Cəmiyyət

"Bu gü­nün dərs­lik­lə­ri in­for­ma­si­ya mən­bə­yin­dən da­ha çox so­raq­ça­ya bən­zə­mə­li­dir"

20 Fevral 2021 13:28
Baxış: 348

Bu gü­nün dərs­lik­lə­ri in­for­ma­si­ya mən­bə­yin­dən da­ha çox öy­rən­mə­ni asan­laş­dı­ran so­raq­ça­ya bən­zə­mə­li­dir.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib.

Onun sözlərinə görə, mək­təb dərs­lik­­lə­ri hər 4 il­dən bir məz­mun­ca ye­ni­lə­­nir və tək­mil­ləş­di­ri­lir:

"Son il­lər­də dərs­lik ha­zır­lı­ğın­da ye­ni ya­naş­ma­lar, req­la­­ ment və pro­se­dur­lar tət­biq edil­ib.

Təh­sil İns­ti­tu­tu nəz­din­də Təd­ris Re­surs­la­rı Mər­kə­zi ya­ra­dıl­mış və ye­ni məz­mun kon­sep­si­ya­sı əsa­­ sın­da ümum­təh­sil mək­təb­lə­ri üçün eh­ti­yat dərs­lik­lə­rin ha­zır­lan­ma­sı­na baş­lan­ılıb. Ey­ni za­man­da, dərs­lik ha­zır­lı­ğı sa­hə­sin­də Sin­qa­pur təc­rü­­ bə­sin­dən is­ti­fa­də üz­rə işlə­rə start ve­ril­ib. Xey­li vaxt­dır ki, dərs­lik­­ lə­rin elekt­ron ver­si­ya­la­rı da ha­zır­la­­nır və bun­la­rın bir his­sə­si zən­gin­ləş­­ di­ril­miş e-dərs­lik­lər ka­te­qo­ri­ya­sı­na aid­dir. Hə­min dərs­lik­lər möv­zu­ya uy­ğun hi­per­link­lər­lə tə­min edi­lir ki, şa­gir­din da­ha də­rin, ya­xud da­ha ət­raf­ı öy­rən­mə im­ka­nı ol­sun".

Milli.Az

XƏBƏR LENTİ

Copyright © 2019 Milli.Az

Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat
internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir.