile dushunur ki))) Ne yeyib icirler anlamiram ki)))

  Cavab yaz
 • Anonim
  Gunel · 6 Sentyabr 2017 18:2410

  Bu meqaleni gerek ingilis dilinden tercume kimi vererdiniz, guya xariciler ishleyibler)))) Hami beh beh le qebul edecekdi)))) ozumuzunkudur deye miz qoyanlar da tapilir)) Rovshen muellim ugurlar. Kitablariniz da eladir yazilariniz da. Elminize quvvet

  Cavab yaz
  • Anonim
   Əmin · 7 Sentyabr 2017 11:1800

   Eynən sizin kimi düşünürəm

   Cavab yaz
 • Anonim
  quest · 6 Sentyabr 2017 18:2710

  Bu məqaləni qrupda bir iki ateste oxutdum, mat qalmishdi. Nə deyəcəyini bilmirdi ))) Deyir xeberim var, esassiz sozlerdir hamisi. Dedim harasi esassizdir? Ses gelmedi. indi 1-2 gun de gozleyecem gorek ne olur))))

  Cavab yaz
 • Anonim
  Telebe · 6 Sentyabr 2017 18:3010

  Rovshen muellime biri desin ki qardaş bu qeder amansiz olma. Qoy bir nefeslerini dersinler de yaziqlar))) darvin qebirde tersine dondu vallah

  Cavab yaz
 • Anonim
  allah yoxdur · 6 Sentyabr 2017 18:3101

  Yeni bir sheyler gormedim bu yazida.

  Cavab yaz
  • Anonim
   18.31 e · 6 Sentyabr 2017 21:2230

   NIKOQDA NE QOVORI,, NIKOQDA!!!!!!!,,

   Cavab yaz
 • Anonim
  lütfi · 7 Sentyabr 2017 10:2800

  əllərinə sağlıq müəllim

  Cavab yaz
 • Anonim
  Təranə · 7 Sentyabr 2017 10:5400

  gör nə qədər bəyənməsi və baxışı var

  Cavab yaz
 • Anonim
  Təranə · 7 Sentyabr 2017 10:5400

  bəyənmə yaman çoxdur

  Cavab yaz
 • Anonim
  Tekamulchu · 7 Sentyabr 2017 12:0400

  Umumilikde yaxshi yazidir, besit yazmayib, kifayet qeder diqqete alinmali meqamlar var. Baxmayaraq ki men tekamulun delillerini daha saqlam gorurem

  Cavab yaz
 • Anonim
  Ateist · 7 Sentyabr 2017 12:0500

  Siz bu nezeriyyeni curude bilmezsiniz. Buna gucunuz catmaz. Allah da yoxdur. Olsaydi, dunya bu qeder zulm icinde olmazdi

  Cavab yaz
 • Anonim
  Hebibullah · 7 Sentyabr 2017 12:0700

  Rovsen bey xeyri yoxdur eee bunlara. Neyneseniz de tekamulculeri cetin inandirasiniz

  Cavab yaz
 • Anonim
  Reshka · 7 Sentyabr 2017 12:0910

  Allah var sheriki yoxdur

  Cavab yaz
 • Anonim
  Vusal · 7 Sentyabr 2017 12:1000

  Elminizə qüvvət Rövşən bəy.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Efram əliyev · 3 Aprel 2018 06:5620

  Mənim məqaləmi verinde

  Cavab yaz

XƏBƏR LENTİ

Copyright © 2015 Milli.Az

Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat
internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir.