Cəmiyyət

Ruhuna zülm edilən məzlum imam

20 Aprel 2017 23:15
331 Şərh     Baxış: 2 303

"Nə deyim bir adamın (yəni Əlinin) haqqında ki, dostları qorxudan, düşmənləri isə həsəd üzündən onun fəzilətlərini gizlətdilər; bununla belə fəziləti, onu gizlədənlərin arasından zahir olub şərqlə qərbi bürüdü!"

Xəlil ibn Əhməd (əruz vəzninin qaydalarını işləyib-hazırlamış məşhur ərəb ədibi).

Əməvilərin tarix və Ümmət qarşısında cavabdehlik daşıdıqları ən böyük cinayətlərdən biri də Həzrət İmam Əli ibn Əbu Talibə (ə) və Onun övladlarına lənət və söyüş deyilməsini dəb halına gətirmələridir. Müaviyənin əmri ilə məscidlərdə oxunan bütün xütbələr Allaha həmdü-səna, Peyğəmbərə salam və Əli ibn Əbu Talibə (ə) lənətlə başlayırdı. Şəhər valiləri, imam-camaatlar, qazılar öz nitqlərinə bu cür başlamağa məcbur idilər. Əhli-beytin dostlarını ölüm təhlükəsi qarşısında qoyaraq, öz əqidələrindən döndüklərini camaat qarşısında elan etməyə məcbür edirdilər. Bu təklifi yerinə yetirməyənləri ən ağır işgəncələr və hətta ölüm cəzası gözləyirdi.

Milli.Az islam.az-a istinadən bildirir ki, Müaviyə hakimiyyət taxtında möhkəmlənib camaatdan beyət aldıqdan sonra xilafət torpaqlarının hər bir nöqtəsinə məktub yollayıb, Əhli-beytə qarşı yürüdüləcək siyasətin əsas istiqamətlərini bəyan etdi. Şafii məzhəbli İbn Əbil-hədid "Nəhc əl-bəlağə"yə yazdığı şərhdə qeyd edir: "Camaat ilindən (yəni camaatdan beyət alınan ildən) sonra Müaviyyə bir məktub yazıb, onun nüsxələrini bütün vilayətlərdəki nümayəndələrinə göndərdi. O, məktubda yazmışdı ki, Əbu Türabın (yəni Əlinin) və Onun Əhli-beytinin fəzilətlərindən danışan hər kəsin üzərindən öz himayəsini götürür. Bütün məntəqələrdə və bütün minbərlərin üzərindən xətiblər Əiyə lənət yağdırmağa, Ondan bizarlıq bildirməyə, Onun ruhuna və Əhli-beytinə qarşı hörmətsizlik göstərməyə başladılar" (İbn Əbil-hədid Şafii. Şərh Nəhc əl-bəlağə, 9-cu cild, səh. 44).

Həmin dövrdə baş vermiş maraqlı hadisələrdən birini Hakim Nişaburi "əl-Müstədrək əla-l-Səhiheyn" kitabında qeyd edib. Tabeinin böyüklərindən və məşhur irfan sahiblərindən olan Malik ibn Dinar Səid ibn Cübeyrdən soruşdu ki, döyüşlərdə (xüsusilə, Xeybər savaşında) Allah Rəsulunun bayrağını kim gəzdirirdi? Bu sual camaat içində verildiyi üçün Səid zalım vali Həccacdan qorxub cavabdan yayındı. Malik Səidin evinə gedib təklikdə ona bu sualı verəndə isə Səid dedi: "Bayrağı Əli daşıyırdı". Hakim Nişaburi sonda qeyd edir ki, bu hədis sənəd baxımından səhihdir (Hakim Nişaburi. Əl-Müstədrək əla-l-Səhiheyn, 3-cü cild, səh. 159, 4728-ci hədis).

Təbərinin tarixində hicrətin 43-cü ilində baş vermiş olaylar sırasında qeyd edilmiş bir hadisə də bu baxımdan çox maraqlıdır. Müaviyənin əlaltısı, Kufə şəhərinin valisi Müğeyrə ibn Şöbə İmam Əlinin (ə) silahdaşlarından olan Səsəə ibn Suhana belə söyləmişdi: "Bundan sonra eştitməyim ki, bir nəfərin yanında Osmanın eyiblərindən danışmısan! Bundan sonra eştiməyim ki, Əlinin fəzilətlərini açıq-aşkar söyləmisən! Sən Əlinin elə bir fəzilətini yada sala bilməzsən ki, mənim ondan xəbərim olmasın; mən bunları səndən də yaxşı bilirəm. Amma bu hökumət iş başındadır və biz hökumətə söz vermişik ki, onun (yəni Əlinin) eyiblərini camaata deyək. Onsuz da bizə tapşırılan işin az bir hissəsini yerinə yetiririk və yalnız o qədərini deyirik ki, hakimiyyətdə olanların qəzəbini özümüzdən uzaqlaşdıra bilək. Əgər onun fəzilətlərindən danışmaq istəsən, yalnız öz tərəfdarlarının arasında və öz evinizdə gizli danış. Aşkar şəkildə məsciddə danışma; çünki xəlifə buna göz yummaz və bizi bağışlamaz" (Təbəri tarixi, 5-ci cild, səh. 189).

Müaviyə müsəlmanlar arasında çox tanınan şəxsləri Əlini (ə) söyüb təhqir etməyə çağırırdı. Müslimin "Səhih"indəki hədislərin birində deyilir ki, Müaviyə məşhur səhabə Səd ibn Əbu Vəqqasa niyə Əlini (ə) söymədiyini irad tutmuşdu (Səhih Müslim, "Səhabələrin fəzilətləri" kitabı, 6220-ci hədis). Görkəmli salnaməçi Yəqubi yazır ki, bir çox şəhərlərdə camaat Əlinin (ə) ruhuna edilən təhqirləri eşitməsin deyə, namazdan dərhal sonra məsciddən çıxıb gedir və xütbəni dinləməyə qalmırdı. Ona görə, Müaviyə əmr vermişdi ki, xütbəni namazdan qabaq söyləsinlər (Yəqubi tarixi, 2-ci cild, səh. 152).

Müaviyə əmr vermişdi ki, hətta Əli ibn Əbu Talibin (ə) dilindən hədislər də rəvayət edilməsin. Hansı hədisin sənəd silsiləsində Əlinin (ə) adı vardısa, həmin hədisi Onun adı olmadan rəvayət edirdilər. İbn Şəhraşub yazır ki, ravilər Həzrət Əlidən (ə) söylənilən hədisləri "Qüreyşdən olan bir nəfərdən", "Allah Rəsulunun səhabələrinin birindən" adı altında nəql edirdilər. Hətta Həsən Bəsri hədislərin sənəd zəncirində o həzrəti "Əbu Zeynəb" adı ilə yad edirdi (İbn Şəhraşub. Mənaqib Ali-Əbitalib, 2-ci cild, səh. 391). Bir gün Yunis ibn Übeyd adlı şəxs Həsən Bəsridən soruşur: "Sən bir çox hədisləri rəvayət edəndə: "Allahın Rəsulu belə buyurub", - deyirsən; halbuki özün o həzrəti görməmisən və o həzrətin dilindən bilavasitə hədis eşitməmisən!" Həsən Bəsri ona cavab verir: "Qardaşoğlu! Sən elə bir məsələ barədə məndən soruşdun ki, bundan əvvəl heç kim bu barədə məndən soruşmamışdı. Əgər mənim gözümdə qədr-qiymətin olmasaydı, sənə heç nə deməzdim. Mən elə bir zəmanədə yaşayıram ki, hansı hədisi "Allahın Rəsulu belə buyurub" deyə rəvayət edirəmsə, deməli, onu Əli ibn Əbu Talibdən nəql edirəm. Amma bu zəmanədə Əlinin adını çəkə bilmirəm" (Mizzi. Təhzib əl-kəmal fi əsma əl-rical, 6-cı cild, səh. 124).

Abdullah ibn Abbas Müaviyəyə müraciət edərək demişdi: "Onu (yəni Əlini) minbərlərin üstündən söyürsən. Bir halda ki, həmin minbərlər onun qılıncının gücünə ucaldılıb!" Müaviyə isə tam qətiyyətlə ona cavab verimişdi: "Bu işdən əl çəkməyəcəyəm, ta ki, böyüklər bu əqidə ilə ölsünlər, kiçiklər isə bu əqidə ilə böyüyüb qocalsınlar" (İbn Şəhraşub. Mənaqib Ali-Əbitalib, 3-cü cild, səh. 257).

Hicri V əsrdə yaşamış məşhur ərəb şairi İbn Sinan Xüffaci Hələbi yuxarıdakı sözləri nəzmə çəkərək yazmışdı:

Minbərlər üstündən Ona lənət və söyüş yağdırırsınız?!

Halbuki, sizdən ötrü həmin minbərlərin dayaqları Onun qılıncının vasitəsilə düzəldilib (Seyyid ibn Tavus. Lühuf, səh. 208).

Müaviyənin oğlu Yezid də atasının qoyduğu dəbi davam etdirirdi. Kərbəla əsirləri Şama - onun hüzuruna gətiriləndə, Yezid xətibə tapşırmışdı ki, öz nitqini İmam Hüseynə (ə) və atasına lənətlə başlasın. Yeziddən sonrakı Əməvi xəlifələri də bu qaydaya riayət edirdilər. Bütün xilafət ərazisində oxunan hər bir xütbənin əvvəlində Əli ibn Əbu Talibə (ə) və övladlarına lənət və söyüş deyilirdi. 60 ildən sonra Ömər ibn Əbdüləziz bunu ləğv etdi və əksinə, lənətin əvəzinə Əhli-beytə salavat göndərməyi tapşırdı.

Əməvilər zamanında iş o yerə çatmışdı ki, hətta Həzrət Əli (ə) ilə eyni adı və künyəni daşımaq da qadağan edilmişdi. Yeni doğulan körpəyə "Əli" adını qoymaq körpənin atasını Əhli-beytə məhəbbətdə ittiham etmək üçün yaxşı bəhanə idi. Hətta yaşllı şəxslər belə, öz adlarını və künyələrini dəyişməyə məcbur olurdular. Məsələn, Həzrət Əlinin (ə) xilafəti zamanı - hicri 40-cı ildə Abdullah ibn Abbasın oğlu olanda uşağa ad qoymağı İmama həvalə etmişdilər. O həzrət körpəyə "Əli" adını və "Əbül-Həsən" künyəsini qoydu. Bu hadisədən 25 il sonra hakimiyyətə gəlmiş Əməvi xəlifəsi Əbdülməlik ibn Mərvan bir gün Əli ibn Abdullah ibn Abbasa dedi: "Adını və künyəni dəyişdir. Mən sənin adına və künyənə dözə bilmirəm". Əli ona belə cavab verdi: "Adımı dəyişə bilmərəm, amma künyəmi Əbu Mühəmməd etdim". Həmin gündən Əli öz künyəsini dəyişdirdi (Əbu Nüeym İsfahani. Hilyət əl-övliya, 3-cü cild, səh. 207).

Bəni-Üməyyə xəlifələri İmam Əlinin (ə) və Onun övladlarının simasında öz məqsədlərinə çatmaq yolunda ən ciddi maneələrdən birini görürdülər və bütün səyləri ilə bu maneəyə qarşı savaşırdılar. Əhli-beytlə mübarizədə hər bir vasitədən - qılıncdan, puldan, vəzifədən, yalan və iftiradan istifadə edilirdi.

Bir gün İmam Zeynülabidin (ə) Əməvi xəlifəsi Mərvan ibn Həkəmlə görüşür. Mərvan o həzrətə belə deyir: "Bu qövm içində bizim ağamızı (yəni Osman ibn Əffanı) sizin ağanızdan (yəni Əli ibn Əbu Talibdən) daha çox müdafiə edən bir şəxs yox idi". İmam soruşur: "Bəs, niyə minbərlər üstündən onu (yəni Əlini) söyürsünüz?" Mərvan cavab verir: "Bunsuz işimiz alınmaz" (İbn Əbil-hədid. Şərh Nəhc əl-bəlağə, 13-cü cild, səh. 220).

Bunu da qeyd edək ki, Həzrət Əli (ə) öz ruhuna söyüş və lənətlər deyiləcəyini və insanların bu işə məcbur olunacağını qabaqcadan bilirdi. O həzrət xütbələrinin birində belə buyurmuşdu: "Sizi məni söyməyə məcbur edəcəklər. Məni söyün (təhlükədən xilas olmaq üçün). Amma məndən bizarlıq bildirməyi sizə təklif edəndə, məndən bizarlıq etməyin. Çünki mən İslam dinindəyəm" (Hakim Nişaburi. Əl-Müstədrək əla-l-Səhiheyn, 2-ci cild, səh. 423, 3423-cü hədis).

Bütün bu cinayətlər elə br şəraitdə baş verirdi ki, Peyğəmbərin dəfələrlə təkrar etdiyi "Hər kim Əlini söysə, məni söymüş olar" hədisini öz qulaqları ilə eşidən səhabələr hələ sağ idilər. İslam ümmətinin bəzi nüfuzlu şəxsləri camaatı bu iyrənc cinayətdən uzaqladırmağa çalışsalar da, azlıqda olduqları üçün, onların səyi heç bir nəticə vermirdi. Əbu Abdullah Cədəli adlı bir nəfər Müaviyənin hakimiyyət illərində Peyğəmbərin xanımı Ümmi-Sələməni ziyarət etməyə gələndə bu şərəfli qadın ondan soruşmuşdu: "Allahın Rəsulu yenə sizin tərəfinizdən söyülürmü?" Əbu Abdullah heyrət və dəhşət içində: "Allah eləməsin!" - deyə səsləndi. Bu zaman Ümmi-Sələmə dedi: "Allah Rəsulunun belə buyurduğunu özüm eşitmişəm: "Hər kim Əlini söysə, məni söymüş olar" (yux. mənbə, 3-cü cild, səh. 140, 4679-cu hədis). Kitabdakı növbəti rəvayətdə hədis daha geniş şəkildə verilib: "Hər kim Əlini söysə, məni söymüş olar. Hər kim məni söysə, Allah-təalanı söymüş olar" (yux. mənbə, 3-cü cild, səh. 140, 4680-ci hədis).

Ümmi-Sələmə ilə yanaşı, Abdullah ibn Abbas, Büreydə, Zeyd ibn Ərqəm, Həsən Bəsri, Səd ibn Əbu Vəqqas, Səid ibn Zeyd, Abdullah ibn Zübeyrin oğlu Amir və başqaları gah gizlində, gah da aşkarda müsəlmanları Əliyə (ə) qarşı söyüş və təhqir işlətməkdən çəkindirirdilər. Bəzən isə Əlini (ə) söyməyə məcbur edilən şəxs çarəsiz qalıb minbərə qalxır və deyirdi: "Xəlifə mənə Əlini lənətləməyi əmr edib. Allah ona lənət etsin!" Bu zaman həmin adam ürəyində Əlini (ə) yox, Müaviyəni nəzərdə tuturdu (Reyşəhri. Mövsuət əl-İmam Əli bin Əbitalib, 11-ci cild, səh. 367-386).

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

Система Orphus * Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

Şərh yaz:

331 Şərh:

 • Anonim
  Muherrəm · 20 Aprel 23:35430

  Allah qiyamətə qədər lənəti olsun müaviyə və ona səhabə deyən münafiqlərə. Amin ya Rəbbəl aləmin.

  Cavab yaz
  • Anonim
   ENV · 21 Aprel 14:52140

   Salam Melek'im Qardaş AMİN

   Cavab yaz
   • Anonim
    Env e · 21 Aprel 16:02130

    Salam Eleykum yazin xanim.Bir qeder duzgun alinmir.

    Cavab yaz
    • Anonim
     ENV · 21 Aprel 16:4110

     Siz kimsniz ? Her ikiside işlenir telefon farmat olandan sa yazan kimi salam Öz'ü yazlır düz sef yazlır mende gönderirem qaydıb birde düzeltmeye daha getmiş olur

     Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 20 Aprel 23:39420

  Bu tarixdir olmuşlar kimsə inkar edə bilməz. Tarixin ən gözəl şərəfli səhifəsində Peyğəmbər s və Onun Əhli beytinin əs pak olan ismi yazıldı amma tarixin zibilliyində Bəni Uməyyə tayfasının adı yazıldi.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 20 Aprel 23:59390

  İmam Əlinin (ə) ləqəblərindən biri-Yəsubəddin Yəsubəddin, imam Əlinin (ə) ləqəblərindən biridir. Burada üç sualla qarşılaşırıq: 1. Bu ləqəbin mənası nədir? 2. Bu ləqəb həzrətə kim tərəfindən verilmişdir? 3. İmam Əliyə (ə) bu ləqəbin verilməsinin səbəbi nədir? Yəsubəddin ləqəbinin mənası Yəsubəddin, lüğətdə bal arısının əmiri və mələkəsi mənasınadır. Həmçinin bir qövmün sərvəri və rəhbəri mənasına gəlmişdir. Ləqəbin kim tərəfindən verilməsi Yəsubəddin ləqəbini həzrət Əliyə (ə) Peyğəmbər (s) vermişdir. Bu barədə bir sıra mötəbər hədislər mövcuddur. Peyğəmbər (s) buyurur: “Məndən sonra fitnələr qalxacaq. O zaman Əli ibn Əbu Talib ilə birgə olun. O, mənə iman gətirən ilk şəxs olmuşdur və Qiyamət günü mənimlə ilk görüşən şəxs olacaqdır. O, doğruçuların ən üstünü, ümmət arasında haqq və batili ayırandır. O, yəsubul-möminindir (möminlərin rəhbəridir)”. (“Fəzailul-xəmsə”, c. 1, səh. 189)

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 01:30041

   Alimler Alinin r.a. usaqlardan birinci .Abu Bekrin kisilerden birinci .R.a.Xedicenin r.a. qadinlardan birinci oldiquna .Qullardan Bilalin birinci olduqunu icma etmisler.Peyqembere s.a.v. Peyqembeik verilende Alinin sekkiz yaxud on yasi vardi.Ali usaq olduqu ucun Peyqember s.a.v. onun islami qebul etmeyinden Abu Bekrden faydalandiqi kimi faydalana bilmirdi.Osman Talha Zuneyr Sed ve Abdurrahman ibn Auf kimi boyuk sehabeler Abu Bekrin r.a. sebebi ile islami qebul etmisler..haqq geldi batil puc oldu

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 20 Aprel 23:59410

  Peyğəmbər (s) başqa bir hədisdə buyurur: “Əli yəsubuddindir (dinin rəhbəridir)...”. (“İqbalul-əmal”, c. 3, səh. 133. “Əl-ğədir”, c. 2, səh. 313) Yenə buyurur: “Əli yəsubul-möminindir...”. (“Mənaqib”, c. 2, səh. 147. “Əl-səvaiqul-möhriqə”, səh. 125) Əmir əl-mömin Əli (ə) da Peyğəmbərin (s) hədisi əsasında özünü Yəsubəddin adlandırmışdır: “Mən yəsubud-dinəm”. (“Nəhcül-bəlağə”, xütbə 316, səh. 704) Böyük əhli-sünnə alimi İbn Əbil-Hədid, Peyğəmbərin (s) həzrət Əliyə (ə) xitab edərək buyurduğu: “Ya Əli! Sən yəsubud-din və yəsubul-mömininsən”- hədisinin izahında buyurur: “Peyğəmbər (s) Əlini (ə) möminlərin rəhbəri və iman əhlinin sərvəri qərar vermişdir”. (“Şərh Nəhcül-bəlağə”, c. 19, səh. 224) İmam Əliyə (ə) bu ləqəbin verilməsinin səbəbi Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi ərəblər bal arısının başçısına yəsub deyirlər.

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 01:32042

   Bu da Alinin r.a. adindan uydurulmus revyetdir.Ali hec vaxt menem menem demeyib o Allajvrazi olsun tevazukar adam olub.

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 20 Aprel 23:59440

  İşçi arılar pətəydən çıxıb bal düzəltmək üçün çiçəklərin şirəsini sorurlar. Onlar yenidən pətəyə qayıdanda əvvəl yoxlanışdan keçməlidirlər. Arıların başçısı (yəsub) pətəyin qarşısında dayanır və arıları iyləyir, xoş ətirli çiçəklərə qonmuş arıları içəri buraxır, pis iyli çiçəklər üzərinə qonmuş arıların pətəyə daxil olmasına icazə vermir. Hətta, onlar gözətçi arıların hücumuna məruz qalır. Gözətçilərin əlindən qaçıb canını qurtara bilməyənlərin isə ölüsü digər arılar üçün ibrət dərsinə çevrilir. İslamın böyük alimi Fəxrəddin Tərihi yazır: “Həzrət Əli (ə) ona görə yəsubəddin adlanmışdır ki, bal arısının mələkəsi arıların rəhbəri və əmiri olduğu kimi Əmir əl-möminin (ə) möminlərin və dinin rəhbəri və başçısıdır”. (“Məcməul-bəhreyn”, c. 2, səh. 121) İbn Əbil-Hədid yazır: “Peyğəmbər (s) Əlini (ə) yəsubəddin və yəsubəl-möminin adlandırmaqla onu möminlərin rəhbəri və iman əhlinin sərvəri qərar vermişdir”.

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 01:43040

   Eger Peyqember s.a.v. Alini r.a. ozunden sonra rehber olmasini desrydi bunu aciq aydin deyerdi.Qurandada aciqaydin aye oolardi.Eslinde Peyqember s.a.v.Abu Bakrin ozunden sonra xelife olduqunu aciq askar deyib.Aise r.a. deyir Peyqember s.a.v. xestelendikde dedi Abu Bekre deyin camaata namaz qildirsin. (Buxari 678) Peyqember s.a.v. xestelendiyi zaman Aiseye dedi Ebu Bekri ve qardasini menim yanima caqir ki bir yazi yazim.Men qorxuram ki kimse istahli birisi men daha layiqem desin.Lakin Allah ve mominler Ebu Bekrden basqasini secmezler. (Muslim2387.Buxari 5666) haq geldi batil puc olub getdi

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 00:00430

  (“Şərh Nəhcül-bəlağə”, c. 19, səh. 224) Bəli, həzrət Əmir əl-möminin Əli (ə) Qiyamət günü cənnətin qapısında dayanacaq, hər kəsdən Əlinin (ə) vilayətinin ətri gələrsə ona cənnətə daxil olmağa icazə verəcək. Ancaq hər kəsdən vilayət ətri gəlməsə o kəs cənnətə daxil olmaqdan məhrum olacaq.

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 01:45041

   Bunlari Alinin adindan uyduranlara Allahi Meleklerin ve butun insanlarin leneti olsun.

   Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 21 Aprel 08:15410

   Milli Az.Size sonsuz minnetdariq bele sehabenin feziletlerini bu gunlerde, hem de onun movluduyla elaqedar verirsiniz.Gor nefsi emmare bu Muaviye lein.ne qeder ustun gelib ki,Islam Peygemberinin vesiyyetlerine de emel etmeyib. ,Besiret gozu kor olanda gozle gormeyin xeyri yoxdur,Imam Eli e.s.

   Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 21 Aprel 08:25430

   Muaviye Eli wielerinden Zirar adli birine,-Mene Eli haqqinda daniw-demiwdi.Zirar bundan boyun qacirmaq istemiwdise de muaviye l.israr etmiwdi..Zirar bunlari demiwdi:,,Wehadet verirem ki,onu bezi vaxt gece mehrabda gormuwdum.Eliyle saqqalini tutub ilan calmiw adam kimi titreyirdi.Derde duwmuw kimi aglaya aglaya bele dediyini ewitmiwdim,:Ey dunya ,ey dunya menden uzaqlaw.Mene teref gelirsen ki,meni aldadasan?Menim konlume girmeyine,menim de seni sevmeyime imkan yoxdur......Omrum azdir qiymetin ise ucuz.Ah,azuqe az,yol uzun,menzil uzaq,gedilecek yer cox ucadir.

   Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 21 Aprel 08:35430

   Zirar bu sozlerden evvel demiwdi:And olsun Allaha ki,Eli e.s.cox guclu ve quvvetli idi.Keskin soz soyleyerdi.Edaletle hokm vererdi.Her sozunde hikmet dil acardi.Uzun muddet duwunerdi.Xalqin icinde en ucuz libasi o geyerdi,en ucuz weyler yeyerdi.Bizim birimizden biriydi.And olsun Allaha,baxmayaraq bize bu qeder yaxin idi,zehminden ona soz soylemezdik.Din ehlini ezizlerdi.Yoxsullarin konlunu alardi.Zeif adamlar onun edaletinden meyus olmazdi.,, Muaviyye bu sozleri ewidib muteessir olmuw ,goz yawini eteyile silmiwdi.Zirardan soruwmuwdu ki,Eliden ayrildigin ucun muteessirsenmi?Zirar cavab vermiwdi:ana kimi muteessirem....Nechul Belageden.

   Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 00:10044

  Bu bidet ve hava ehli uydurma tarix danisaraq insanlari Qurani dolayi yolnan ibkar etmek isteyirler.Cun ki Quranda aciq askar Butun senabeler terif edilir ve onlarin cennet ehli olduqu deyilir.Teberi tarixini oxuyan insan bilir ki o tarixi yazdiqda butun xeverlerden istifade ederek yalan ve doqrunu yan yana qoyur .Sonra oxucunun insafina buraxaraq doqrunu goturmeyi tovsiye edir.Yeni uydurma revayetleri ve sehih yolnan gelen revayetleri oxucuya catdirir.Meherem kimi bidetci ve azmislar hemin kitablardan uydurma revayetlerin sehife ve cildini avam insanlara oxutmaqnan onlari sehih revayetlerden yayindirir.Bu bidetci azmislar eslinde BOYUK SEHABELER ABU BAKR OMER OSMAN tehqir ve soymek ucun Muaviyyeden istifade edirler.Cun ki Ali ve Muaviyye arasinda olan fitneler daha cox olmusdur.Ei bidet ve azmis camaat sizin derdiniz Muaviyye dejil.Sizin derdiviz Abu Bakr Omer ve Osmandi.Eslinde siz onlardan narazisiz.ALLAH ONLARIN HAMISINDAN RAZI OLSUN.

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 00:34044

  Revayecilerin tarixi tehrif etmek icun istifade dtdiyi usullar.1) UYDURMA HEDISLER.Meselen.onlar bir revayet uydurub deyibler ki guya Aise r.a.Alinin r.a.olum xeberini esiderken Allaha sukur secdesi edib.Bu sirf yalan xeberdir.2) HER HANSI bir hadiseni TEHRIF etmek meqsedi ile ONA EDILEN ELAVELER VE IXTISARLAR..Meselen Seqife hadisesinde olduqu kimi.Hadisrnin ozu doqru olduquna baxmauaraq onu tehrif edibler.Seqife hadisesi eslinde doqru hadisedir.Heminhadise zamani bir terefde Abu Bakr Omer vecAbu Ubryde diger tterefde.ise Hubbab ibn El Munzir Seed ibn Ubade ve basqa ensarlar oz aralarinda birlesmisdiler.Lakin yalanc irevauetciler buna elaveler etmis ve bununla bas vermis hadiseni tehrif etmeye calismislar.3) HADISELERIN BATIL YUZUMU.Bu bir revayetcinin hansisa hadisenioz nefsi isteklerine batil mezhebine ve etdiyi bidete uyqun serh etmesidir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Gunel · 21 Aprel 00:49430

  Allahin leneti ehlibeyt dusmenlerinin ve onlarin ardicillarininin uzerine olsu..

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 00:53043

  4) KIMLERINSE SEHVLERINI VE NOQSANLARINI QABARTMAQ.Bu bas vermis hadiseletde oz eksini tapir.Lakin hadiseni neql eden revayetci oz revayetini yalniz orada bad veren xetalar uzerinde qurur ve musbet keyfiyetleri gizledir.5) TARIXI HADISELERI DESTEKLEMEK UCUN SERLER UYDURMAQ..Meselen.onlardan kimese seir yazaraq onu mumunlerin emiri Ali ibn Abu Talibe r.a. yaxud mominlerin anasi Aiseye r.a. yaxud Zubeyre r.a.yaxudda Telheye r.a. nisbet edirler.Meqse ise hansisa sehabeni basqasina tene etmesini uydurmaqdir.Nece ki Ibn Abbasin r.a.Aise r.a.haqda bele bir seir demesi uydurulmusdur..QATIR MINDIN DEVE MINDIN NE FERQI ISTEYIRSEN FILDE MIN FITNE SAL QAN TOK...6) UYDURMA KITABLAR VE MRKTUBLAR YAZMAQ..OSMANON Qetli baresinde.kitab.Aisenin Alinin Telhenin Zubeyrin adlarindan yazilaj uydurma kitablar.Alinin adindan uydurulmus mehsur Nehcul Beleqe.Ibn Quteybenin adindan uydurulmus El Imame ves siyeset.adli kotablari da uydurma kitablar siyahisina qeyd etmek olar.7) OXSAR ADLARDAN SUI ISTIFADE ETMEK.Meselen ibn Cerir ad

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 01:12042

  7) OXSAR ADLARDAN SUI ISTIFAFE ETMEK.Meselen Ibn Cerir adinda iki alim var.Birinci Mehemmed ibn Cerir ibn Yezid Ebu Cefer et Teberi.O ehli sunne Alimidir.Ikinci Mehemmed ibn Cerir ibn Rustam Ebu Cefer et Teberi.bu ise ehli sunne alimi deyil.EHLI SUNNEDEN OLMAYAN IBN CERIRIN KITABLARINI EHLI SUNNE ALIMI IBN CERIRIN ADINDAN TEQDIM EDIRLER.MIsal ucun Delail el Imame el Vadihe ve Nurul Mucizet.kitabini qeyd etmek olar.Adi cekilen her iki sexs eyni ilde hicretin 310cu ilinde vefat etmisler.Hemcinin ibn Hecer adinda iki alim var.Birinci Ehmed ibn Ali ibn Hecer el Esqalani mehsur hedis alimi olub.Ikinci Ehmedvibn Hecer el Heytemi.O guclu fiqh alimidir lakinbhedis elminden anlayisi yoxdur.Bezen Heyteminin sehih dediyi hedisler El Esqalaninin adindan teqdim edilir...Bunu Yazmaqimda meqsed odur ki Ey sieler Meherem kimi yalansi ve buhtanci insanlara inanmayin.Aqili insan bir isare besdir.Onun size teqdim etdiyi uydurma revayetcilerden getirilir.Demisdim axi maskavi ciracam.

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 01:16042

  Moderator xais edirem serhlerivsira ile veresiniz .tesekkur edirem.

  Cavab yaz
 • Anonim
  eldaniz · 21 Aprel 08:23430

  heqiqeten emeviler daha sonra abbasilerde bu emelleri davam etdirib . beni umeyyeden yalniz 2 xeleife bu ise icaze vermeyib . onlari da tez aradan goturubler . Onlar sehv etmiremse yezidin oglu digeri ise omer ibn ebduleziz olub. bunu avropa diger serqsunas tarixciler de oz eserlerinde qeyd edibler .indi fikir versek gorerik emevilerden hec bir nisane ve yaxsi emel savab isler qalmayib - ehli beytin savab isleri hamiya numune ornek olaraq qalir bundan sonra da qalacaq .

  Cavab yaz
 • Anonim
  Gunel · 21 Aprel 08:37400

  Eger sen olmasaydin,Ya Eli! Menden sonra kimlerin momin oldugu anlasilmazdi.Hz.Peygember(s)

  Cavab yaz
  • Anonim
   gunele · 21 Aprel 11:43046

   Peyqember s..a.v demidir.kim menim adimdan yalan deyerse yerini cehennemde hazirlasi...tovbe ele ay miskin

   Cavab yaz
   • Anonim
    11:43 · 21 Aprel 13:22400

    Peygember demisdir kim menden sonra ehlibeytime zulm etse,mene zulm etmis olur.Ey camaat sizin aranizda iki agir emanet qoyuram.Biri Quran o,biri Ehlibeytim.Berk berk bu iki emanetden yapisin.Yoxsa ziyana dusenlerden olarsiz.TOVBE EDIN KI,HAQQI GORE BILESINIZ.

    Cavab yaz
   • Anonim
    نور · 21 Aprel 13:38450

    11:43 ,Peyğəmbərin (s.ə) adından yalan danışanlar vahabilərdir! Heç Peyğəmbər (s.ə) icazə verib özləri seçsin rəhbəri ?! Cəhənnəmdə yerləri hazır inşaALLAH

    Cavab yaz
 • Anonim
  Gunel · 21 Aprel 08:50370

  Imam Eli (e)Men ele bilirdim ki,vali camaata zulm edir,amma indi camaat valiye zulm edir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Gunel · 21 Aprel 08:52400

  Imam Eli (e)Men Allahin Peygemberi(s) vefat eden zamandan hemise zulme meruz qalmisam.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Gunel · 21 Aprel 08:54400

  Bizi axtaran tapar.Tapan taniyar.Taniyan sever.Seven asiq olar.Asiq olana bizde asiq olariq.Hz.(e)

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 10:01400

  A-ya. Bax diyəsən yavaş-yavas duzəlirsən. İnsəAllah haqqı desən heç vaxt sənə qarşı sərt yazılarım olmaz hətta hansı əqidədə olursan ol. Boynuna aldin yaxşıki nəinki Təbərinin, Səhih buxari, Səhih Müslüm və s bu kitablarinizda uydurma yalan dolu hədislər hədsiz və ifrat dərəcədədir. Təbiki bizim kitablarda da milyonlarla hədis var amma biz demirik bu hədislərin hamsi səhihdir hansı Quranla uyğundur onu qəbul edirik. Amma siz hedisin hansı sizə xeyirdi onu qəbul edirsiz. Birdəki sən düşünüb danışırsan? Təbəriki kimi alim yalan və doğrunu yan yana qoyub ki məsuliyyəti insanların üzərinə atsın?? Alim nəyə görə alimdir ay insan??? Sadə savadsız insanlara həqiqəti çatdırmaq üçün. Onda Təbəri alim deyil hə ??? Çünki məsuliyyəti öz üzərindən atıb. Elə bil bazara satıcının yanına gedərsən deyərsən hansı yaxşı maldır oda pisidə yaxsinida adamın qabağına qoyub deyərki hansini seçirsən sec. Belə deyirsən sən??? Düşünüb danıs danışanda. Qaldıki dərdimizə bizim dərdimiz ( bir kəlmə ilə) Peyğəmbərlə s əhdini pozanlarla

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 10:03410

  Onda Təbəri alim deyil hə ??? Çünki məsuliyyəti öz üzərindən atıb. Elə bil bazara satıcının yanına gedərsən deyərsən hansı yaxşı maldır oda pisidə yaxsinida adamın qabağına qoyub deyərki hansini seçirsən sec. Belə deyirsən sən??? Düşünüb danıs danışanda. Qaldıki dərdimizə bizim dərdimiz ( bir kəlmə ilə) Peyğəmbərlə s əhdini pozanlarladir nəinki Müaviyə lənətullahla. Haqqı niyə qəbul etmirsiz baxın da oxuyun öyrənin görün Quran Peyğəmbər s Tarix nə deyir nə tapşırır. İndi Quran Peyğəmbər s dediyini bir kənara qoyub Kimsə xəlifə olub ya olmayıb onun ardı ilə gedək ??? Yalan düşüncəsiz danışma Quran səhabələrin hamısından harda razıdır ??? Ayənin zahirini oxuyub batinini unutmag sizdə adətdəndir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 10:06400

  A-ya. Nağıl danışma göndərdiyim hədisləri get öz kitablarinizla tutmuşdur səhv olsa ya yazdığım hədis orda olmasa onda gəlib deyərsən. Yenə deyəsən qasinirsan, keçirsən böhtana. Sən öz kitablarinizdan bixəbərsən səndən çox əhli sünnə kitabı məndədir ay yazig. Hərifinə vergulunə kimi sənə sübut edərəm yazdığımı.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 10:07410

  00:49-a AMİN YA RƏBBƏL ALƏMİN. ƏHSƏN BACİ.

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 16:23143

   Sen bulara bacidemrkle.yaman xetekar adama oxsayirsan.He baqisda yadima dusdu siqe sze gre halaldi.

   Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 10:10360

  İndi mən şiələrə qarşı danışanların "dili" ilə danışım... Şəxsən Abu bəkrin xəlifə seçilməli olduğuna Quranda ayə yoxdur....!

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 10:30037

   Duz deyirsen amma Aliyede yoxdu.Xelifeni Muhacir ve Ensardan olan sura secirdi.Onlarda Abu Bekri secdi.haqw budur.nefsive uyub delilere goz yuman sieler ayilin!!

   Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 10:16360

  Deməli şura özbaşına şeçib xəlifəni. Rəylərimi şəxsən kiməsə yazmıram ( vahabilərdən), ümumi aid edirəm. Abu bəkr nə haqla xəlifə oldu?Olmamalı idi, Quran ayəsi yox!

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 11:12040

   Sen a qeder kutsen ki sene ondefe ddedim amma sen basinda problem var.Allah ve Peyqember bu secimi muselmanlarin ohdesine verib.Bunu kafava sok.

   Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 10:24330

  Abu bəkr yaşlanırdı, nə xəlifəlik eşqi vurub beyninə? Alidir ( ə) uşaqlıqdan İslamda,Peyğəmbərin ( s.ə) yanında, daha Abu bəkr kimi sonradan gəlmə deyil. ALLAH Peyğəmbəri ( s.ə) olduğunu kimi İmamıda əvvəldən, dünyaya gəlməmişdən qabaq seçir, uşaqlıqdan əlamətləri olmalı, daha yolunu azanlardan yox

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 16:25044

   Sahid olun ey ehli sunne bu axmaqlarin derdi Muaviye dyil.Eslinde onlar Abu Bakr Omet ve Osmandan inciyibler.Allah onlarin hamisindan razi olsun

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 10:33370

  İki şərhimi niyə vermədin moderator yazığım sənədə sərf etmədi??? O vəhabinin absurd fikirlərini ifşa etmisəm

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 10:34039

  Muviye ibn Ebu Sufyan r.a.atasindan once qeza umresi zamani hicretin yeddinci ilinde islami qebul etmisdir.Feth gunu ise muselman oldiqunu askar bildirmisdir. (Tarisul islam307seh)

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 10:39040

  Peyqember s.a.v. Muaviye haqqinda demisdir.EY ALLAHIM ONU DOQRU YOL GOSTEREN VE DOQRU YOL ILI GEDEN ET.ONUNLA DOQRU YOL GOSTER. (Tirmizi 4113) hemcinin demiddir EY ALLAHIM MUAVIYEYE YAZMAQI VE HESABLAMAQI OYRETVE ONU EZABDAN QORU. (Ehmd4/127)

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 21 Aprel 15:38270

   bu bedbext muaviye hec yazib oxumaq da bilmirmiw?Cahilden ne xelife?????

   Cavab yaz
   • Anonim
    a · 21 Aprel 16:13037

    Yazdiqlarimi oxu sonra qerar verersen gozel insan

    Cavab yaz
    • Anonim
     .. · 21 Aprel 16:53280

     Vallah,oxudugumu oxumuwam o haqda . .Artiq islam alemi onu taniyir.Men turk kanallarinin ekseriyyetinde dini veriliwleri izleyirem artiq illerdir.Bir iki kanal istisna -hami Muaviyyeye lenet oxuyur.

     Cavab yaz
     • Anonim
      a · 21 Aprel 17:05042

      Oxu delili televiziyadan goturmurAye ve senin hedis

      Cavab yaz
      • Anonim
       .. · 21 Aprel 17:24240

       A ,men sene ag kitab demiwdim ,,Peygemberin heyati,,.ehli sunnenin .O kitabdan sene ne vaxtsa yazacam.Hem Eliye olan nifretden,Mua viyyeye olan regbetden.Bir az nasazam deye, arawdira bilmirem.

 • Anonim
  a · 21 Aprel 10:50043

  Ummu Heram bint Melah deyirBir gun Peyqember ss.a.v. yaxinliqda yatmisdi.O s.a.v. yuxudan ayilib gulumsedi.Men dedim Ne ucun gulumseyirsiz.? O s.a.v. dedi UMMETIMDEN BIR DESTE ADAM MENE ERZ EDILDI .ONLAR TAXT TAC SAHIBI KIMI BU YASIL DENIZDE UZURDULER.Men dedim Allaha dua et ki menbonlardan olum.O s.av.dedi SEN ONLARDANSAN.O heyat yoldasi Ubade ibn es Sammitle r.a. birlikde Muaviyenin r.a. basladiqibilk deniz yurusundebistirsk etdi. (Buxari2800) Muhelleb Iibn Ehmed el Endelusu deyir.Bu hedisde Muaviye r a. Ucun meziyyetler var.CUNKI ILK DENIZ DOYUSUNE CIXAN MuAVIYE R.A. OLMUSDUR. (FETHUL Bari 6/120)

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 10:56046

  Ibn Mubarekden Muavire haqqinda sorusdular .O ise cavab verdi.Peyqemver s.a.v. Semiellahuma limen hemideh (Allah ona hemd edenlerin duasini qebul edir) deyende .Rabbene va lekel hemd. (Rebbimiz sene hemd olsun ) deyen Muaviye r.a. haqqinda ne deye bilerem. (El Bidaye ven Nihaye 8/130)

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 11:05400

  Biraz səbr edin görün sizə nə göndərəcəm. Görək Xəlifələri biz təhqir edirik yoxsa bu azğın tayfa olan vəhabilərin qibtə edib, alim dediyi, şeyx saydigi nasibi olan ibn Teymiyyə lənətullah ???

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 11:09350

  Ümumi vahabilərə yazıram. Bəs Quran ayəsindəki əmr sahibləri axı kimlərdir ?!

  Cavab yaz
  • Anonim
   نور · 21 Aprel 11:22350

   İnsanlara özlərinə icazə verilibsə rəhbər seçməyə niyə İbrahimi ( ə) ALLAH imam seçdi?

   Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 11:18043

  Bir defe Ibn Mubarekde sorusdular kim daha ustundur Muaviye yoxsa Omer ibn Ebdulaziz? Ibn Mubarek dedi.Muaviyenin Peyqemberle s.a.v. birlikde olarken burnuna deyen toz Omre ibn Ebdulazizden ustun ve xeyirlidir. (El Bidaye ven Nihaye8/130)

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 11:23410

  Əbubəkr belə demişdir. Kaş yol üstündə bitən kol olaydım, ordan keçən dəvə məni yeyəydi, amma insan olmayaydım İbn Teymiyyə-Minhac əs sünnə ən Nəbəviyyə 3-cü cild səh.120 Tarixi Təbəri səh.41 Əbubəkr yenə belə demişdir.Kaş anam məni doğmayaydı,samanlıqda bir saman olaydım. İbn Teymiyyə Minhac əs-sünnə ən-Nəbəviyyə 3-cü cild səh 120 Tarixi Təbəri səh. 41 Ər-Riyaz ən -Nəzirə lit Təbəri 1-ci cild səh.134 Ömərin qoyun olmaq istəyi Ömər belə demişdir. Kaşki bir qoyun olub yaxşı bəslənəydim, kökələndən sonra sahibim məni görüşünə gələn bir dostu üçün kəsəydi, ətimdən bir qismini kabab edib yeyəydilər, amma insan olmayaydım. İbn Teymiyyə-Minhac əs-sünnə ən-Nəbəviyyə cild 3.səh 131 Əbubəkrin və Ömərin bu istəkləri kafirlərin istəklərindən heç fərqlənmir. PS. İndi özünüz baxın Xəlifələri təhqir edən kimdir. Peyğəmbərin s hansı Səhabəsi bu sözləri özünə deyər??? Vəhabidən lənətullah Teymiyyə haqqında soruşun görün onun haqqında necə təriflər edəcək sizə. Demək burdan belə nəticə çıxır ki bi vəhabilər heç əhli sünnə

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 14:09045

   Senin kimi geri zekali bu deyilenleri basa dusmez.Butun bunlar Abu Bakrin Ve Omerin Allaha nece teqvali olduquna subutdur.Allah onlarin feziletlerini senin kimi kafirin dilinden beyan edir ay bedbex rafizi.

   Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 11:23046

  El Muate ibn Imrandan sorusduar .Kim daha ustundur .Muaviye yoxsa Omer ibn Ebdulaziz.? O betk eseblesdi ve dedi Eshabelerden bir adami tabiinletden olan bir adamla bir tutursan? Muavuye Peyqemberin s.a.v. eshabesi heyat yoldasi terefden qohumu katibi ve nazil olan vehyin nrzaretcisi idi. (El Bidaye ven Nihaye8/130

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 11:26047

  Ibn Abbasdan sorusdular Muminlerin Emiri MUVIYE vitir namazini bir ruket qilir.Sen buna ne deyirsen.? Ibn Abbas r.a. dedi.O feqihdir. (Buxari Sehabelerin fezieti kitabi)

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 11:28430

  11:18.-i oxuyun Əhli sünnə qardaş və bacılar şahid olun bu imansiz vəhabilərin qurama hədislərini. Ona görə deyirəm bunlara imkan verməyin özlərinə əhli sünnə desin.

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 12:14045

   Ey ehli sunne camaati.Ballah Billeh bu geyasiz TEQIYYE ( yalan) edir.

   Cavab yaz
  • Anonim
   ENV · 21 Aprel 14:57351

   Ehsen Qardaş oxuduqca kövrelirem ALLAH Seni qorusun MAŞAALLAH

   Cavab yaz
   • Anonim
    a · 21 Aprel 16:27042

    Aqla gork aqlamaq adetivizdi

    Cavab yaz
    • Anonim
     mən · 21 Aprel 17:10340

     Biz indi ağlayırıq,sənin səsin sonra çıxar.Peyğəmbər (s) :"Gúlə- gülə günah edən şəxs,ağlaya-ağlaya cəhənnəmə gedər".

     Cavab yaz
     • Anonim
      ENV · 21 Aprel 22:47130

      Men E cox sağ olun cavab verdiniz o haqqı nahaqı bilmeyen

      Cavab yaz
    • Anonim
     ENV · 21 Aprel 21:55210

     a.ya sen bu göz yaşların duya bilmezsen cünkü senin quağın eşitmir görmürsen duymuşsan bilmezsen din yolu Haq yolu nedir get işine meşqul ol avam insan

     Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 11:31370

  Ümumi Ayədəki əmr sahibləri kimlərdir, imamı kim seçir? Yenə suallarım cavabsız qalacaq? Axı niyə ? !!!!!!!!!

  Cavab yaz
  • Anonim
   نور · 21 Aprel 11:37370

   Yəni ümumi vahabilərə sual verdim, şəxsən kiməsə yox ...

   Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 11:33045

  Ibn Kesir deyir.Muaviyenineqlub etdiyi Roma imperatoru yeniden Muaviyeye qarsi cesaret gostermek istedi.Demek o Muaviyenin Ali ile muharibe etdiyini gorub bezi eyaletleri ele kecirmek istedi.Muaviye ona mektub yazib bildirdi.Allaha and olsun Ey lenete gelmis eger sen ele indi bu isden el cekmesen Men emim oqlu Ali ile birlesib seni oz olkenden tamami ile cixardariq.Genis dunyani sene dar ederik.Bu mektubu oxuyan Roma imperatoru qorxuya dusub bu fikrinden el cekdi. (ElBidaye van Nihaye8/119)

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 11:41390

  Muaviyəyə (lənət olsun ona) oyun- oyuncaqdır elə bil. İstəyəndə savaşır,istəyəndə barışır. Öz siyasətini güdüb əlbət

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 11:43400

  11:23- ardı. Demək burdan belə nəticə çıxır ki bu vəhabilər heç əhli sünnəyə də hörmət qoymur . Onlar nəinki əhli sünnədir əslində onlar əhli sünnənin də düşmənlərindədir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  orbet. · 21 Aprel 11:58390

  Vaxtım azdır amma bir məsələni qeyd edim. Quranın Tövbə sürəsinin 100 ayəsinə görə səhabələr haqqındadır. Amma səhabələr də kimlər adlanır bunun da tərifi var. Peyğəmbərin vaxtında onu yaxından görüb, kontakda olan lakin həmin vaxtda mömin olub və vəfat edəndə də mömin olan şəxslər hesab edilir. Mömin olmağın şərtləri var. Mömin olan şəxs qəsdən insan öldürərmi? Özü də müsəlmanı? Dində qəsdən insan öldürmə də hansı halda hesab edilir o da var. Amma təəssüflər olsun ki, Peyğəmbərin arxasında namaz qılan şəxslər olub ki, sonradan onun nəsinin öldürülməsinə və .s kimi pis əməllərə sahib olublar. Quran demir ki səhabələr ikiyüzlü olmalı qəsdən adam öldürməlidir və.s . İslam dinini qəbul edib müsəlman olan şəxs dinin şərtlərinə ürəkdən əməl edib mömin ola bilər. Yoxsa sən de mənim adım müsəlmandır amma əməlim yoxdur bu olmaz!

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 14:14047

   Musa eleyhisalam Qibtini (misirlini oldurdu ) Allah onu baqisladi.Vehsi Hemzeni oldurdu Allah ve Peyqemberi s.a.v. onu baqisladi.Allahin rehmetinden bixebersen.

   Cavab yaz
   • Anonim
    .. · 21 Aprel 16:30250

    Sen ne bilirsen Hz.HEMZENI qetle yetiren Vehwini bagiwladi?Bax senin Muaviyyenin anasi HIND Hz.Hemzenin ciyerini diwlemiwdi.Yene ureyi soyumamiwdi.Bunu ki,Ehli Sunne deyir.faktlar qarwisinda acizsen.Muaviyye tulku idi.

    Cavab yaz
    • Anonim
     a · 21 Aprel 17:08043

     Mkkenin fethi gunu Peyqember s.a.v butun dusmenlerini baqisladi.hidsiyatnan danisma delil subutlar var.ey gozel insan

     Cavab yaz
     • Anonim
      .. · 21 Aprel 17:27210

      Xahiw edirem mene gozel insan deme.Cox xahiw edirem.

      Cavab yaz
      • Anonim
       a · 21 Aprel 17:37043

       Niye? Sen bular kimi zombiye oxsamirsan

     • Anonim
      .. · 21 Aprel 17:51311

      Islam tarixini ,diger kitablari ox umuwam .INcime hissiyatim da elave mene eqidemin bir daha haqli olduguna komek etdi.

      Cavab yaz
      • Anonim
       a · 22 Aprel 00:2500

       Serhi asaqida yazgorsenmir

 • Anonim
  نور · 21 Aprel 12:03470

  Sübut etsinlərki, ALLAH və Peyğəmbəri ( s.ə) icazə verib şuraya seçmək rəhbəri! Axı əmr sahibləri kimlərdir? İmamı kim seçir? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ? ! ? ! ? ! Suallarıma cavab ?! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ! ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ! ? ! ? ! ? ! ? !!!!!!!!!!!!!!!!!

  Cavab yaz
  • Anonim
   نور · 21 Aprel 12:38520

   Özüdə Quran ayəsi ilə, + düşüncə ,məntiqlə. Yalançı alimlərinin batil sözləri ilə yox!!!

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 12:11420

  11:33- nə oldu mqb qurtardı. Ay insan get elm oxu haçana kimi başqaları səni idarə edəcək. Bir gün o başqaları yanında olmasa nə edəcəksən???

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 12:20340

  S U A L L A R I M a C A V A B İ S T E Y İ R E M ! ! ! ! ! ! ! ! !

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 21 Aprel 16:10210

   Gozdeme,Nur niki.Hec gelmiyecek de.

   Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 12:40350

  Suallarıma cavab verində! Verə bilmirsiniz?! Doğru sübut- dəlildə gətirin, cavab verin ,Ey özlərini küt beyin saymayanlar!!!!!

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 12:44410

  Fəth 18 Şübhəsiz, Allah möminlərdən onlar (Hüdeybiyyədə) ağacın altında sənə beyət edən zaman razı qaldı, onların qəlblərində olanı (niyyətlərinin saf və gözəlliyini) bildi, nəticədə onlara (ürək) rahatlığ(ı) və xatircəmlik nazil etdi və onlara yaxın qələbəni mükafat verdi.PS: Vəhabilərin bizlərə dəlil olaraq gətirdiyi ayə budur. Vəhabi əqidəsində olanlar tarix boyu Quranın zahirinə istinad etmişdir. Bunların Quranın batinindən xəbərləri yoxdur. İnsan Quranı öz nəfsinə uyğun təfsir etməməlidir. Quran təfsiri Peyğəmbər sünnəsi ilə təfsir olunarsa düz olur. Bəli Allah təala bu ayənin əvvəlində Peyğəmbə s beyət edən səhabələrdən razı qaldığını buyurur və yenə davam edərək buyurur ki ..Və onların qəlbində olanı bildi... Demək hansı səhabə dahada Peyğəmbərə s yaxın idi onu Allah bilirdi və ayənin davamında .. nəticədə onlara rahatlığı xatircemlik nazil etdi və onlara yaxın qələbəni mükafat verdi... Yaxın qələbə hansı qələbə idi??? Bu ayə nazil olandan bir müddət sonra böyük Xeybər doyusu olmusdur. Orda kim qəl

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 14:17042

   Mekkenin Fethi ay avara.

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 12:46380

  سئل الصادق (ع) عن قول الله عز وجل - { يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا } (النحل/ 83) قال: يعرفونها يومَ الغدير ويُنكرونها يومَ السقيفة. جامع الأخيار (للشعيري), ص 11 İmam Sadiqdən (ə) Allah təalanın (kəlamı olan) { Onlar Allahın ne'mətini tanıyır, sonra isə onu inkar edirlər ...} (Nəhl/ 83) ayəsi haqqında soruşduqda İmam (ə) belə buyurmuşdur: O ne'məti (yəni İmam Əlinin (ə) Vilayətini) Qədir (Xum) günündə tanıyırlar, Səqifə günündə isə (İmam Əlinin (ə) haqqını qəsb etməklə) o ne'məti inkar edirlər ! Camiul-Əxbar, səh 11

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 14:18045

   Ruhunda yalancidi

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 12:55340

  12:44-ardi. Orda kim Qələbə çalmisdir ??? Hətta hansı səhabələrin məyus halda qələbə qazanmayıb geri döndüyü tarix kitablarında var. Çox səhabələrin necə günlər ala bilmədiyi Xeybər qalasının İmam Əli əs tək fəth etmişdir. Demək Əli əs qələbə qazanmışdır. Ayə elə bilirəm izzah olundu.

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 14:18044

   Tarixden bixeberleri aldada bilersen ay kafir

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 13:12420

  Fəth 10 Həqiqətən (Hüdeybiyyədə) sənə beyət edənlər əslində Allaha beyət edirlər. (Sənin) onların əlinin üstündə olan (əlin) Allahın əlidir. Buna görə də kim əhdi pozsa, yalnız öz ziyanına pozur və kim barəsində Allahla əhd bağladığı şeyə vəfa etsə (Allah) tezliklə ona böyük bir mükafat verəcəkdir....PS: Bu ayəni vəhabilər heç vaxt bəhslərdə dəlil kimi gətirmirlər. Niyəsini ayəni oxuduqdan sonra heç təfsirinə ehtiyac qalmadan insəAllah özünüz bilərsiniz. Uca Allah hudeybiyyədə Peyğəmbərlə s əhd baglayanlardan razıdır bəli, bəs əhdi pozanlara nə deyir Allahımız ???ayəni oxuyun. Demək Allah xəbərdarlığ edir ki əhdinizi pozmayın, (və əlbətdə Allah qəlbləri biləndir bilirki kimlər əhdini pozacag) pozsaniz öz ziyaniniza olacağdir.Ziyan dedikdə bəs nə nəzərdə tutulur??? Təbiki Allahın qəzəbi. Allahla əhdini pozub Allahın qəzəbinə gələnlərə Allahın rəhməti olsun deməklə Allaha qarşı çıxmağ deyilmi??? Əlbətdə Allahın sevmədiyini sevmək Allaha qarşı çıxmaqdır. Bu ayəni oxu ay vəhabi çox atdanib düşmə özünudə Allahl

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 13:21350

  Allahla əhdini pozanlari tərif etməklə və böhtan şər atmagla bədbəxt etmə

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 13:32310

  1. Sübut edin ALLAH və Peyğəmbəri ( s.ə) icazə verib şuraya rəhbəri seçməyə! 2. Rəhbəri-İmamı kim seçir? ALLAH seçmirmi? 3. Emr sahibləri kimlər axı? Nə qədər yazım eyni sualları? Savab verində, ey özlərini kütbeyin saymayanlar!!!!!❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 13:34310

  Bismilləhir Rahmənir Rahim Və (yadına sal) o zaman(ı) ki, Rəbbi İbrahimi bəzi işlərlə imtahana çəkdi. Beləliklə, o (İbrahim), hər şeyi kamil surətdə yerinə yetirdi. Rəbbi dedi: «Həqiqətən, Mən səni insanlara imam və rəhbər təyin etdim.» (İbrahim) dedi: «Övladlarımdan necə?» Dedi: «Mənim əhd-peymanım zalımlara nəsib olmaz.» Bəqərə surəsi, ayə 124. PS: Allahın bütün ayələri kimi bu ayədə gözəl möhkəm ayələrdəndir. Baxın Vəhabi deyir imami, xəlifəni Şura seçir. Bəs biz oxuyuruq ki imami axı Allah Özü secir. Çünki İbrahim Peyğəmbər əs ( diqqət: ulul əzim 5- Peyğəmbərdən biridir) Allahdan ... övladlarımdan necə???... Sualını verir Allaha. Allah bəs necə cavab verir....Mənim əhd peymanim zalımlara nəsib olmaz.... Aləmlərə rəhmət göndərilən Peyğəmbərlə s əhdini pozub Onu Əhli beytinin haqqını tapdalayan, evladlarini qətl edəndən də zalim kim ola bilər. İbrət götürün ay müsəlmanlar. Ayənin əvvəlinə diqqət edin. Allah biyurur : Rəbbi İbrahimi bəzi işlərlə imtahana çəkdi beləliklə o ( ibrahim) hər şeyi kamil surətdə

  Cavab yaz
  • Anonim
   نور · 21 Aprel 13:45310

   Salam , Muherrəm qardaş, bəli, ayədə açıq bildirilir. Məntiq-düşüncə varki,başa düşsünlər? Axı çox asandır anlamaq.Təki biraz ağıl olsa

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 13:37310

  şeyi kamil surətdə yerinə yetirdi... Baxın tarixə görün canı malı evladlari, həyat yoldaşı, hər şeyi ilə ən çox imtahana çəkilən 4- xəlidədən hansı biridir və bütün imtahanlari kamil şəkildə keçən kimdir??? Təbiki İmam Əli əs.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 13:48270

  Moderator şərhimin davamını ver zəhmət olmasa

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 14:38047

  Mehemmed Allahin Peyqemberidir .Onunla birlikde olanlar kafirlere qarsi sert, bir birine ise merhemetlidirler.Sen onlari (namaz vaxti) ruku eden secdeye qapanan Allahdan riza ve lutf dileyen gprersen.Onlarin elameti uzlerinde olan secde izidir.Bu onlarin Tovratdaki vesfidir.Incilde ise onlar ele bir ekine benzedilir ki o artiq cucertisini uze cixarmisdir onu besleyib cana quvvete getirmis o da mohkemlenib govdesi ustunde qalxaraq ekincileri heyran qoymusdur. (Allahin bu tesbiihi) kafirleri qezeblendirmek ucundur.Onlardan iman getiribyaxsi emeller edenlere Allah meqfiret ve boyuk mukafat ved etmisdir...AYE ZAHIRI BAXIMDAN PEYQEMBERIN SS.A.V.ESHABELERI UCUN TERIFDIR.

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 14:55047

  Lakin az once dediyimiz kimi Allah Teala buyurur. (YaResulum) Sene Kitabi (Qurani) nazil eden Odur.Onun ( Kitabin) bir hissesi (Quranin eslini esasini teskil eden) mohkem (menadi aydin hokmu belli) diger qismi ise mutasabih (cetin anlasilan deqiq menasi bilinmeyen) ayelerdir.Ureklerinde eyrilik (sek subhe) olanlar fitne fesad salmaq ve istedikleri kimi mena vermek meqsedi ile mutasabih ayelere uyarlar.Halbu ki onlarin yozumunub (heqiqi menasini) Allahdan (yaxud Allahdan ve elmde quvvetli olanlardan) basqa hec kim bilmez.Elimde wuvvetli olanlar ise Biz onlara iman getirdik onlarin hamisi Rebbimizin dergahindandir .deyerler.Bunlari ancaq aqilli adamlar derk eder. (Ali Imran7) Demek onlar deyilen ayenin bezi sozlerini goturub deyirler ki ONLARDAN IMAN GETIRIB YAXSI EMELLER EDNLERE ALLAH MEQFIRET VE BOYUK MUKAFAT VED BUYURMUSDUR.burda ONLARDANV sozu onlarin bezisine menasini verir...Tebii ki bu bir yalan ve gozden perde asmaqdir.Butun bunlar asaqidaki sebeblere gore yalandir.

  Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 21 Aprel 15:18390

   Qatıq ağ olur,ya qara,ay a?

   Cavab yaz
   • Anonim
    نور · 21 Aprel 16:44360

    Salam, mən niki, görəsən sualınıza cavab verə biləcəklər?

    Cavab yaz
    • Anonim
     mən · 21 Aprel 16:59310

     Aleykum Salam,bacım.Desə ağdır,deməli bizim haqq olmağımızı qəbul edir.Desə qaradır,deməli dinsiz-imansız olduğunu bildirir.Cavab verməsə,deməli, nastoyaşiy vaxaBİTdir.

     Cavab yaz
     • Anonim
      نور · 21 Aprel 17:08300

      Hələki nastoyaşiy vaxabitdir : )

      Cavab yaz
      • Anonim
       نور · 21 Aprel 17:26300

       vaxaBit

  • Anonim
   mən · 21 Aprel 15:21420

   a,yadındadı,bir qardaşımıza yazmışdın,bu hədisləri niyə Əlinin (ə) adına yazırsan,onları Peyğəmbər (s) buyurub.İndi məqaləni bir də oxu,sonra döy başına ki,kaş gərək saman olaydın.

   Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 15:13045

  Tefsir alimlerinin reyine gore ayedeki ONLARDAN sozundeki Dan sekilcisi bezi menasini vermir.Eslinde bu ayede sekilci iki mena dasiyir.Birinci mena onlarin cinsinden ve onlar kimi olanlar anlamina gelir.Nece ki Alah ayelerin birinde deyir.Heccin size melum olan emeli budur.Ve her kes ihramda iken Allahin haram buyurduqlarina hormet etse bu Rabbi yaninda onun ucun xeyirli olar.Size deyilenden basqa qalan heyvanlar size halal edilmisdir.Bele oduqu teqdirde MURDAR BUTLERDEN QACIN yalan sozlerdende cekinin. (El Hecc30) Ayede Allah butlerin BEZISINDEN QACIB BEZISINDEN ISE QACMAMAQI EMR ETMIR.Eslinde bizden teleb olunan butun butletdrn uzaq olmaqdir...Sekilcinin diger mensii ise tekid menasinda ola biler.Allah buyurur Biz QURANDAN mominler ucun srfa ve merhemet olan ayeler nazi etdik.O zalimlarin ancaq ziyanini artirirm (ElIsra82) Aye Quranin bezi ayelerinin sefa ve merhemet digerilerinin ise bele olmamasi anlamina gelmir.Buradaki (dan den) sekilcisi tekid eden mena dasiyaraq Quranin butun ayelerinin sefa ve

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 15:14380

  Aleykum salam nur niki bacı. Vəhabidə də düşüncə, təfəkkür məntiq olsaydı daha onda onlarla bizim nə fərqimiz olardı??? İnsəAllah Çalışırıq ki onlari yavaş- yavaşda olsada əhilləsdirək. Siz əsəbləsib narahat olmayin onların sizin suallarınızı cavabsız qoymagina və səviyyəsiz düşük yazılarına. Yuxarda oxudunuz (diqqət düşüncəyə bax) deyirki Təbəri səhih hədisi də yalan hədisidə yazıb ki insanlar özü seçsin hansı düzdür hansı səhvdir. Buda vəhabi düşüncəsi. Onda daha alim nəyə lazımdır bizə???

  Cavab yaz
  • Anonim
   نور · 21 Aprel 15:42340

   Narahat olmayın, qardaş, onlar heç kimdir hələ onlara görədə əsəbləşim. Suallarımı isə bilirəm cavablandıra bilmirlər, ancaq onlar Haqqı inkar etməyə davam edirlər, məndə onları suallarımla bezdirməyə.

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 15:25390

  Bir baxın şahid olun vəhabi qalib çıxılmaz vəziyyətdə gah nala vurur gah mixa. Mütləq birdəfədə özünə vuracag.

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 15:29044

  Sefa ve merhemet olmasini bildirir.Elecede haqqinda danisilan ayede de Allah Teala ONLARDAN demekle onlar kimi olanlar demek isteyir.Yaxud hemin sekilci eshabelerin ayede deyilenlere layiq olduqlarini tekid etmek ucun isledilmisdir.Hemcinin siz ayenin tertibatina baxsaz butun ayelerin medh mezmunlu olduqunu gorersiniz.Orada hec kes haqqinda menfibdanisiq yoxdurr.Allah onlari vesf ederek buyurur.ONUNLA BIRLIKDE OLANLAR KAFIRLERE QARSI SERTBBIR BIRINE ISE MERHEMETLIDIR.SEN ONLARI RUKU EDEN SECDEYE QAPANAN GORERSEN.Bu onlarin zahiri gorunusudur.Alkah onlarin zahiri gorunusunun secde ruku ve mutuluk ile pak olduqunu deyir.Daha sonra ise onkarin daxilinin de pak olduqunu deyir.ALLAHDAN RIZA VE LUTF DILEYEN GORERSEN..Gorunduyu kimi burada deyilen vesfler munafiqler baresinde deyilenden cox ferqlidir Allah munafiqler baresinde deyir..Munafiqlet Allahi aldatmaqa calisir.Halbu ki eslinde (Allah) onlari aldadir.Onlar namaza durduqlari zaman tenbellikle qalxar ozlerini xalqa gosterer .ve Allahi olduqca az yad ederle

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 15:36430

  14:17-yə. Yalansa tezliklə Allahın qəzəbinə gələsən səni ay özündən bixəbər. FƏTH 18-dən sonra Məkkə fəth edilib??? Ay nasibi get təzədən oxu. Yadaki sənin oxumagla aran yoxdur get təzədən kim ki səni öyrədir ondan soruş. Görün bu kafir özünü necə biabır edir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 15:39340

  ENV nikinə. Əziz və dəyərli bacım Aleykum salam. Bagisdayin gec gördüm şərhinizi. Allah sizləri qorusun bacım. Təşəkkürlər.

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 15:46047

  Gorduyunuz kimi Allah munafiqlerin vesfini vererken onlarin zahiren mominlerle namaz qildiqini deyir.Lakin anlarin daxilen pak olduqunu qeyd etmir.Eksine onlarin daxilen yalanci olduqlarini deyir.Peyqemberin s.a.v. eshabelerinin daxili pakliqi haqqinda bele deyir.ALAHDAN RIZA VE LUTUF DILEYEN GORERSEN...demek ayedki ONLARDAN sozu ya Onlar kimi yaxud da eshabelerin deyien vesfe uyqun emel etdiklerini tekid eden menada isleilir.Bu Necefinin , Ibn elCovzinin, Ibn El Enbarinin, Ez Zemexserinin, Ez Zeccacin, El Ekberin, En Neysaburinin, Ibn Kesirin Et Teberinin umumiyetle butun ehli sunne tefsilcilerin sozudur.Onlar bu aye hqqinda danisrken oradaki dan sekilcisinin iddiacilarin dediyi kimi bezi menasinda deyil tekid edrn ve ya qrupu mueyyen eden menada islendiyini deyilir. (Erabul Quran vevSarfuhu ve Beyanuhu .sehf 272) iddialar puc oldu..Haq geldi Batil puc oldu.

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 15:49220

  Suallarıma cavab gözləyirəm! ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕Suallarım❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 15:54220

  Suallarıma cavab!

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 15:54120

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 15:55200

  Cavab suallarıma

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 15:57210

  Suallarım ???????

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 21 Aprel 16:13190

   Bu nomreye zeng catmir,))

   Cavab yaz
   • Anonim
    نور · 21 Aprel 16:36120

    : )

    Cavab yaz
   • Anonim
    نور · 21 Aprel 16:37140

    Salam, .. ( iki nöqtə niki )

    Cavab yaz
    • Anonim
     .. · 21 Aprel 16:55200

     Salam.Nur niki ve butun mominler.Cox gulurem werhleri oxuduqca.

     Cavab yaz
     • Anonim
      نور · 21 Aprel 16:59170

      Məndə çox güldüm : )

      Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 16:03210

  Demək suallarıma cavab verə bilmirsiniz,ey əhli vahabi!❕❕❕❕❕❕

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 16:05170

  Вопросы мои,о вахабисты! ???????❔❔❔❔❔❗❔❔❔❔❔❔❔❗❗❗

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 16:07180

  اسىلة - вопросы - suallar ❕❕❕❕❕❕❕❓❓❓❓❓❗❗❗❗

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 16:13210

  Siz hansı dildə başa düşürsün ? İnşaAllah yuxularınızda kabusunuz olur Suallarım ! ❓❓❓❓❕❕❔❔❔❗❗❗

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 16:17110

  ❕❓❕❓❕❓❕❓❕❓❕❓❕❓❕❔❗❔❗❔❗❔❗❔❗❔❗❔❗⁉

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 16:22300

  A-ya. 15:18-dəki Qardaşın sualina cavab ver canını qurtar. ))) Amma maviyədən hədis deməklə.

  Cavab yaz
  • Anonim
   نور · 21 Aprel 16:42210

   : ). Mənim suallarımıda cavablandırsınlar canlarını qurtarmaq istəyirlərsə

   Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 21 Aprel 16:40350

  Vaxti ilə ingilislərin müstəmləkələrə çevirdiyi ölkələrə nəzarət etmək üçün 1710-cu ildə xüsusi bir nazirlik Müstəmləkələrə nəzarət nazirliyi (MNN) quruldu. Müstəmləkələrə nəzarət nazirliyi 10 nəfər casus təyin etdi ki, bunlardan biri də Mister Hemf idi. Bunlarin ilk tapşırığı iki maddədən ibarət olur; 1.Əlimizə keçmiş əraziləri əlimizdə saxlamaq. 2.Əlimizə keçməmiş əraziləri ələ keçirmək. Bunları Hindistan, Çin, Fransa, Rusiya kimi böyük dövlətlərə və əsasən müsəlman ölkələrinə başda Türkiyə, Misir, İraq, Nəcəf və İrana göndərirlər. Mister Hemf ilk olaraq Türkiyəyə-İstanbula gedir.İstanbulda Əhməd əfəndi aında bir alimlə tanış olur.Mister Hemf Əhməd əfəndiyə deyir: “Mənim valideynlərim ölüb, özümədə heç bir şey miras qalmayıb. İstəyirəm həm dini öyrənim, həm də işləyib pul qazanım. Əhməd əfəndi deyir: “Sənə üç səbəbdən ötrü hörmət lazımdır: 1. Sən müsəlmansan. Unutma ki bütün müsəlmanlar qardaşdılar. 2. Sən qonaqsan. Peyğəmbər (s) buyurur: “Qonağa hörmət edin.” 3. Sən işləmək istəyirsən...

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 17:57046

   Ey iman getirenler.Eger bir fesadci size bir xeber getirse onu arasdirin.Yoxsa bilmedenbir qovme pislik eder sonra da bunun pesmanciliqini cekersi. (Hucurat 6) Allah bu ayede iman getirenlere seslendi sene yox ay avara ve dediki Fesadci bir xeber getirse onu arasdirsinlar.Bes xeberi getiren kafirdise? Elbetde onun sozu goturulmur.Rafizilerin kohne adetidi ki Ingilis ve Yehudilerin yolunu getsinler.Exlaqsiza bohtan atmaqa ne var ki.

   Cavab yaz
   • Anonim
    mən · 21 Aprel 19:13430

    Çox böhtan atdığın üçün əxlaqsızlığın nə olduğunu yaxşı bilərsən.Xətrinə dəyir vəhabiləri tənqid edəndə?

    Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 21 Aprel 16:41410

  ...Çalışıb işləmək də savabdır.” Mister Hemf iki il ərzində İslamı (Hənəfi fiqhini) və Quranı öyrənir. Cümə günləri isə bir dülgərin yanında işləyir. Həmçinin Əhməd əfəndi ona ərəbcə və türkcə dil dərsləri də keçir. Mister Hemf tez bir müddətdə Əhməd əfəndinin hörmətini qazanır. Əhməd əfəndi qızını ona vermək istəsə də o bundan imtina edir. İstanbulda öz işini bitirən Mister Hemf yeni tapşırıq almaq üçün Londona gedir. Altı ay Londpnda qalır və əmisi qızı Mariya ilə evlənir. Bu vaxt onun 22 yaşı olur...

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 21 Aprel 16:42400

  ...MNN-yi Mister Hemfə iki maddədən ibarət yeni bir tapşırıq verir. 1.Müsəlmanların zəif nöqtələrini öyrənib qarşı durma yaratmaq üçün onları qruplara bölmək. 2.Bunları etdikdən sonra ümumi proqramı tədricən həyata keçirtmək. Tapşırığı alan Mister Hemf Bəsrə şəhərinə gəlir. Bu şəhərdə həm şiə həm də sünni olur. O, şiələrin də fiqhini öyrənir. Mister Hemf deyir ki; “Mən bir dəfə MNN-de dedim ki, əgər müsəlmanlar öz aralarındakı ixtilafı başa düşsəydilər, sünni şiə söhbətini aradan qaldıra bilsələr onlar birləşərdilər.” Mənə dedilər: “Sənin vəzifən bu ixtilafı qızışdırmaqdır onları birləşdirmək yox.”...

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 21 Aprel 16:43410

  ...Mister Hemf bir müddət Bəsrədə baqqal dükanında qalır və fars dilini öyrənir. Mister Hemf deyir: “Bir gün bir cavan oğlan iştirak etdiyim məclisə gəldi. O, ərəb fars və türk dilini bilirdi. O, son dərəcə çılğın, yüksək səslə danışan və əsəbi bir adam idi. Həmişə Osmanlı hökümətini pisləyərdi. Bu cavanın adı Muhəmməd ibn Əbdul-vəhhab idi. O, zahirən özünü sünni kimi qələmə verirdi. Amma o əhli sünnənin dörd məzhəbdən olmasını qəbul etmirdi və deyirdi ki; “Quranda məzhəblər haqda heç bir dəlil yoxdur. O, peyğəmbərin (s) hədislərinə heç bir əhəmiyyət vermirdi. Əbdul-vəhhab özünə güvənən və lovğa biri idi. Əbdul-vəhhab deyirdi: “Peyğəmbər buyurub: “Mən sizin aranızda Quranı və sünnəni əmanət qoyuram.” Peyğəmbər dəməyib ki; Mən Quranı, sünnəni, səhabə və məzhəb alimlərini əmanət qoyub gedirəm.”..

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 21 Aprel 16:44420

  ...Mister Hemf deyir: “Mən axtardığımı tapmışdım. Əbdul-vəhhabın alimlərə hörmətsizliyi, heç bir məzhəbə inanmağı, Quran və sünnəni öz fikirlərinə uyğun təfsir etməsi onun zəif cəhətləri idi. Onu yoldan azdırmaq çox rahat idi.” Əbdul-vəhhab Əbu Hənifəyə çox yüngül bir şəxsiyyət kimi baxır və “mən ondan daha çox bilirəm” deyirdi. Mən onunla çox yaxın və səmimi bir əlaqə qurdum. Daim onu tərifləyərdim. Bir dəfə ona dedim."Sən Ömər və Əlidən daha böyüksən. Əgər peyğəmbər həyatda olsaydı səni öz canişini təyin edərdi. Mən İslamın sənin əlinlə genişlənib yüksələcəyini görürəm. İslamı bütün dünyaya ancaq sən yayacaqsan"...

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 21 Aprel 16:45420

  ...Mister Hemf deyir: Əbdul-vəhhabla qərara gəldik ki, Qurana yeni bir təfsir yazaq. Elə bir təfsir ki, bütün təfsirlərə müxalif olsun. Bu işdə məqsədim onu tamam yoldan azdırmaq idi. Əbdul-vəhhab da mənim etimadımı qazanmaq üçün dediklərimi qəbul edirdi. Bir gün ona dedim ki şərab haram deyil. O, mənə nə qədər Quran ayəsi və hədis gətirsə də mən hamısını inkar edib deyirdim. Yezid və onun kimi bəzi xəlifələr şərab içmişlər. Özünü onlarla müqayisə et. Gör onlar düz yoldadadılar yoxsa sən. Onlar Quran və sünnəni səndən daha yaxşı bilirdilər. Şərab Quranda haram yox, məkruhdur. Əbdul-vəhhab bu sözlərdən sonra içki içir....

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 21 Aprel 16:46430

  ...Mister Hemf bu barədə MNN (Müstəmləkələrə Nəzarət Nazirliyinə) xəbər verir. MNN- yi deyir: “Biz İspanyanı (Əndəlusu) da içki və zina ilə ələ aldıq.” Sözünə davam edən Mister Hemf deyir: Ona dedim: “Allah Quranda buyurur:"Rəbbinizi zikr etməklə səcdə edənlərdən ol." Bu ayədən belə nəticə çıxır ki namaz əvəzinə Allahı zikr etmək də olar. Əbdul-vəhhab: “Düz deyirsən! Bəzi mötəbər şəxslər olub ki namaz əvəzinə Allahı zikr ediblər” dedi: Mister Hemf: Onun bu sözünə çox sevindim. Çünki, onda namaz haqda bu cür fikir yarada bilmişdim. Sonralar gördüm ki o namaza əhəmiyyət vermir, bəzən qılır bəzən qılmırdı. Əsasən sübh namazını qılmırdı. Mən iman libasını yavaş-yavaş onun əynindən çıxartdım. Mister Hemf bir müddət Əbdul-vəhhabla bu cür təbliğat aparır və hər ay öz fəaliyyəti bağlı MNN-nə məlumat göndərir...

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 21 Aprel 16:47420

  ...Mister Hemf deyir: Bir gün ona yuxu gördüyümü söylədim. Dedim ki, dünən gecə peyğəmbəri (s) yuxuda gördüm. O bir kürsüdə əyləşmişdi. Sən içəri daxil olanda üzündən nur saçılırdı. Peyğəmbər (s) sənin alnından öpdü və dedi: Sən mənim elmimin varisisən. Din və dünya işlərimdə vəkilimsən. Sən dedin: “Ya Rəsulullah! Mən öz elmimi insanlara açmağa qorxuram. Peyğəmbər (s) buyurdu: Sən dahisən heç nədən qorxma.” Əbdul-vəhhab bu yuxuya o qədər inanr ki hətta Mister Hemfden bir neçə dəfə soruşur ki "Sən həqiqətən belə bir yuxu görmüsən ya yox? Bir sözlə Əbdul-vəhhab Mister Hemfin əlində oyuncaq olmuşdu. Elə ki, Əbdul-vəhhab Mister Hemfin yuxusunu eşidir. Bu yuxudan sonra o məzhəb qurmaq fikrinə düşür....

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 21 Aprel 16:48410

  ...Amma ilk öncə əhalinin ona qarşı çıxacağından qorxur və buna cəsarət etmir. Bundan xəbər tutan MNN-yi Əbdul-vəhhaba lazım olan qədər pul hətta təhlükəsizliyini qorumaq üçün əsgər də göndərir.Bundan ürəklənən və cəsarətə gələn Əbdul-vəhhab hicri qəməri 1143, miladi 1730-cu ildə öz çirkin fəaliyyətini yaymaq üçün tərəfdar yığmağa başlayır.Daha sonra Məhəmməd ibn Səud da ona qoşulur.Dini işlərə Əbdul-vəhhab, siyasi işlərə Məhəmməd ibn Səud rəhbərlik edir və beləliklə Dəriyyə şəhərində Vəhhabi firqəsi yarandı. Əbdul-vəhhab Mister Hemfin iki planını həyata keçirdə bilmir. 1.Kəbəni dağıtmaq. 2.Quranın təhrif olunmuş variantını çap edib yaymaq....

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 21 Aprel 16:51420

  ...Hərbi əməliyyatlar... Əbdul-vəhhab özünə dəstə düzəldərək İslama zidd fikirlərini yaymağa başlayır. Alimlər onların açıq-aşkar İslamla mübarizəsini gördükdə onları 1745-ci ildə həbs etdilər. Vəhhabilər 1785, 1797-1798-ci ildə Məkkə Mədinəyə hücum edib oranı işğal etmək istədilər. Nəhayət 1800-cu ildə vəhhabilər şəhəri hər tərəfdən mühasirəyə alıb, şəhərin giriş və çıxışını bağlayırlar. Mühasirədə olan Məkkə əhalisi şiddətli aclıq çəkir. Hətta iş o yerə çatır ki camaat it və pişik əti yeməli olur. Aclıq və çətinliyə dözə bilməyən əhali vəhhabilərlə müqavilə bağlayır. Bundan sonra vəhhabilər şəhərə daxil olub yeddi il orda hakimlik etdilər.Bu illər ərzində Kəbəyə qarşı hörmətsizlik olundu və insanlar yeddi il həcc ziyarətinə gedə bilmədilər. Həmçinin Mədinəyə hücum edərək İslam peyğəmbərinin (s) məzarı yerləşən müqəddəs otağı dağıdıb içində olan qiymətli əşyaları və xəzinəni qarət etdilər...

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 21 Aprel 16:52430

  ...Bütün bunlar o zaman baş verirdi ki Osmanlı dövlətinin daxilində parçalanma gedir, sultanlar tez-tez deyişir, başqa dövlətlərlə müharibə aparırdı. Eləki Osmanlı dövlətinin başı müharibədən açıldı və gördü ki vəhhabilər Məkkə, Mədinə,Yəmən, Şam, Misir və Hicazı talan edib xaraba qoyurlar. 1806-cı ildə Sultan 2-ci Mahmud vəhhabilərin üzərinə Tosun paşanın komandanlığı ilə ordu göndərsə də döyüş məğlubiyyətlə başa çatır.Bu məğlubiyyətdən sonra Osmanlı dövləti 1807-ci ildə Məhəmməd Əli Paşanın başçılığı altında hazırlıqlı və mütəşəkkil bir ordu göndərir.Bu ordu vasitəsi ilə vəhhabiləri o torpaqlardan çıxarırlar. Vəhhabilər əvvəlki mərkəzlərinə Dəriyyə şəhərinə qaçırlar. Vəhhabilər görəndə ki insanlar azad şəkildə onları qəbul etmir başladılar məcburi şəkildə onları vəhhabiləşdirməyə....

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 21 Aprel 16:52440

  ...Hər kim vəhhabiləri qəbul etmirdi onları ayaqyalın şəkildə səhraya aparır və öldürməklə hədələyirdilər.Hətta onları qəbul etməyən lakin Quran oxuyub öyrətməklə məşğul olan insanlarında başlarını kəsirdilər.İş o yerə çatır ki vəhhabilər məscidə girib rüku və səcdədə olanları qətlə yetirirdilər.Məsciddə olan Quran və hədis kitablarını küçəyə ataraq onu ayaqlayıb keçirdilər. (Bu hadisələr hicri qəməri 1217-ci ildə baş verib).Vəhhabilərin bu işlərini görən İslam dünyasının görkəmli alimləri vəhhabiləri kafir adlandırırlar. Bu batil və azğın firqə yaranan gündən,dininə məhəbbət bəsləyən hər bir alim o,firqənin batil olması haqda kitablar yazıblar. Nümunə üçün bir neçəsini qeyd edirəm;

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 21 Aprel 16:53430

  1.Əbdul-vəhhabın qardaşı Şeyx Süleyman yazdığı "Əssəvaiqul- ilahiyyə fi rəddi ələl vəhhabiyyə. 2. Ən-nuquluş-şəriyyə fi rəddi ələl vəhhabiyə-Şeyx Həsən ibn Ömər Şətta Hənbəli Dəməşqi. 3.İzhaqul batil fi rəddi ələl vəhhabiyyə- Məhəmməd ibn Davud Həmədani. 4.Əd-dururus səniyyə fi rəddi ələl vəhhabiyyə-Şeyxul-islam və Məkkənin böyük müftisi Əhməd Zeyni Dehlan. 5.Ər rəddu ələl vəhhabiyyə- Məhəmməd Cavad Bəlaği. 6.Əl intimar lil-əvliyail əbrar-Taifli Şeyx Tahir Hənəfi. 7.Vəhhabilərə cavab-Şeyx Mehdi ibn Məhəmmədəli İsfəhani. 8.Əssəvaiqu vər ruud-Əfifuddin Abdullah ibn Davud Hənbəli. 9.Vəhhabilər-Əli Əsğər Fəqihi. 10.Əbdul vəhhabın ustadı Məhəmməd ibn Süleyman da onun əleyhinə bir məqalə yazıb. O məqalə Şeyx Süleymanın kitabına əlavə olunub. Həmçinin digər müəllimi Abdullah ibn Əbdul Lətif Şafai "Təcridu Seyfil cihad, limuddətik ictihad"adlı kitabında onu tənqid edir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 21 Aprel 16:53450

  ...Bu məlumatları, bu kitablardan da əldə edə bilərsiniz. 1.İngilis casusunun etirafları və ingilislərin İslamla düşmənçiliyi. (ingilis dilindən tərcümə edən M.Siddiq Gümüş-türkcə 1999) 2.İslam həqiqətlərini öyrənək, vəhhabi toruna düşməyək. (Düşmənin İslamı nece yıxaq adlı planı) – Türkcədən çevirən Muhəmməd İntixabov -2009 3.Vəhhabilik nədir və vəhhabilər kimdir? (kitabça -2004, Şəki) Mahir Şəkərov – İlahiyyatçı yazar.

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 21 Aprel 17:05270

  Salam Aleykum Mühərrəm qardaşım və bacılarım.Allah sizdən razı olsun!

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 21 Aprel 19:07220

   Aleykum salam.Sizden de.

   Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 17:10029

  Smen deyisdi deyesen moder

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 21 Aprel 17:21450

  "a" kimilərə; Xeyr, siz nəinki, əhli sünnə, heç müsəlman da deyilsiniz! Siz İslam, əhli sünnə adı altında, İslamı məhv etmək istəyən zalım bir tayfasınız. Amma siz bu istəyinizə çata bilməyəcəksiniz. Uca Allah belə buyurur: “Onlar Allahın nurunu öz ağızları ilə söndürmək istəyirlər, halbuki, kafirlərin xoşuna gəlməsə də Allah Öz nurunu tamamlayacaqdır.” (Saff 8) Sonda sizi bu ayəni oxuyub, haqqında düşünməyə dəvət edirəm. Uca Rəbbimiz buyurur: “Onlara: Yer üzündə fitnə fəsad törətməyin deyildiyi zaman: Biz ki, ancaq xeyirxahlıq edənlərik - deyirlər.” (Bəqərə 11) “Sözsüz ki, onlar fəsad törədənlərdir, amma bunu başa düşmürlər.” (Bəqərə 12)

  Cavab yaz
 • Anonim
  N▪ · 21 Aprel 18:01360

  Bacıları və möminləri salamlayıram. Qardaşlar yazdığınız məlumatlara görə ALLAH razı olsun. Çox sağ olun. Yazdıqlarınızı çox gözəl anlayırlar sadəcə qəbul etmirlər. Haqqla batili görürlər amma haqqa yönəlmirlər. Öz əqidələrin doğru bilirlər. Doğrunu niyə qəbul etmək istəmirlər maraqlıdır.

  Cavab yaz
  • Anonim
   نور · 21 Aprel 18:16280

   Aleykum salam, N niki, onlara sərf etmir doğrunu qəbul etmək, həmdə hidayət etməlidir axı Allah

   Cavab yaz
   • Anonim
    N▪ · 21 Aprel 20:38280

    Hə də bacı maraqlıdır ki niyə sərf etmir? Qəbul etsələr nə olar ki? Bu suallara aydınlıq gətirsələr pis olmazdı. Amma inanmıram..

    Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 21 Aprel 19:07240

   Aleykum salam N niki.

   Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 18:11046

  Butun insanlarin Elinin r.a. xeleflik haqqini gizletmelerine sebeb ne idi? Onlarin bu isde xeyiri ne idi ? Osmanin r.a.qetlinden sonra onlarin besiretini acan ne oldu ki onlar Alinin r.a. terefini tutdular?.2) Ne ucun Ali r.a. xelife olandan sonra ABU BAKR R.A. VE OMER R.A.qoyduqu hokmleri deyismedi? 3) Ebu Bekr secmek teklifi olunanda once ensarlar qarsi cixdilar sonra razilasdilar.Bes hemin vaxt Ali niye ne ucun qarsi cixmadi? 4) Abu Bekr r.a. insanlari qorxutmadiqi ve tesviq etmediyi halda ne ucun butun insanlar bir nefer kimi onu xelife olaraq qebul etdiler? Secim bas vererken Ebu Bekr r.a. elede cox terafdar ile cixis etmemisdi.Onunla yalniz Omer ve Abu Ubeyde r.a. var idi.

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 18:19045

  5) Ne ucun insanlar o cumleden Ali r.a. Abu Bekre qarsi usyan etmediler? Abu Bekrin onlarin qarsisini alacaq csngudeni nede kesikcisi ne guclu eqrabasi ne de coxlu mal dovleti yox idi.6) Allaha ve Resuluna komek eden mallari ve canlari ile Allah yolunda doyusen ereblere ve butun dunyaya qarsi savas elan eden ensara ne ucun layiqli xelifenin terefini tutmaqda axiretini dunya malina satmali idiler? Yoxsa Ali r.a. onlardan kimese qanina bais olmusdu?

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 18:27045

  7) Eyni sozleri Muhacirlere Ali haqqinda demek ollar.8) Eger Abu Bekr Ve Omer Alini xelifelikdrn uzaqlasdirmaqa calisirdisa nr ucun Omer onu SURAYA uzv etdi? Ne ucun onu uzaqlasdirmaqda davam etmedi? Ne ucun Ali suraya uzv olmaq teklifini qebul etdi? Allah onlarin hamisindan razi olsun.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 18:35270

  Aleykum salam əziz qardaşim Allah sizdəndə razi olsun. Yazmışdım sənə nəsə bugün moderator şərhləri vermək istəmir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 18:40047

  9) Ne ucun Elinin Ebu Brkr ve Omerin xelifeliyine her hznsi etirazi olmayib? Eksine o tam razilqla beyet edib onlarls birlikde Islam dinine komek etmek ucun cslisib.10) Alinin terefini tutscaq ve onun xelifeliye daha layiq olduqunu iddia edecek Hasim oqullari harada idi? 11) Abu Bekr Omer ve ys Osman xelifrlikdrn ne fayda elde etdiler? Abu Bekrr baxsan o ne mal dovlet yiqdi ne de ozunden sonra miras qoydu.Hec qohumlarindan bir neferide vexifeye teyin etmedi.Hemcinin Omer haqqinda bunu demek olar..Ey gozel SIELER BU SUALLAR HAQQINDA DUSUNUN.Meqerem ve Men niki altinda gizlenen Radikallarin sozlerine aldanmayin .Allahdan sizin ucun baqislanma ve hidayyet istiyirem.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 18:44350

  Əziz haqq əhli olan mömin və mominələr onu ( a-ni) hurkutduz qaçdı getdi. Ayda ildə bir vəhabi tutub gətirirəm buraki tənbeh edim sizdə qaçırdırsiz çətin suallarınıza ))))))))( zarafat edirəma bacı və qardaşlarim).Allah sizlərdən razı olsun əlləriniz ağrımasın.

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 21 Aprel 20:33290

   Axwaminiz xeyir.Butun niklere ayriliqda salam yolladim.Moder vermedi ya da internet problemi.

   Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 18:45041

  Moder sehleri sira ile ver Rafiziler gozlryir.Darixiblar ihndnin vaxtidi

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 18:51240

  Moderator bugün sizə nəsə olub şərhləri niyə vermirsiz??? Salamatciligdir insəAllah??.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 19:08350

  Həzrət Əlinin (ə) 12 açıq-aydın fəziləti (qısa kəlamda)1. Həzrət Əli (ə) iştirak etdiyi bütün döyüşlərdən qələbə ilə qayıtmışdır. (1) 2. Peyğəmbər (ə) buyurdu: “Əli insanların ən şücaətlisidir”. (2) 3. Döyüşdə rəqibini bir zərbə ilə öldürürdü. Hədisdə gəlmişdir: “Onun (Əlinin) qılınc zərbəsi həmişə bir zərbə olurdu”. (3) 4. Peyğəmbər (s) daim buyururdu: “Əli Allahın düşmənlərinə qarşı çəklilən Allahın qılıncıdır”. (4) 5. Həzrət Əli (ə) daha çox piyada döyüşürdü. Ata minsəydi də onun üçün o qədər önəmli deyildi. Həzrətdən ata minməməsinin səbəbini soruşdurqda buyurdu: “At ya düşməni təqib etmək üçündür, ya da döyüş meydanından qaçmaq üçün. Mən nə düşmənə arxa çevirib qaçıram, nə də qaçanı təqib edirəm. Bəs at mənim nəyimə lazımdır?!”. (5)

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 19:08350

  6. Həzrət Əlinin (ə) zirehi təkcə onun sinə hissəsini örtürdü. İmam Əlidən (ə) soruşdular ki, nə üçün zirehinin arxa hissəsi yoxdur? Bir kəsin səni arxadan vuracağından qorxmursan? Həzrət buyurdu: “Mən heç vaxt düşmənə arxa çevirmirəm və meydandan qaçmıram və Allah belə bir günü gətirməyəcək”. (6) 7. Həzrət Əlinin (ə) döyüşdə şücaət və müqaviməti elə idi ki, müşrik və kafirlər döyüşdə onu görəndə öz ölümlərini gözləri ilə görürmüşlər kimi bir-birlərinə vəsiyyətlərini edirdilər. (7) 8. İki qoşun bir-birinin qarşısında dayandıqda hamı bir-birinə deyirdi: “Ölüm mələyi Əli (ə) olan qoşundadır. Qarşı qoşun özünü ölümə hazırlasın”. (8) 9. Bir gün imam Əlinin (ə) ordu sərkərdələrindən biri həzrətdən soruşdu: - Atlar hürküşsə və biz bir-birimizdən uzaq düşsək, səni harada tapaq? İmam buyurdu: “Məndən uzaqlaşdığınız həmin yerdə (Yəni mən həmin öz yerimdə qalacağam)”. (9)

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 19:08330

  10. İmam Əli (ə) Cəməl döyüşündə bayrağı oğlu Məhəmməd Hənəfiyyəyə verib belə buyurdu: “Dağlar öz yerindən qopsa da, sən öz yerində möhkəm ol. Dişlərini bir-birinə sıx. Başını Allaha tapşır, ayaqlarını yerə mıxla. Gözün həmişə qoşunun arxasına dikilmiş olsun (ora qədər irəlilə) və gözlərini yum (yəni, himmətsizlik və dardüşüncəlilik etmə). Bil ki, qələbə Sübhan olan Allah tərəfindəndir”. (10) 11. Həzrət Əmir əl-möminin Əli (ə) dünya çörəyindən təkcə arpa çörəyi ilə kifayətlənirdi və buğda çörəyi yemirdi. Camaat həzrətin bu işindən heyrətlənərək soruşdular: Əbu Talibin oğlu bu az yemək və az qidalanmaqla döyüşlərdən adlı-sanlı pəhləvanlara necə qalib gələ bilir? Mövla Əli (ə) onların cavab verib buyurur: “Bilin ki, (suyun az çatdığı) çöl ağacının taxtası bərkdir (möhkəmdir). Amma (suyu çox olan bağlarda əkilmiş) yaşıl ağacların qabıqları daha nazikdir. (Yağış suyundan başqa digər bir su tapmayan) səhra bitkilərinin alovlarının şöləsi daha çox saçır və onlar daha gec sönürlər”. (11)

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 19:09320

  12. Həzrət Əli (ə) məktublarının birində yazır: “Allaha and olsun ki, əgər bütün ərəblər mənə qarşı müharibə etməyə birləşsələr onların qabağından qaçmaram və ələ fürsət düşsə onlara tərəf tələsərəm”. (12) Qaynaqlar: 1. Təbərani, “Möcəmül-əvsət”, c. 3, səh. 87, hədis 2176. 2. İbn Məğazəli, “Mənaqibu Əli ibn Əbi Talib”, səh. 143 və 188. 3. İbn Əbil-Hədid, “Şərh nəhcül-bəlağə”, c. 1, səh. 20. 4. Şeyx Səduq, “Əmali”, səh. 61. 5. İbn Şəhr Aşub, “Mənaqibu Ali Əbi Talib”, c. səh. 298. 6. İbn Bəkkar, “Əl-əxbarul-muvəffəqiyyat”, səh. 343. İbn Əbil-Hədid, “Şərh nəhcül-bəlağə”, c. 20, səh. 280. 7. İbn Məğazəli, “Mənaqibu Əli ibn Əbi Talib”, səh. 140. Zəməxşəri, “Rəbiul-əbrar”, c. 3, səh 319. 8. Rağib İsfəhani, “Əl-mühazirat”, c. 3, səh. 138. Əbşəyhi, “Əl-müstətrəf”, c. 1, səh. 178, bab 41. 10. “Nəhcül-bəlağə”, xütbə 11. 11. “Nəhcül-bəlağə”, məktub 45. 12. “Nəhcül-bəlağə”, məktub 45.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 19:14320

  3). Əmirəl-Muminin Əli (ə.s) belə buyurmuşdur: "Allaha and olsun ki, indi elə bir söz deyəcəyəm ki, məndən başqa kim o sözü söyləsə yalançıdır: Mən aləmlərə rəhmət olan Peyğəmbərdən miras götürdüm, yoldaşım (Fatimə) ümmətin qadınlarının ən üstünüdür; mən də qəyyumların ən üstünüyəm." Bihar'ul- Ənvar, c. 43, s. 143. 4). İmam Hüseyn (ə.s) Rəsulullah (s.a.a)ın belə buyurduğunu nəql edir: "Fatimə ürəyimin sevincidir; iki oğulu ürəyimin meyvəsidir; yoldaşı gözlərimin nurudur; övladlarından olan İmamlar, Rəbbimin əminləri və Onunla varlıqları arasında əlaqə bağıdırlar; kim o bağa sarılsa xilas olar, kim də ondan ayrı qalsa həlak olar. " Fəraid'us- Simtayn, c. 2, s. 66.

  Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 21 Aprel 20:57270

   Mühərrəm qardaş,Allah səndən razı olsun. Çox gözəl,oxuduqca oxumaq istəyirəm.

   Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 19:21042

  Haqqdan bu insamlar niye qorxur? Moder sen oxuyursan Allah sene hidayet versin

  Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 21 Aprel 21:02420

   Hə də,haqqdan niyə qorxursan?

   Cavab yaz
 • Anonim
  orbet. · 21 Aprel 20:13370

  14:14. Öncə qeyd edim ki,Quranın Nisa sürəsinin 93 ayəsinə görə:Hər kəs bir mömin şəxsi qəsdən öldürərsə,onun cəzası əbədi qalacağı Cəhənnəmdir. Allah ona qəzəb və lənət edər, axirətdə onun üçün böyük əzab hazırlar.Allah bağışlayandır bəli, amma sən günahını dərk edərək tövbə edib yaxşı əməllərə dönərsənsə mömin kimi ölərsənsə bu zaman Allah istəsə axirətdə bağışlaya bilər.Bu bağışlamada cəzanı alandan sonra olacaq. Qəsdən adam öldürmə insanın haqqına girməkdir.Yoxsa sən peşman olma o günahla vəfat et birbaşa ayəyə görə yerin Cəhənnəm olacaq.Qaldı Vəhşinin Həmzəni öldürməsinə gələndə bu məsələ tamam başqa aspektdə baş vermişdir.Vəhşi qul idi və həmin vaxt heç Quran tam olaraq nazil olmamışdır.

  Cavab yaz
 • Anonim
  orbet. · 21 Aprel 20:14370

  14:14. Vəhşi azadlıq müqabiləndə bunu etmişdir dindən tam xəbəri yox idi. Sonradan peşman olaraq tövbə edərək Peyğəmbərimizin hüzuruna gəlmişdir öncə onu bağışlamaq fikri olmasa da Allahdan vəhy olunduqdan sonra bağışlamışdır.Bu zaman Quran tam nazil olmamışdır. Necə ki o şəxslər ki dinlə xəbardarlıq olmayıbsa onlar axirət əzabından azaddır.Müaviyyənin xəlifəlik eşqində olan dövrdə isə artıq hər şey bəlli idi. Ey Müaviyyə hansı əsasa Hz Əlini öldürtdün? Hz Osmanın qisası sənə düşməzdi.Bu bir bəhanə idi.Hz Osmanın qisası onun varislərinə uşaqlarını haqqı idi sənin deyil.Hz Əli sənə demədimi ki, yeniyik dövlət işlərini toparlayın Hz Osmanın qatillərini tapacağıq.Sən bu fikirlərlə başladın sonra dedin ki xəlifədən əl çəkməlisən.Müaviyyə etdiyi əmələrə görə peşman oldumu? Sonradan yaxşı əməl sahibi olub elə öldümü?

  Cavab yaz
 • Anonim
  orbet. · 21 Aprel 20:16370

  14:14 Peşman olsaydı oğlu Yəzid onun işini davam etdirməzdi.Ey Yəzid Hz Hüseynə necə qıydın?Hansı əsasa ölüm əmrini verdin?Halbuki Peyğəmbərimiz namazda Hz Hüseyn və Həsən uşaq olarkən onun çiyninə atılan zaman namazını belə pozmuşdu.Qaldı Hz Musa kimisə qəsdən öldürməyib. İki nəfərin vuruşduğu an aralışdıranda qarşı tərəfin müqavimət göstərdiyinə görə öldürmək niyyəti ilə deyil sadəcə bir yumruq vurub və ölümünə səbəb olub.Lakin peşman olaraq Allahdan bağışlanmasını istəmişdir.Ona görə də heç kim fikirləşməsin ki qəsdən kimisə öldürərsə həmin insan birbaşa bağışlanacaq.Öncə cəzanı alacaqsan sonra bu həyatda yaxşı əməllərin olubsa töbvə etmisənsə günahın bağışlana bilər.Heç düşünürsüz bu sözlə Quranı necə ucuz edirsiz? Öldürülən şəxslər Quran ayəsini və haqqlarını Allaha deməzlərmi?

  Cavab yaz
 • Anonim
  orbet. · 21 Aprel 20:17370

  14:14 Qəsdən öldürmənin hökmünü başa düşmək üçün Furqan sürəsinin 68, 69,70 ayələrini tam başa düşmək lazımdır. Furqan 68 Onlar Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etməz, Allahın haram buyurduğu cana nahaq yerə qıymaz onu öldürməz, zina etməzlər. 69.Hər kəs bunu bu işləri etsə, cəzasını çəkər. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat olar və o, əzab içində zəlil olub əbədi qalar 70. Ancaq tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlərdən başqa Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərə çevirər. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Yəni 70 ayədə buyrulur ki, bu həyatda sənin töbvən yaxşı əməllərin axirətdə sənin cəzanı yüngülləşdirə və sən bağışlanaraq sonradan Cənnətə düşə bilərsən. Yoxsa əksinə Quranın başqa ayələrini inkar etmiş olarıq

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 20:21370

  18:27- yalansa Allahın qəzəbi olsun sənə. Şura da Əli əs var idi. Allah bu bohtanlariniza gorədirdə bütün dünyada biabır rəzil edib sizi.

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 20:24110

  Burda sual atəşinə qarşı tərəfi tutan mənəm. Mənim suallarım cavabsız qalıb?! ❔❗❔❗❔❗❓❕❓❕❓❕⁉

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 21:57032

   Bu qizin dolasiqini acin yaziqdi

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 21:11280

  Əziz qadasim mən Niki əslində mən sizlərdən öyrənirəm insəAllah. Allah sizləri var etsin.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 21:15310

  Aleykum salam iki nöqtə nikli bacım və Orbet qardaşim Allah sizlərdən razı olsun. Əhsənt. Maşallah Allah hamınızın elmini, ömrünü bərəkətli, aqibətini xeyirli, axirətini səfaətli etsin insəAllah.

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 21 Aprel 21:28290

   Sozunuzu ozunuze qaytaririq .Sizlerden oyrenirik.Orbet nikinin cavabi da gozel idi.Men qardaw demiwken -ele maraqla oxudum ki,Hz.Eli barede.var olun hemiwe.

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 21:16310

  Əbu Səid əl-Xidri nəql edir ki, bir gün Peyğəmbərin (s) yanında bəzi səhabələr və Əli ibn Əbi Talib (ə) əyləşmişdilər. Peyğəmbər (s) belə buyurdu: "Kim "La ilahə illəllah" desə Cənnətə daxil olacaq." Səhabələrdən iki nəfər belə dedi: "Biz "La iləhə illəllah" deyirik." Peyğəmbər (s) buyurdu: "Həqiqətən, "La ilahə illəllah" kəlməsinə şəhadət vermək bu kəsdən (Əlidən) və şiələrindən qəbul olunar. Onlardan Rəbbləri (bu barədə) əhd almışdır." O iki səhabə dedi: "Biz "La ilahə illəllah" deyirik." Peyğəmbər (s) əlini Əlinin (ə) başına qoydu və sonra buyurdu: "Bunun (La ilahə illəllahın) əlaməti budur ki, bununla bey'əti pozmağı halal bilməyəsiniz, yerində əyləşməyəsiniz və sözünü təkzib etməyəsiniz." Şeyx Saduq (r.ə), "Səvabul-Ə'mal", səh 7

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 21:26320

  Əhli-sünnə mənbələrində:"İmam Əlinin üzünə baxmaq ibadətdir hədisi".Mötəbər sənəd və mütəvatir olaraq nəql olunması. Abdullah ibn Məsud nəql edir:Peyğəmbər (s) buyurub:"Əlinin üzünə baxmaq ibadətdir". ət-Təbərani,"əl-mucəmul-kəbir",c.10,s.77,hədis 10006. İmran ibn Husayn nəql edir:Allah Rəsulu (s) buyurub:"Əliyə baxmaq ibadətdir". əl-Hakim deyir:Bu hədisin sənədi səhihdir.Abdullah ibn Məsuddan da (bu hədisin) səhih şahidi var. əz-Zəhəbi "ət-Təlxis"də deyib:Bu hədis uydurmadır.Lakin hədisin səhih (sənədli) şahidi var. "əl-Mustədrək alə əs-səhiheyn",c.3,s.152,hədis 4681.Təhqiq Mustafa Abdul-Qadir Əta. Hafiz əs-Suyuti buyurur: "ət-Təbərani və əl-Hakim İbn Məsuddan nəql ediblər:Peyğəmbər (s) buyurub:"Əliyə baxmaq ibadətdir".Hədisin sənədi həsəndir".

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 21:58030

   Sen bedbext bu feziletden mehrumsan

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 21:26280

  "Tarix əl-xuləfə",s 150. İbn Həcər əl-Heysəmi buyurur: "ət-Təbərani və əl-Hakim İbn Məsuddan nəql ediblər:Peyğəmbər (s) buyurub:"Əliyə baxmaq ibadətdir".Hədisin sənədi həsəndir". "əs-Səvaiqul-muhriqə",c.2,s.369. əl-Kəttəni özünün cəm elədiyi mütəvatir hədislər kitabında buyurur: "Əliyə baxmaq ibadətdir" hədisi bir neçə yolla on bir səhabədən rəvayət olunmuşdur.əs-Suyuti,"ət-Təaqqubət"da deyib ki,bir qrup alimin rəyinə görə bu say təvatür üçün yetərlidir". "Nəzmul-mutənasir min əl-hədis əl-mutəvatir",s.243,məsələ 310. əl-Kəttəni özünün araşdırmasına əsasən bu hədisin on bir səhabədən nəql olununmasını söylədi.Lakin bu hədis on birdən də çox səhabədən nəql olunmuşdur.Biz onların bəzisinin adlarını və hansı mənbədə nəql olunduğunu qeyd edəcəyik.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 21:26310

  1.(Abdullah ibn Məsud) ət-Təbərani,"əl-mucəmul-kəbir",c.10,s.77,hədis 10006. 2.(Əbu Bəkr) İbn Əsakir,"Tarix Mədinə Diməşq",c.42,s.350. 3.(İmran ibn Husayn) əl-Hakim ən-Neysəburi, "əl-Mustədrək alə əs-səhiheyn",c.3,s.152,hədis 4681. 4.(Muaz ibn Cəbəl) əl-Xətib əl-Bağdadi, "Tarixi Bağdad",c.2,s.151. 5.(Aişə) Əbu Nueym əl-İsbəhani, "Hiylətul-övliya",c.2,s.182. 6.(Cabir ibn Abdullah) ət-Təbəri, "Zəxairul-uqbə",s 95. 7.(Vəsilə ibn əl-Əsqa) İbn Məğazili, "Mənaqib Əmiril-muminin Əli ibn Əbu Talib",s.287,hədis 251. 8.(Əbu Hüreyrə) əl-Curcani, "əl-Kəmilu fi duafəir-ricəl",c.2,s.339. 9.(Ənəs ibn Malik) İbn Əsakir,"Tarix Mədinə Diməşq",c.42,s.355. 10.(Səvbən mövlə Rəsulilləh) İbn Əsakir,"Tarix Mədinə Diməşq",c.42,s.355.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 21:27310

  11.(Osman ibn Əffan) İbn Əsakir,"Tarix Mədinə Diməşq",c.42,s.350. 12.(Abdullah ibn Abbas) İbn əl-Covzi, "əl-Məvdua",s 269. 13.(Əbu Zər əl-Ğəffari) İbn Əsakir,"Tarix Mədinə Diməşq",c.42,s.355. 14.(Ömər ibn əl-Xəttab) İbn Kəsir, "əl-Bidəyə və ən-nihəyə",c.7,s.358. 15.(Amr ibn əl-As) ət-Təbəri, "Zəxairul-uqbə",s 289. 16.(Maəzə əl-Ğəffari) İbn Əsir əl-Cəziri, "Usdul-ğabə",c.7,s.289. 17.(Əbu Səid əl-Xudri) əl-Cuveyni, "Fəraidus-simtəyn",c.2,s.181. 18.(İmam Əli) əl-Cuveyni, "Fəraidus-simtəyn",c.2,s.20. Gördüyünüz kimi bu hədis on səkkiz səhabədən mütəvatir yolla nəql olunmuşdur.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 21:39310

  Doğuşuyla Allahın pak və gözəl evi Kəbəni şərəfləndirən Möminlərin Əmiri İmam Əlinin(ə) məqamı.Uca Məqamın mübarək Ağam. Əmirəl-Muminin Əli ibn Əbu Talib (ə.s)-dan nəql olunan mötəbər bir hədisdə belə buyurduğu nəql olunur: "Uca Allah, mənim və mənim düşmənlərim haqqında belə buyurur: "Onları dayandırın, çünki onlar sorğu-sual olunacaqdırlar.”(Saffat - 24) "Yəni onlar mənim vilayətim haqqında sorğu-sual olunacaqdırlar." "(Vəd edilən) əzəmətli (böyük) xəbər mənəm! Mən o kəsəm ki, uca Allah dinini Qədrxum və Xeybər günü mənim vilayətimlə kamil qıldı!

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 21:41310

  "Mən o kəsəm ki, Allah Rəsulu (s) mənim haqqımda (islam iddia edənlərin boynunda qiyamətəcən bir haqq qoyaraq) belə buyurmuşdur: "Mən kimin mövlası, ağası və rəhbəriyəmsə, Əli də onun mövlası, ağası və rəhbəridir." Daha sonra qiyamət günü bəndələrdən soruşulacaq ilk əməlin və həmən əməl olmadan da heç bir əməlin qəbul olunmayacağına dair belə buyurur: Ənə saləətul-mu'min _ "Mö'minin namazı mənəm!" Ənə həyyə ələs-saləəh _ "Namaza doğru tələsin" əmrindən məqsəd mənəm!" Ənə həyyə ələl-fəlah _ "Səadətə yetməyə tələsin" əmrindən məqsəd mənəm!" Ənə həyyə əla xayril-əməl _ "Xeyir əməllərə doğru tələsin" əmrindən məqsəd də mənəm" Mənbə: "Hilyətul-Əbrar", Seyyid Haşim Bəhrani, c 2, səh 124.PS: partda vəhabi bizim Əli kimi Rəhbərimiz İmamimiz var sənin nəyin var ay bədbəxt.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 21:53310

  أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة Əhli-Beytin (ə) hədislərinə əsasən Qiyamət günü ən şiddətli əzaba düçar olan kəslər: 1) Öz nütfəsini naməhrəm qadının bətninə tökən kişi, 2) İblis, 3) Qabil, 4) Nəmrud ibn Kən'an (Hz. İbrahimə qarşı çıxan zalım), 5) Bəni-İsraili yəhudi edən kəs, 6) Bəni-İsraili xristian edən kəs, 7) Fir'on, 8) Zalım padşah (rəhbər), 9) (Nahaqq yerə) adam öldürən, 10) Ədalətdən dəm vurub zülm edən kəs, 11) Öz elminə əməl etməyən və elmi ona fayda verməyən alim, 12) Peyğəmbər öldürən, 13) Peyğəmbər tərəfindən öldürülən, 14) Valideynlərindən birini öldürən, 15) Elmi olmadan camaatı öz batil fikirləri ilə azdıran kəs, 16) Allahın təqdirinə qarşı qəzəblənib ona razı olmayan, 17) Mö'mini incidən, 18) İmkanı ola-ola ehtiyacı olan müsəlman qardaşının ondan borc istədiyi halda ona borc verməyən kəs, 19) Özündə heç bir xeyir daşımayan, amma camaat tərəfindən xeyir daşıdığı güman edilən kəs.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 22:09310

  İmam Sadiq (ə.s)-dan belə rəvayət olunur: “Hər kəs Bizə olan məhəbbət iddiasında sadiq olub olmadığını bilmək istəyirsə qəlbini imtahan etsin! Əgər həm Bizə, həm də düşmənlərimizə məhəbbəti varsa bilsin ki Bizdən deyil və Biz də ondan deyilik. Allah, Cəbrail və Mikail onun düşmənidir. Və Allah kafirlərin düşmənidir. Biharul-Ənvar, c 24, səh 317; Tə'vilul-Ayat, səh 439. VƏHABİ OXU SƏNİN UCUN İBRƏT OLSUN. YALANDA DEMƏ ƏHLİ BEYTİ MƏNDƏ SEVİRƏM.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 22:13301

  Əbu Bəsir İmam Sadiqdən (ə) belə nəql edir: "Şərab içən bütpərəst kimidir və Ali Muhəmmədin düşməni ondan da pisdir." Mən soruşdum: "Sizə fəda olum, bütpərəsdən də pis insan ola bilərmi?" İmam buyurdu: "Şübhəsiz, bir gün şərab içən şəfaətə nail olacaqdır. Amma göy və yer əhli nasibi (Əhli-beyt düşmənləri) barəsində şəfaət etsələr də onların şəfaəti qəbul olunmayacaqdır." Əban ibn Təğlib imam Sadiqdən (ə) belə nəql edir: "Bütün nasibilər Allahın itaət və ibadətində həddindən artıq səy etsələr belə, onların aqibəti bu ayədə göstərilən kimi olacaqdır: "Zəhmət çəkib yorulmuşlar, sonra da yanar oda girəcəklər." (Ğaşiyə/ 3-4) Şeyx Saduq (r.ə), "Səvabul-Ə'mal", səh 209-211

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 22:16310

  21:58-ə. Ay bədbəxt vəhabi nəinki 3- xəlifə dunyada göstərə bilərsənmi ki xəlifələr arasında olubmu onun üzünə baxmaq ibadət olsun.( Peyğəmbərlər əs istisna olmaqla) Kor bu sənə bəs etmir Əli əs vilayətini qəbul etməyə ???

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 22:22300

  Mötəbər bir hədisdə İmam Rza (ə) buyurur: “Biz Əhli-Beytin sevgisinə sarılan (sarıldığını iddia edən) bəziləri vardır ki, onlar şiələrimiz üçün Dəccaldan daha təhlükəlidirlər! Ravi deyir: “Soruşdum ki; bu necə olur ey mövlam?!” Buyurdu ki: “Bizim düşmənlərimizi dost tutarlar, dostumuza düşmən olarlar. Belə olduqda haqq ilə batil qarışar. İşlər dolaşar və mömin ilə münafiq bir-birindən ayırd edilə bilməz.” Biharul-Ənvar, c 27, s 39. PS: Diqqət edin Bu günümüzdə də var Əhli beyti sevməsini iddia edən adamlar ( vəhabilər) halbuki Əhli beyt düşmənlərini də özlərinə dost tuturlar.

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 22:22043

  O iki nur sahidi ikihicretin ve Peyqemberin s.a.v. iki qizi ile evlenmis bir sexs idi.Allah ondan razi olsun.O Allahi razi salmaqi bacardi.Islam dini Mekkeye sacdiqi vaxt Osman bu nurun isiqina toplasan ilk insanlardan oldu.Osman ibn Affan r.a. Ruqiyyenin bosanma xeberini esidir.Onunla evlenmek ucun onu Peyqemberden s.a.v.isteyir Allahin elcisi de qizoni Osmanla evlendirir.Bir defe Peyqember s.a.v. minbete cixdi .Orduya yardim toplama q ucun xutbe verdi.Bu zsmam Osman ayaqa qalxaraq dedi Ey Allahin Rasulu yuz deve menden.Allah Rasulu yene danisdi bir pille endi .Osman yene dedi Ey Allahin Radulu menden yene yuz deve.Peyqember s.a.v. yene danisdi ve bir pillede dusdu.Osman yene defi Ey Allahin Resulu menden yene yuz deve.Peyqember s.a.v. dedi Osmanin etdiyi bu emel ona bu gunden sonra xeter gelmesine imkan vermez.Peyqember minbetden enmeye az qalmisfi kiOsman evine getdi Sonra Ona s.a.v min dinar gonderdi.Peyqember s.a.v. dinarlari mubarek eli ile o teref bu terefe cevirerek deyirdi Ey Osman Allah Qiyame

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 22:24041

  Ey Osman Allah Qiyamet gunune qeder gizlinde ve askarda kecmisde ve gelecekde olan butun gunahlarini baqislasin.

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 22:30041

  Ey sieler Bir fikirlesin gorun kime xain deyirsiz.Peyqember bir qizini Osmana verdi .Bir muddetden sonra zuvcesi dunyasini deyisdi.Allah RasuluIikinci qizini Osmana ere verdi.O da oldukden sonra.Peyqember s.a.v. dedi Valahi Ey Osman Ucuncu qizim olsaydi onuda sene vererdim.Ey sieler Meger Peyqember qizini bilmirdi kime verir.Dusunun Allah sizi islah etsin

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 22:34380

  Hz. Peyğəmbər (s): "Bir şəxsin Biz Əhli-Beytə məhəbbət barədə yaydığı qırx hədis, onun sədəqə verdiyi qırx min dinardan (qızıl puldan) üstündür. Allah-təala ona hər bir hədis üçün bir peyğəmbərin savabını, hədisin hər bir hərfi üçün isə Qiyamət günü bir nur verər." "Camiul-Əhadis”, səh 58

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 22:38350

  لَضَرْبَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ الخَنْدَقِ أفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْن. النبي محمد (ص) إقبال الأعمال, ج1, ص467 “Şübhəsiz Əlinin Xəndək döyüşündə (kafir Əmr ibn Əbdi Vudda) vurduğu bir zərbə, ins və cinnin ibadətindən üstündür.” Hz. Muhəmməd (s) İqbalul-Ə'mal, c 1, səh 467

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 22:44042

  Pryqrmber s.a.v demisdir Sehabelerden hec kesi soymeyin eger sizden biriniz onkar qeder qizil xerclese hec nesiz qalar.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 22:48380

  Ay insan niyə bizə şər atırsan axı ??? Sənə çatmırki hələ bizim nəyimizə lazımdır kim xaindir kim nəcidir. Sadəcə biz deyirikki Peyğəmbərdən s sonra ümmətə rəhbər Əli əs və ondan sonrakı imamlardir. Biz deyirik Allah peyğəmbərlə s əhdini pozanlara lənət etsin.Allah peyğəmbərin s ailəsinə zülm edib qətl edənlərə əbədi lənət etsin.Əgər Xəlifələrdən və səhabələrdən əhdi pozmayibsa daha narahat olmağa dəyməzdə. Duzdu ?? Sən bu kəlmələrə qarsisan??? Hünərin var səndə dedə. Demirsən axi. Çünki munafiqsən.

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 22:51042

  Petqember s.a.v. demisdir.Sehabelerime Allah komek olsun.Menden sonra onlara qerezle yanasmayin.Onlara mehebbet besleyenlere menim mehebbetim olar.Onlara nifret edenlere menim nifretim olar.Onlari inciden ele bil Meni incitmisdir.Meni inciden ise Allahi incitmisdir.Allahi inciden ise tezlikle oz cezasina catar. (Et Tirmizi ibn Hibban Es Suiti1/54) ibret alin ey sieler.Bu avaranin tslan ve bohtanlarina inanmayin.O ozune cehrnneme yoldas axtarir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 22:57310

  22:51. Bohtanci kafir Xanım Zəhra, Əli əs haqda olan hədisləri düzəldib səhabələr haqda nədə qurasdirmisiz. Allahın qəzəbinə gələsiz sizi. Sən dediyin hədisi körpə uşağda bilir amma İmam Əli, Xanım Zəhra haqdadır. Ay kafir az böhtan yaz.

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 23:03043

   Vay olsu sene vay.

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 23:03370

  Bitkinin ağlı yoxdur, amma onu bir qutunun daxilinə salıb o qutudan işığa doğru kiçik bir dəlik açsalar, həmin bitki o işığa qovuşmaq üçün həmin dəlikdən çıxıb işığa tərəf boy atacaqdır. Bəs biz ağıla malik olduğumuz bir halda niyə daxilimizdə daşıdığımız qaranlıqlardan nura doğru can atmırıq ?! { Allah iman gətirənlərin dostu və başçısıdır. Onları qaranlıqlardan nura tərəf çıxarır. } (Bəqərə/ 257) PS: Ay vəhabi sənə ibrət olsun deyə yazdima bunu. Bəlkə nəsə goturdun özün üçün.

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 23:09036

  Peyqembet s.a.v Demisdir Sizden evvelki ummetlere ilham verilen adamlar olurdu.Menim ummetimden belesi olsaydi o Omet r.a. olardi. (Buxari2398)

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 23:10300

  Yazıklar olsun sorularıma karşı aciz kalanlara.

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 23:35042

   Axir ki bu qizi lentinin dolasiqini acdilar.oz aramizdi yaman dolasmisdin.

   Cavab yaz
 • Anonim
  LADY - L · 21 Aprel 23:11300

  Butun sherhleri oxumaga vaxt olmadi. Amma arada ferqli mezheblerin telebiyle qarshiliqli oxunulan lenetleri gordum ) Icazenizle bir leneti de men oxuyum ki, allah onun adindan yalan danishib insanlar arasinda fitne-fesadin, edavetin ve nifaqin toxumunu eken butun gelib kecmish cumle firildaqcilara min lenet elesin ! )

  Cavab yaz
  • Anonim
   نور · 21 Aprel 23:16390

   Amin. Elbetde sizdə lənət oxuya bilərsiniz : ) buyurun. Amin, amin

   Cavab yaz
  • Anonim
   a · 21 Aprel 23:54039

   Bu teze meyxana deyendi deyesen.meqerem seni oxudacaq telesme cehennemde

   Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 23:15040

  Peyqember s.a.v. deyir Men yuxuda olarken ozumu Cennetde gordum.Gordum ki bir qadin bir qesrin yaninda destamaz alir .Bu qesr kimindir deye sorusdum .Mene bele cavab verildi OMERINDIR.Bu zaman men Omerin qisqancliqini xatirlayib arxami cevirdim.Bunu esiden Omer r.a. aqlayaraq dedi Ya Rasulullah Senimi qisqanacam. (Muslim2395)

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 23:15420

   Allahın Peyğəmbəri (s): Ən təqvalı insan onun xeyrinə və ya ziyanına olmasından asılı olmayaraq haqqı deyəndir. (əl-Əmali, Şeyx Saduq, səh 27) İmam Əli (ə): Həzrət Rəsulun (s) qılınclarından birinin dəstəyində belə yazılmışdır: Haqqı de, hərçənd özünə qarşı olsa da. (Biharul-Ənvar, c 74, səh 157, hədis 2) İmam Əli (ə): Allah yanında ən üstün insan odur ki, haqq onunçün zərərli və qüssəli, batilsə mənfəətli və artımlı olsa da, haqqa əməl etməyi batilə əməl etməkdən çox sevsin. (Nəhcul-Bəlağə, xütbə 125)

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 23:17310

  23:11. Xoş gördük səni nə əcəb buralardasan. Şərhinə xosum gəldi əla yazmısan həqiqi deyirəm. Amin.

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 23:27040

  Omer r.a. deyir uc meselede Rabbimin dediklerine uyqun soylemisem.1) Bir defe dedim ey Allahin Rasulu Ibrahimin meqamini namazgah etseydik.Sonra bu aye nazil oldu.Ibrahimin durduqu yeri namaxgah edin. (Beqere125) 2) Men dedim Ey Allahin Elcisi s.a.v. qadinlara ortunmeyi emr etseydin yaxsi olardi.Sonra hicab ayesi nazil oldu.3) Bir defe Peyqemberin s.a.v. qadinlari bir yere yiqilib onu qisqanirdilar.Men onlara dedim Eger o sizi bosasa olabilsin ki Rabbi sizin evezinize ona sizden daha yaxsi zovceler versin.Sonra bu aye nazil oldu.Eger o sizi bosasa ola bilsin ki Rebbi sizin evezinize ona daha yaxsi zovceler muselman momin itaetkar tovbekar ibadet eden oruc tutan dul qadinlar ve bakire qizlar versin. (Et Tehrim5) bu sizin xain dediyiviz Omer.Allah ondan razi olsun

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 23:34370

  23:27-yə. Ay məxluq Peyğəmbəri s asagilama böhtan yazılarla. Səviyyəsiz yazılar yazma ay məxluq. Deməli Peyğəmbərin s Nəuzubillah o dərəcədə( qadınlara hicab haqqında) düşünmək qabiliyyəti yox idi Omərin var idi. And olsun Allaha ki bu sözlərinizə görə Allah sizdən sorğu sual edib Peyğəmbərin s haqqını alacag sizlərdən. Yəhudi yazıları olan bu fərziyyələri hədis adı ilə insanlara paylaşmayın. Allahdan qorxun.

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 22 Aprel 00:02041

   Siqe alimi sen bohtan yalan yaza bilersen men haqq Aye hedis yaza bilmerem? Ayaq uste geze olusen.Allahda cezani verecek.

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 23:40420

  Əmirul-mu'minin Əlinin (ə) ziyarətinin savabı Əbu Vəhəb əl-Bəsri deyir: "Mədinəyə getmişdim. İmam Sadiqin (ə) yanına gəlib dedim: Sənə fəda olum, sənin yanına Əmirul-mu'minini (ə) ziyarət etmədən gəlmişəm." İmam (ə) buyurdu: "Nə pis etmisən. Əgər şiələrdən olmasaydın, üzünə belə baxmazdım. Allahın mələklərlə, eləcə də peyğəmbərlərin, mö'minlərin ziyarət etdiyi şəxsi ziyarət etməmisən!" Dedim: "Sənə fəda olum bunları bilmirdim." Buyurdu: "Bil ki, Əmirul-mu'minin (ə) Allah yanında bütün imamlardan üstündür. Onların əməllərinin savabları da onun savablarıdır. Onların biri-birilərinə üstünlüyü də əməlləri qədərindədir." İbn Qavləvəyh (r.ə), “Kamiluz-Ziyarat", 10-cu bab, hədis 1

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 23:45380

  Demək, vahabilərdə tək qadın qısqanclığı boşamağa səbəbdir. Bizdə deyirik bu boşanmalar niyə artıb ... : )

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 21 Aprel 23:46058

  Gelin size ox kitabivizdan bir naqil deyim yuxuya rahat getmek ucun.Cefet Sadiq deyir.Imamlar doqulduqda analari evde nur gorer.Bu nuru ata anasindan badqa hec kim gormez.Onu dunyaya getirerken oturaq veziyyetde getirer.Doqus esnasinda qadinin ovret yeri dord bucaq seklinde olar.Bu sekilde cole cixar.Usaq colevcixan kimi ymbalanib qible istiqametinde durar.Sonra uc defe asqirar ve barmaqi ile Allahi hemd eder.Gobeyi kesilmis sunnet olunmus vevdisleri cixmis veziyyetdevdunyaya geler.Ellerinin arasindan isiq sacar.Onun gece ve gunduz ellerinden qizil axidilar. (Kitabul Kafi cild1 387seh. Trcumede 1 cild seh 678) yuxunuz sirin olsun.Sikayetler Yaqub Kuleyniye bildirin size gore oluler sizi esidir.

  Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 22 Aprel 00:53460

   Vəhabi köpəklərinin yeni nəşr etdiyi cilddəndir yəqin.Onlar hədisləri " montaj" eləməyi, qondarma hədislər yazmağı çox sevirlər.Nə faydası? Sənə o qədər sübutlar yazılıb, dəmir dirəyə desəydin,çönüb adam olardı.Sən olmadın.Olmazsan da.

   Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 22 Aprel 01:00430

   Əbu Təlhə bildirir ki, Rəsulullah (s) onlara müraciət etmişdir: “Ey Əbu Cəhl ibn Hişam! Ey Uməyyə ibn Xələf! Ey Ütbə ibn Rəbiə! Rəbbinizin vədinin haqq olduğuna inanmadınızmı? Axı mən inanırdım Onun vədinin haqq olduğuna.” Ömər ona dedi: “Ey Allahın rəsulu, cansız bədənlərə necə müraciət edirsən?” Peyğəmbər (s) cavab verdi: “Canım əlində olan Allaha and olsun ki, onlar məni səndən daha yaxşı eşidirlər.” Səhih Müslim, Bab 040, hədis № 6869

   Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 22 Aprel 01:06470

   Qurandan dəlil gətirə bilərsən ki,ölulər eşitmir,buyur.

   Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 22 Aprel 10:34410

   Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Имамов, упомянутых в Книге Великого и Всемогущего Аллаха, двое. Всевышний Аллах говорит: «Мы сделали их имамами, которые по Нашему велению указывали на прямой путь»[2]. Не по велению людей. Эти имамы предпочитают веление Аллаха велению людей и решение Аллаха решению людей. И Аллах говорит: «Мы сделали их имамами, которые зовут к огню»[3]. Эти имамы предпочитают веление людей велению Аллаха и решение людей решению Аллаха. И, следуя страстям, противоречат сказанному в Книге Великого и Всемогущего Аллаха». (1-216) 1. Сура «Перенёс ночью», аят 71 2. Сура «Пророки», аят 73 3. Сура «Рассказ», аят 41

   Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 21 Aprel 23:51270

  Hə, indidə tibb- anatomiya : )

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 23:53400

  Sabah sizin tohiddən yazacam oxuyub kef edərsən bugün vaxt qalmadı eybi yox.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 23:53430

  *İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur:* *“Sizə tövsiyə edirəm ki, Allahdan qorxun, dininizdə təqvalı olun, Allaha xatir çalışın, doğru danışın, sizi əmanətdar bilənə qarşı əmanətdar olun – istər yaxşı insan olsun, istərsə də pis, səcdələrinizi uzadın və qonşularınızla yaxşı davranın ki, həzrət Muhəmməd (s) elə buna görə göndərilmişdir. Camaatla birgə namaz qılın, onların dəfn mərasimlərində iştirak edin, xəstələrinə baş çəkin, hüquqularını ödəyin. Çünki sizdən hər hansı biriniz dinində təqvalı, sözündə doğru və (əməlində) əmanətdar olub, camaatla gözəl rəftar edərsə, deyəcəklər ki, şiə belə olar! Bu işlər bizi sevindirir.”* *“Təqvalı olun, Allahdan qorxun, zinət olun, alçaqlığa səbəb olmayın, bütün sevgiləri bizə tərəf yönəldin, bütün çirkinlikləri isə bizdən uzaqlaşdırın. Çünki biz, haqqımızda deyinlən yaxşı sözlərə layiqik, haqqımızda deyilən pis sözlərdən isə uzağıq.”* *“Allahı və ölümü çox yad edin, Quranı çox oxuyun və Peyğəmbərə (s) çox salavat göndərin. Həqiqətən, Peyğəmbərə (s) salavat göndərməyin on sava

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 21 Aprel 23:57390

  23:46-ya əgər o hədisi düzüb qosmusuzsa Allahın rəhmətindən uzağ olasınız. Amma sən Allahın rəhmətindən uzag olsan nə rahat yata bilərsən nədəki yuxun şirin ola bilər. Di get yat indi

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 22 Aprel 00:38041

   Eger heqiqeten bu hedis o krabda varsa nece? Sen Allahin rehmetinden uzaq olasan..Indi neceki uzaqsan

   Cavab yaz
   • Anonim
    mən · 22 Aprel 11:08420

    00:38,sən özün Allahın rəhmətindən uzaqsan ki,vəhhabisən.Lap o kitabda olsun bu hədis,sənə bundan nə?

    Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 22 Aprel 10:20370

  Xəbərdar edim- həyatım təhlükədədir. Vahabilər " öldürəcək" məni gülməkdən. Bu yolda gülə-gülə şəhid olacam, xoş halıma.

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 22 Aprel 12:22040

   Lentin yene dolasdi deyesen.siqe istiyirsense meqreme muraciet ele.

   Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 22 Aprel 10:21140

  Vahabilərin sual kabusu qayıdır ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 22 Aprel 10:21140

  Suallarım ❔❗❔❗❔❗❔❗❔❗

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 13:23250

  Salamun aleykum əziz möminlər və mominələr. Allahın salamı bərəkəti və rəhməti olsun üzərinizə.

  Cavab yaz
  • Anonim
   Meherreme · 22 Aprel 14:29260

   Allah razi olsun sizden.

   Cavab yaz
  • Anonim
   نور · 22 Aprel 16:00220

   Aleykum salam, qardaş.

   Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 22 Aprel 18:23210

   Aleykum Salam,əziz qardaşım.

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 13:28210

  Bu gün ( Qiyamət günü)onların ağızlarını mohurləyirik. Etdikləri əməllər barəsində onların əlləri Bizimlə danışar. ( Yasin surəsi, ayə 65).PS: 12:22-yə. Allah qarşısında gec tez cavab verəcəksən o yüz qram dilinə və topal olmuş yazı yazan barmaglarina görə ki mömin və mominələrə o dil və barmaglarinla əziyyət edirsən. Bəs səninkilər necə onlar ancag cihad nigahıni bəyənir o yaxşıdı necəki asorti???

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 13:31180

  Sələfi(vəhabi) Tovhidi - 30 mənbə. 1- Pisliklərin mənbəyi də Allahdır (Əstəğfirullah) (nəuzubillah) [Müsnəd Əbu Hənifə, səhifə 152] 2- Allahın qıçı cəhənnəmdə olacaq (Əstəğfirullah) (nəuzubillah) [Səhih Buxari, 6-cı cild, 371-ci hədis] 3- Allah taxtında bardaş qurmuş bir şəkildə oturur (Əstəğfirullah) (nəuzubillah) [Əbu Yala, İbtalut-Təvilat, cild 1, səhifə 189] 4- Allah, mələkləri qolundan və sinəsindən yaratdı (Əstəğfirullah) (nəuzubillah) [Əl-Sünnət, Abdullah İbn Əhməd İbn Hənbəl, səhifə 190] 5- Allah bir ağcaqanad üzərində səyahət edə bilər (Əstəğfirullah) (nəuzubillah) [Əqaidul-Sələf, İmam Darimi, səhifə 443] 6- Allah kökəlir (Əstəğfirullah) (nəuzubillah) [Əl- Sünnət, Abdullah İbn Əhməd İbn Hənbəl, səhifə 161]

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 13:32180

  7- Allah, mükafat verəndə fars, əzab göndərəndə ərəb dilindən istifadə edir (Əstəğfirullah) (nəuzubillah) [Ruhul-Bəyan Təfsiri, cild 10, səhifə 480] 8 - Bağdadda hənbəlilərin rəisi Əbu Ya`lə Muhəmməd b. əl-Husayn əl-Fərra deyərdi ki, Allah və sifətləri zikr olunanda, saqqal və övrətdən başqa nə desəniz qəbul edəcəm. [Əbu Bəkr b. əl-Ərəbi əl-Maliki, Əvasim əl-qəvasim, s.209-210] 9 - Peyğəmbər (s) buyurur: "... Cənnətin qapısına gəlib, qapının dəmirin çalacağam. Soruşulacaq: - Sən kimsən? -, cavab verəcəyəm ki, mən Muhəmmədəm. Bu zaman qapı açılacaq və mən Rəbbimin huzuruna gələcəyəm. O (Rəbbim) bu zaman Öz kürsisinin və ya taxtının üstündə olacaqdır. Rəbbim mənim üçün təcəlli edəcək (onu aydın şəkildə görəcəyəm) və mən əyilib Onun qarşısında səcdə edəcəyəm". [Əbu Səid Osman ibn Səid Darəmi, ər-Rədd əla əl- cəhmiyyə, s.113, h.184]

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 13:33160

  10 - (İbn Rəcəb) Deyirəm: İbn Fa`usun "Həcərul-əsvəd Allahın həqiqi əlidir" deməsi doğrudur. Bunun əsli bizim alimlərdən və digərlərinin Quranda məcazın olduğunu inkar etməsidir. Lakin onlardan kiminsə lüğətdə məcazı inkar etməsi barədə mə`lumat yoxdur. [əz-Zeylu əla Təbəqat əl-Hənabilə, c.1, s.384] 11 - Peyğəmbərin minbərdə dayanıb Allah haqqında danışdığını gördüm. Dedi: "Qiyamət günündə Allah yeddi göyü və yeddi yeri öz ovucunda cəmləyəcək". Sonra peyğəmbər (ovucunu bağlayıb açaraq) dedi: Sonra bu cür deyəcək: "Mən Allaham, mən Rəhmanam, mən Məlikəm, mən Quddusam. [Əl Qazi Ənsari "Əhadisu-ş-şuyuxi-s-siqat" (Məşyəxətu-l-Kubra) kitabı, 1090-cı səhifə ]

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 13:33160

  12 - Bir gün Peyğəmbər (s) səhabələrdən soruşdu: "Yerlə göy arasında məsafə nə qədərdir?!" Səhabələr: "Bilmirik!"-deyə cavab verdilər. Peyğəmbər (s) dedi: "Yerlə göy arasındakı məsafə ya bir, ya iki, ya da 73 il qədərdir1. Yeddinci səmaya çatana qədər səmalar arasındakı məsafə də eyni ilə bu cürdür. Yeddinci səmanın üzərində dərinliyi iki səma arasındakı məsafə qədər olan bir dəniz var. Onun üzərində isə səkkiz ədəd qoç var. Həmin qoçların dırnaqları ilə dizləri arasındakı məsafə iki səma arasındakı məsafə qədərdir. Ərş onların belindədir. Ərşin ən aşağı yeri ilə ən yuxarı yeri arasındakı məsafə də iki səma arasında olan məsafə qədərdir. Sonra isə Allah (c.c.) təbarəkə və təala bu ərşin üzərindədir." [Osman ibn Səid Darəmi, Cəhmiyyələrə qarşı rəddiyyə (ər-rəddu ələl-cəhmiyyə) ]

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 13:34160

  13 - Qasim ibn Həbib: "ayaqqabılarımı Əbu Hənifəyə göstərib soruşdum: - Ölüncəyə qədər bu ayaqqabıya ibadət etmiş, amma Allahını da qəlbən tanımış olan bir insan haqqında fikrin nədir? - Mömindir,- deyə Əbu Hənifə cavab verdi. - Elə isə, ömrümün axırına qədər mən səni dindirməyəcəyəm!" [Bağdadın tarixi, 13-cü cild, səh. 372-373 ] 14 - "Bir kişi Əbu Hənifənin yanına gəlib soruşdu: - Donuz əti yeyən adam barəsində nə deyirsən? - Heç bir eybi yoxdur - deyə Əbu Hənifə cavab verdi". [İmam Hafiz Muhəmməd ibn Həbban Təmimi /Kitabul-məcruhin, 3-cü cild, səh. 73] 15 - Vəhhabilərin sevimli şeyxləri Alusi Bağdadi öz təfsirində yazır: Allaha şükür edirəm ki, həyatımda üç dəfə Allahı yuxuda görmüşəm. Axırıncı dəfə 1246-cı ildə görmüşdüm. Onu ətrafı nurla bürünmüş və şərqə tərəf diqqət etdiyi halda gördüm. Mənə neçə cümlə nəsə byurdu. Yuxudan oyandıqdan sonra mən o cümlələri unutdum. ["Ruhul-Məani", Alusi, 9/52]

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 13:34160

  16 - "Əbullah ibn Ömər dedi: Gördüm ki, Peyğəmbər (s) öz minbərində Rəbbindən danışır: "Allah – təala Qiyamət günü yeddi göyü və yeddi yeri Öz ovucunda toplayacaq, sonra belə edərək (ovucunu bağlayıb açdı) deyəcək ki, Mənəm Allah, Mənəm, Rəhman, Mənəm Malik, Mənəm Quddus və s..."" [Əhadis əş-şuyux əs-siqat səh. 1090 ] 17 - Peyğəmbər (s) "Rəbbi dağa təcəlli etdikdə onu parça-parça etdi (Əraf 143)" ayəsini oxuyub belə dedi: Allah Özünün baş barmağını o biri barmağının yanına qoyub çırtma (çəpik) vurdu və nəticədə dağ yerə batdı.[ Əhadis əş-şuyux əs- siqat, səh. 478-479 h. 54 ]

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 22 Aprel 15:15112

   Estegfurullah.Bunnar ne daniwir?

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 13:35170

  18 - Həqiqətən o (hz. Davud (ə)) dərgahımıza yaxın olacaq və onun qayıdıb gələcəyi yer də gözəl olacaqdır (Sad: 25). O Allaha yaxınlaşacaq, Allah da ona. O qədər ki, Allah Özünün bir hissəsini onun üstünə qoyacaq!! Davud (ə) Onun bir hissəsinə toxunacaq!! Davud (ə) qiyamət günü Rəbbin ətəyindən (yol gedərkən nədənsə tutmaq kimi) yapışacaq. [Əs-sünnə (Livan-Beyrut, "Dar əl-kutub əl-elmiyyə" nəşriyyatı (Muhəmməd Əli Bəyaxun), səh. 186 ] 19 - Əbdullah ibn Əmrdən belə nəql etdi: "Mələklər (Allahın) dirsəkləri və sinəsinin nurundan yaranmışlar" [Əs-sünnə (Livan-Beyrut, "Dar əl-kutub əl-elmiyyə" nəşriyyatı (Muhəmməd Əli Bəyaxun), səh. 190 ] 20 - "...Yer bütünlüklə Onun ovucunun içində olacaq, göylər isə Onun sağ əli ilə büküləcəkdir" ayəsinin şərhində belə demişdir: "Sol əli isə boşdur, onda heç bir şey yoxdur (olmayacaqdır)! " [Əs-sünnə (Livan-Beyrut, Dar əl-kutub əl- elmiyyə nəşriyyatı (Muhəmməd Əli Bəyaxun), səh. 185 ]

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 13:35160

  21 - və o da Kəəb haqqında belə nəql etdi: Həqiqətən Kəəb, bir kişinin öz kənizi və ya həyat yoldaşıyla gəmidə cinsi münasibətdə olmasından acığı gəlirdi və (bunu belə əsaslandırıb) deyirdi: "Gəmi, Rəhmanın ovucunun içində üzür". [Əs- sünnə (Livan-Beyrut, Dar əl-kutub əl-elmiyyə nəşriyyatı (Muhəmməd Əli Bəyaxun), səh. 154 ] 22 - "Onun Kürsüsü göyləri və yeri əhatə etmişdir" (Bəqərə sur.255) ayəsinin şərhində belə rəvayət edib: "Yeddinci yerin altı və yaradılış aləminin son nöqtəsi olan böyük daş parçasının ətrafında dörd mələk dayanmışdır. Həmin mələklərin hər birinin dörd üzü var: kişi üzü, şir üzü, kərkəs (quş adıdır)üzü və inək üzü. Bu mələklər həmin daşın üzərində dayanıb, yeri və göyləri əhatə edirlər. Başları Kürsinin altındadır, Kürsi isə Ərşin yanındadır. Dedi: O (Allah) ayaqlarını Kürsinin üstünə qoymuşdur". [ Əs-sünnə (Livan-Beyrut, Dar əl-kutub əl-elmiyyə nəşriyyatı (Muhəmməd Əli Bəyaxun), səh. 161 ]

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 13:36160

  23 - Peyğəmbər (s) buyurur: "... Cənnətin qapısına gəlib, qapının dəmirin çalacağam. Soruşulacaq: - Sən kimsən? -, cavab verəcəyəm ki, mən Muhəmmədəm. Bu zaman qapı açılacaq və mən Rəbbimin huzuruna gələcəyəm. O (Rəbbim) bu zaman Öz kürsisinin və ya taxtının üstündə olacaqdır. Rəbbim mənim üçün təcəlli edəcək (onu aydın şəkildə görəcəyəm) və mən əyilib Onun qarşısında səcdə edəcəyəm". [Ər- rədd ələl-cəhmiyyə (cəhmilərə rəddiyyə), Kuveyt, İbn Əsir nəşriyyaı, səh.113, h.185 ] 24 - Dedi: Abdullahın belə dediyini eşitdim: "Biz Rəbbimizi yeddi göyün üzərində Ərşin üstündə Öz məxluqatına görünən kimi tanıyırıq". Amma, cəhmiyyələr kimi demirik. Onlar deyirlər: "Allah buradadır". Sonra əli ilə yerə işarə etdi. [Əs- sünnə (Livan-Beyrut, Dar əl-kutub əl-elmiyyə nəşriyyatı (Muhəmməd Əli Bəyaxun), səh. 41]

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 13:37170

  25 - .. Allah Öz ərşinin, göylərinin üzərindədir. Onun göyləri isə qübbə kimi yerlərin üzərindədir, -bunu deyərkən Peyğəmbər (s) əliylə qübbə formasını göstərdi-, ərş Onun altında səs salır (cırıldayır), necə ki, əşya, onun üzərindəki cismdən cırıldayır".[Əbu Davud (h.4726) və İbn Xuzeymə c.1, səh. 239-240. Ər-rədd ələl- cəhmiyyə ,səh.49, h.71] 26 - Səid ibn Cəbirdən nəql edir ki, onlar "(Tövratın) lövhələri yaqutdandır" deyirlər, – mən bilmirəm ki, qırmızı yaqut dedi, ya yox, - amma mən deyirəm ki, Səid ibn Cəbir deyir: "Həmin lövhələr zümrüddəndir, yazısı da qızıldandır. Rəhman onu Öz əli ilə yazmışdır. Göy əhli hətta Onun qələminin səsini də eşitmişdir". [Əs-sünnə (Livan-Beyrut, Dar əl-kutub əl-elmiyyə nəşriyyatı (Muhəmməd Əli Bəyaxun), səh. 72 ]

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 13:37160

  27 - Peyğəmbər (s) buyurdu: " Məni (sperma) ana bətnində qırx gün qaldıqdan sonra insanların işinə müvəkkəl olan mələk gəlib həmin mənini Rəbbin yanına qaldırır və deyir: - Ey Rəbb, bu bəndən kişi olsun, ya qadın? Bu zaman Allah onun barəsindəki hökmünü verir. Mələk yenə soruşur: - Ey Rəbb, yaxşı insandır, ya pis? Bu zaman onun alnına necə insan olacağı yazılır. [ Ər-rədd ələl-cəhmiyyə ,səh.63 , h.94 ] 28 - Ömərdən nəql etmişdir ki, (Rəbb) kürsi üstündə oturanda dəvənin üzərinə qoyulmuş yeni palandan səs çıxan kimi ondan (kürsidən) səs çıxdı (cırıldadı). [Əs-sünnə ,səh. 79-80, h. 403] 29 - Müslim Bətindən nəql etmişdir ki: "Onlar (çox güman ki, mələklər nəzərdə tutulur) Yeri və göyləri əhatə etmişlər; başları kürsinin altındadır, kürsi isə ərşin altında yerləşir. O (Rəbb) Öz ayaqlarını kürsinin üzərinə qoymuşdur".[Əs-sünnə ,səh. 79-80, h. 404] 30 - Səid də ibn Abbasdan nəql edir ki: "Göyləri və Yeri əhatə edən kürsi Onun (Rəbbin) ayaqlarının yeridir. Ərş isə Onun yaratdıqlarının məcmusudur. Göylər Rəhmanın ya

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 13:39160

  Qətadə İkrimədən, İkrimə İbn Abbasdan rəvayət edir: Rəsuləllah buyurdu: “Rəbbimi üzü tüksüz, sallanmış qıvrım saçları olan bir cavan oğlan surətində yaşıl bağda gördüm”. Mənə gəlib çatmışdır ki, ət-Təbərani deyib: Qatadənin Ikrimədən, Ikrimənin İbn Abbasdan,onun da Peyğəmbərdən (s) rəvayət etdiyi (Allahı) görmək barədə hədisi səhihdir. Həmin mənbənin 144-cü səhifəsində: Əbu Bəkr Əhməd b. Muhamməd b. Abdullah b. Sədəqə Əl-Bağdadi dedi: “İkrimənin hədisinə iman etməyən şəxs zındığdır”. Əbu Zər`ə Ər-Razi dedi: “Kim Qatadənin İkrimədən, İkrimənin İbn Abbasdan rəvayət etdiyi “Rəbbimi üzü tüksüz, sallanmış qıvrım saçları olan bir cavan oğlan surətində yaşil bağda gördüm” hədisini inkar etsə mu`təzilidir”. Həmin mənbənin 145-cü səhifəsində: Əhməd b. Hənbəl (bu hədis barədə) dedi: “Kim hədisə və ya hədisdə olan bir şeyə şəkk etsə cəhmidir. Onun şəhadəti qəbul olunmaz, ona salam verilməz, xəstələndikdə ziyarətinə gedilməz”. Müəllif: Əhməd ibn Əbdül Həlim ibn Əbdüs Səlam ibn Teymiyyə əl-Hərrani (vəfat tarixi h.q 728),

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 13:41160

  Əbuhənifə demişdir: Öz doğma anası, qızı, bacısı, nənəsi, bibisi, xalası, qardaşı qızı və bacısı qızı ilə evlənə bilər və bunun heç bir cəzası yoxdur. Hətta onların öz yaxınları olduğunu, ona məhrəm olduqlarını və onlarla cinsi əlaqədə olduqlarını bilsə də yenə də icazəlidir. Onlardan, (Öz doğma anası, qızı, bacısı, nənəsi, bibisi, xalası, qardaşı qızı və bacısı qızından) övladı olarsa, onun öz övladı hesab edilməlidir. Bu şəxs anası, bacısı və qeyd edilən kəslərlə evləndiyi təqdirdə, onlara mehriyyə də verməldir. əl-Muhəlla kitabı, 11-ci cild, s. 253.

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 22 Aprel 18:0861

   Salam Muherrem qardaw.Bu Ebu Henife ehli sunnenin Imami Ezem dediyidir?Yeni Sunni teriqetinin bawcisi?Mumkunse cavab.

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 13:45120

  Vəhhabi alimi Əbu Abdurrahman Mukbil b. Hadinin “Tuhfetul-mucib ala asiletil-hazir vel-ğarib” adlı kitabının 406-cı səyfəsində bu ifadələr var:“biz arzu edirik ki, yanımızda olan Hadinin (Rasulullahın s.a.a) qəbri üzərindəki məsciddə dağıdılsın və o yerə düşsün. ama görürük ki, indilik buna gücümüz yetmir. ama inşaAllah, yaxın və ya uzaq zamanda bunu edəcəyik, digər bidatlarida qaldıracağıq”. PS.ALLAH SƏNİN VƏ SƏN ƏQİDƏDƏ OLANLARİN BUTUNLUKLƏ VƏ TEZLİKLƏ KOKUNU KƏSSİN İNSƏALLAH.(a-ya) hələ bunları oxu biraz dincəl yenə cixartdigiz şoulardan yenə yazacam.

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 22 Aprel 14:28018

   Uydurma hedis istiyirsen deyesen ay bivec.Darixma imamlarindan sene hedis gonderecem.Amma inkar etsen kafirin en yekesisen..

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 14:03170

  Vəhabi lənətullahin fətvası...Bacı ilə nikaha girmə cihadı halaldır... Səudiyyənin vəhabi şeyxi Nasir Əl-Ömər yeni bir fətva verərək Suriya terrorçu hərbçilərinin öz bacıları ilə nikah cihadını halal etmiş və vurğulamışdır ki, şiələrə qarşı döyüşdə hərbçilərə haram bir şey yoxdur. Əlbağdad portalının dediyinə əsasən, o Əlvüsal vəhhabi portalına verdiyi eksklüziv müsahibəsində bildirmişdir: "Döyüş zamanı hərbçilər nikah cihadında fəaliyyət göstərən qadın tapmasalar, öz bacıları ilə nikaha girə bilərlər". Nasir Əl-Ömər sözlərinin davamında şiələri və şiə dövlətlərini, o cümlədən Suriya dövlətini zalım elan edərək bildirmişdir ki, şiələr islamla müharibədədirlər. O, sözlərini davam etdirərək bunları demişdir: "Hərbçilərin xeyrinə olan fətvaları tənqid edənlər nədənsə şiələrin tərəfindən öldürülən uşaq və qadınlar haqqında susurlar!" Xatırladaq ki, Əl-Ömər bundan əvvəl şiə qadınlarını qul edib terrorçulara verməyə icazə verilməsi fətvasını vermişdi. Səudi şeyxinin bu fətvası ilk hay-küylü seksual fətva deyildir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 14:08170

  Ömər ibn Xəttab livat ilə məşğul olan şəxsə hədd icra etmək əvəzinə,İslam hökmünə əsasən öldürmək əvəzinə camaata onunla oturub-durmamaq əmri verir...(Əhli Sunnə mənbəələrində) Bizə Əhməd ibn Mənsur Rumadi nəql edib dedi: bizə Əbdur Rəzzaq nəql edib dedi: bizə Məmar Zuhridən, o Urvədən, o da Aişədən xəbər verib dedi: “Çirkin işlə,yəni, Lut qövmünün işi ilə ittiham edilmə hadisəsi ilk dəfə Ömər ibn Xəttabın zamanında olmuşdur. Bir kişi bu işlə ittiham olundu. Ömər Qüreyş cavanlarına əmr etdi ki, onunla oturub durmasınlar.” (Əbu Bəkr Xəraiti Samiri, Məsaviul Əxlaq və məzmumuha, səh.207).PS: Ölun yerə girundə ay zindig vəhabilər.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 14:55170

  Vəhabi lənətullahin fətvası...Bacı ilə nikaha girmə cihadı halaldır... Səudiyyənin vəhabi şeyxi Nasir Əl-Ömər yeni bir fətva verərək Suriya terrorçu hərbçilərinin öz bacıları ilə nikah cihadını halal etmiş və vurğulamışdır ki, şiələrə qarşı döyüşdə hərbçilərə haram bir şey yoxdur. Əlbağdad portalının dediyinə əsasən, o Əlvüsal vəhhabi portalına verdiyi eksklüziv müsahibəsində bildirmişdir: "Döyüş zamanı hərbçilər nikah cihadında fəaliyyət göstərən qadın tapmasalar, öz bacıları ilə nikaha girə bilərlər". Nasir Əl-Ömər sözlərinin davamında şiələri və şiə dövlətlərini, o cümlədən Suriya dövlətini zalım elan edərək bildirmişdir ki, şiələr islamla müharibədədirlər. O, sözlərini davam etdirərək bunları demişdir: "Hərbçilərin xeyrinə olan fətvaları tənqid edənlər nədənsə şiələrin tərəfindən öldürülən uşaq və qadınlar haqqında susurlar!" Xatırladaq ki, Əl-Ömər bundan əvvəl şiə qadınlarını qul edib terrorçulara verməyə icazə verilməsi fətvasını vermişdi. Səudi şeyxinin bu fətvası ilk hay-küylü seksual fətva deyildir

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 22 Aprel 16:0360

  Sual kabusu - ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❕❕❕❕❕❕❕❕❕❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❗❗❗❗❗❗❗❗❗

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 22 Aprel 16:32130

  Vahabilər siğədən yapışıb, qalıblar. Cavab yazıram, birdə səviyyəsiz rəy yazmasınlar mənə, çünki görməzdən gələrəm,boş verərəm. Mən siğəni halal bilirəm, amma hər halal olanı edib-etməmək hər kəsin öz seçimi. Məsələn, kişiyə 4 arvad halaldır, amma məcbur deyil. Siğədən çox şey yazaram,amma qısa bildirirəm. Bir kişi bir xanımla evlənmək istəsə, amma qısa müddətə, xanıma isə demir ki, boşanacaq. Evlənir adi kəbinlə ,sonra birdən xanımı boşayır ( bir bəhanə ilə).Ondansa açıq şərtlər bildirilsin ( xanıma haqsızlıq olmasın), xanım istəsə qəbul edər, istəməsə yox............... Mənə gəlincə ümumiyyətlə evli deyiləm (heç olmamışam). Siğədə etmərəm !!!!!! Belə rəyləri yazan vahabi özündən şübhələndirir. Getsin özünə uyğun zövcə tapsın ,nigahda kəramət var ❕❗❕❗❕

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 22 Aprel 16:40130

  Yox evlidirsə o vahabi əgər, mütləq üçünüdə alsın. Bəlkə səviyyəsiz fikirlərdən bezdi !!!!

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 22 Aprel 16:55017

  Cefer Sadiq deyir .Yer kurresi ni boyuk baliq dasiyir.Allah yere zelzele gondermek istiyende balaca baliq gonderer.O baliq boyuk baliqinburnuna ggirer.Boyuk baliq ozunu itirer ve ese ese qalar .Sonra Allah rehm eder.Balaca valiq onun burnundan cixar.Allah zelzele gondermek istiyende balaca baliqa emr ederki boyuk baliqin burnuna girsin ve zelzele bas verer. (Kitabul Kafi 212seh 8 cild. Xususi menerem ve onun sol da..men ucun.sox gozuve

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 22 Aprel 17:00018

  Aliden sorusdular Mehdinin qeyb muddeti ne qederdir? Ali dedi 6 gun 6 ay yada 6 il. ( kitabul Kafi 1 cild 138 seh) rafizi naqillarina davam

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 22 Aprel 18:13121

   Salam a.niki.Sen bilirsen ki,butun mezhebler Eli e.s. i ,,Elmin qapisi ,,adlandirirlar.Sen bunun Eliye e.s. aid olduguna bizim inanmagimizi duwunursense sehv edirsen.Hz.Mehdinin geliwi biz mominlerden asilidir.Allah onun zuhurunu tecil etsin ki,dunya emin aman olsun ,fitne toxumu sepenler mehv olsunlar.

   Cavab yaz
 • Anonim
  a · 22 Aprel 17:14016

  Cefer Abu Hisam deyir .Abu Muhammada (imamlardan biri) sikayet etdim.O da qamcisi ile yeri qazidi ve ordan 500dinar cixartdi ve mene verdi.Sonra dedi meni uzurlu hesab ele. (Kitabul Kafi 1 cild 507 seh) tercumede 905 seh.

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 22 Aprel 17:15019

  Ey sirler coxlu nar yeyin

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 22 Aprel 17:17020

  Cefer Sadiq deyir kim nardan bir dene yese 40gun seytani xestelendirer. (Kitabul Kafi 6 cild 353 seh) Ancaq Goycay nari olsun basqasi olmaz.manapoliya

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 22 Aprel 18:15141

   Deyirsen ehli beyte hormetim var,budurmu hormet?

   Cavab yaz
  • Anonim
   a · 22 Aprel 19:18020

   Sehabeletin etinden el ceki.siz bohtan yazand cavabi olmaildi.Birdrki bunu sizi taxta bad alimlerivizin kitablarindan yaziram

   Cavab yaz
   • Anonim
    mən · 22 Aprel 20:20240

    a,sən dünyada ən rəzil insansan.Allahın qəzəbi sənə düçar olar.

    Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 17:39200

  14:28- ə. Ay səni Allah saxlamasin. Özün öz dilinlə deyirsən ki uydurma hədis gondərəcəksən. Bizdə insanlara bunu catdirmag istəyirik ki siz Bəni Uməyyə tayfası İmamlar əs haqqında uydurma hədis düzəldib insanları casdirmag istəyirsiniz. İnsəAllah O Uca Allah bəla ilə əvəzini sizlərə verər. SAHİD OLUN EY PEYGƏMBƏR UMMƏTİ BU KAFİR DİLİ İLƏ ETİRAF EDİR Kİ UYDURMA HƏSİSLƏR GONDƏRƏCƏK.Nasibi olduğunu Müaviyyə kimi təsdiq edirsən ay qansız imansız. Allahın lənəti daima sizinlə olsun insəAllah.

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 22 Aprel 17:5080

  Vahabilər onlara verilən suallara cavab verə bilmədilər!

  Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 22 Aprel 18:25280

   Onlara düşünmək,cavab vermək haramdır,ona görə.Cünki, düşünmək üçün ağıl lazımdı,onlarda yoxdu.HARAM

   Cavab yaz
   • Anonim
    نور · 22 Aprel 18:46220

    Salam, mən niki , bəli quraşdırılmış bədbəxtlərdir. Yazıklar olsun,yazıklar ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓

    Cavab yaz
    • Anonim
     mən · 23 Aprel 12:4060

     Aleykum Salam.

     Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 22 Aprel 18:0030

  ❓❓❓❓❓❓❓❓

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 22 Aprel 18:32122

   Zehmet olmasa werhi verin de.

   Cavab yaz
   • Anonim
    نور · 22 Aprel 18:54160

    Salam , .. niki. Məni bir dəli gülmək tutmuşdur vahabilərə görə. Çətin özümə gəldim. Evdə halıma təəcüb etdilərki, nə olub? Gülünc gəlir mənə onlar.

    Cavab yaz
    • Anonim
     .. · 22 Aprel 19:03241

     Onlarin fetfalari goz qabagindadi,kompyuter dovrudur.Salam olsun size ve Momin qardAWLARA.

     Cavab yaz
 • Anonim
  a · 22 Aprel 18:40032

  Cefer sadiq deyir .Ele bir momin yoxdu ki nari yedikde seytan onun qelbinden usaqlasmasin.Kim iki nar yese.Allah seytani onun qelbinde 1 Iil uzaqlasdirar.Allah onun qelbinden seytani 1 il uzaqlasdirsa demeli o gunah etmez .O gunah etmese cennete daxil olar.Kitabul Kafi 6 cild 353 seh.Senin danabas alimlerivin sozleridi.Umumiyetle sielerde hedisler hamisi uydurmadi.Doqru olanlari da ehli sunneden oqruyublar.Mohtacsiz hemise

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 22 Aprel 18:53322

   Narin tibbi cehetden xeyrini alimler hemiwe deyibler.Hedise qaldiqda dunya dagila ,o Buxaridi ,Muslimdi ,Davuddu -hec birini oxumaram.Hetta tedris meqsedile de olsa.Biz Hedisi Qudsiye inaniriq ki,yalanci milyon hedisdense 100sehih hedis besdir.

   Cavab yaz
   • Anonim
    نور · 22 Aprel 19:00260

    Mən şəxsən ( şirin) nar yeyəndə xeyir görürəm, qəlbimdə nurlanır. Deməli, hədisə görə möminəyəm inşaAllah .Axı bu möminlərə aiddir.Vahabilər gözləməsinlər qəlblərin nurlanmasını. Ondansa suallara cavab versinlər ❓❓❓❓❓❓

    Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 22 Aprel 20:27310

   a danabaş,Kitab əl kafi nə vaxt yazılıb? Sənin əqidəndə olanlar indi yeni hədis kitabları nəşr edirlər,həyasıscasına ordan Peyğəmbərin (s) Əhli- beyt ( ə) haqqında dediklərinı çıxarırlar.Siz belə hədis yazmısız həmişə,amma istədiyinizə nail ola bilməmisiniz.Yanın,necə ki,yanacaqsız.

   Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 22 Aprel 21:10250

   a,18;40- da yazdığına şübhən var??

   Cavab yaz
 • Anonim
  a · 22 Aprel 18:49035

  Ali ibn Abu Talib dryir Ey insanlar zulm oz sahibini cehenneme aparir kim zulm etse onun etdiyi zulm onu cehenneme aparir.Allaha birinci usyan eden Ademin qiz iInaq olub.Onun oturcaqi cox boyuk olub.Onun 20 dene barmaqi ve het barmaqinda dirnaqi oraq seklinde idi.Allah ona fil boyda Aslan ve qatir boyda Canavar gonderdi.Onlarda Ademin qizini oldurduler. (Kitabul Kafi 2cild 345seh) kinolara cox baxanda bele olur

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 22 Aprel 19:01035

  Cefer Sadiq deyir. GOZEL QADIN BELQEMI KESIR.QARA QADIN iSE qara odu cosdurur.(Kitabul kafi 2 cild 336)

  Cavab yaz
  • Anonim
   نور · 22 Aprel 19:0760

   Deyirəmdə bu vahabinin halı şübhəlidir, dərhal evlənməli dir, dərhal!

   Cavab yaz
   • Anonim
    .. Nur · 22 Aprel 19:19153

    niki sen buna cavab verme, abrin geder,qoy kiwi werhciler cavabini versin bunun.ayib olsun ona.

    Cavab yaz
    • Anonim
     نور · 22 Aprel 19:2650

     Mən onsuzda ona yazmıram, ümumi yazandada pis mənada yazmıram. Hər kəs özünə görə anlayır. Evlənmək istəməyin nəyi pisdir? Nigahda kəramət var.

     Cavab yaz
     • Anonim
      نور · 22 Aprel 21:15100

      .. , siz nəyi yaraşdırmadınız? Siz onun siğədən nə yazdığını oxudunuz? Üzrlü bilin, mənə səviyyəsiz rəy yazana ağır cavab verə bilərəm, özüdə o cavabda şübhəli hal yazmağla evlənmək istəməsini nəzərdə tutmuşam... Siz niyə yazdığıma süi zənn etdiniz?

      Cavab yaz
      • Anonim
       نور · 22 Aprel 21:2990

       Evlənmək istəməsi - kəlməsində nə pis mənada var? Özüdə gəncliyim üçün? Yox, əgər siz .. niki süi-zənn etdinizsə nə edə bilərəm? Mən niyyətimdən əminəm ( niyə yazdım, nə məna ilə) ❕

      • Anonim
       نور · 22 Aprel 21:3690

       Özüdə o cavabımı silinən abırsız rəyinə ( ordakı siz tövbəyə göndərirdiniz) yazmadım fikir verdinizsə ( özüdə heç rəy yazmadım ona) ... ALLAH bilir onsuzda, siz niyə süi- zənn etdiniz axı?

      • Anonim
       .. · 22 Aprel 21:45123

       Nur .Men sene pis yazmamiwam.Burda anlawmamazliq var menim sen yawda qizim var.O da momindir,hec qizim yawda uwaga wer ataram?Allah gorur.Mominsense meni bawa duwersen.Elvida.

      • Anonim
       mən · 22 Aprel 21:45150

       Nur bacım,hər şeyi şişirtmək lazım deyil.Xahiş edirəm,nöqrə qoyun.

      • Anonim
       نور · 22 Aprel 22:0190

       Mən sizə mənə şər atdığınızı yazmadım, .. niki. Harda yazdım şər atdığınızı? Süi-zənn - yəni pis başa düşmək. Mən sözümün arxasında duranam, xahiş edirəm sizdə aydınlıq gətirin.Siz niyə inciyirsinizki? Möminələr aralarında olan məsələni aydınlaşdırarlar,daha münasibəti kəsib,getməzlər!

    • Anonim
     نور · 22 Aprel 21:5090

     Evlənmək deyəndə siz nəyi başa düşürsünüz , .. niki? Mənə görə evlənmək - ailə qurmaqdır. Mənfi mənası nədir sizə görə? Sözlərinin təfsirini verirəm süi-zənn edənlərə , sözümədə cavabdehəm! Şübhəli hal 1. Hal - evlənmək istəməsi ( çox) 2. Şübhəli - yəni şübhələndim evlənmək istəməsindən.Özüdə çox istəməsindən. Axı niyə süi-zənn etdinizki? Məni layiq gördünüz buna?

     Cavab yaz
     • Anonim
      .. · 22 Aprel 21:5453

      Zehmet olmasa werhleri gozle ve mene ders kecme Nur.Ozumuzu guldurmeyek.Siz de ay moder werhi ardicil veri n.

      Cavab yaz
      • Anonim
       نور · 22 Aprel 22:0590

       Mən sizə dərs keçmirəmki, məsələni aydınlaşdırmaq istəyirəm.Məmnuniyyətlə gözləyərəm şərhlərinizi.

      • Anonim
       نور · 22 Aprel 22:2890

       Və gözləməyə davam edirəm , .. niki

    • Anonim
     Vuqar · 23 Aprel 13:4811

     sualarınıza cavabvere bilmeyenler qacirda

     Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 22 Aprel 19:10182

   yALANSA

   Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 22 Aprel 19:1660

  Yenə tutdu dəli gülmək .... : )

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 22 Aprel 21:31130

  Milli.az,təşəkkürlər!

  Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 22 Aprel 21:36180

   Milli,zəhmət olmasa rus dilində yazdığım hədisləri verin.

   Cavab yaz
   • Anonim
    .. · 22 Aprel 21:46193

    Moder,werhi verin ve xowcaqalin/

    Cavab yaz
    • Anonim
     نور · 22 Aprel 22:1210

     Məndə istədim inciyib,getmək,amma etmədim.Çünki anlaşılmazlıq anlaşılmazlıq olaraq qalacaqdır və şeytan iki şiənin arasını vuracaqdır. Bu dəfə mən getməyəcəm inciyərək,mən bu qədər də zəif deyiləm.

     Cavab yaz
     • Anonim
      Vuqar · 23 Aprel 13:43016

      siz duz yazisiniz qacdı getdio

      Cavab yaz
      • Anonim
       نور · 23 Aprel 14:1200

       Elə deməyin,bəlkə işi var idi,gec oldu həmdə.İmanlı olan qaçmaz...

      • Anonim
       Vuqar · 23 Aprel 14:2300

       odislike edebilir

 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 21:48150

  PEYQEMBERE EXLAQSIZLIQ IFTIRASI ......... Huzeyfe (R) şöyle demiştir: Ben kendimi bildim ki, ben Peygamber ile beraberce yürüyorduk. Derken Peygamber bir kavmin bir duvar arkasındaki süprüntülüğüne geldi ve herhangi birinizin dikelmesi gibi dikelip işedi. Ben de ondan uzaklaştım. Kendisi bana işaret etti. Ben de yanına vardım ve işemesini bitirinceye kadar topuğunun yanında -yani arkasında- dikeldim. Səhih Buxari "Kitabu'l Vudü" bab 66 Səhih Müslim "Dəstəmaz" bab 22 hədis 73 Sünən İbn Macə "Təharət" bab 13 hədis 305 Sünən Əbu Davud "Təmizlik" bab 12 hədis 23 89-.......Ebu Vail şöyle demiştir: Ebu Müsa el-Eş'ari sidik serpintileri dokunmasın diye pek ziyade şiddet gösterir, ve İsrail oğullanından birinin elbisesine sidik değerse onu mıkraz ile kesdiğini söylerdi. Huzeyfe -bunu işitince-: Ah keski Ebü Müsa böyle şiddetli davranmaktan ve böyle söylemekten kendini tutsaydı! Rasülullah (S) bir kavmin süprüntülüğüne geldi de ayakta dikelerek işedi... demiştir. Səhih Buxari "Kitabu'l Vudü" bab 67 Səhih Müslim "Dəstə

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 21:49150

  Ebu Vail şöyle demiştir: Ebu Müsa el-Eş'ari sidik serpintileri dokunmasın diye pek ziyade şiddet gösterir, ve İsrail oğullanından birinin elbisesine sidik değerse onu mıkraz ile kesdiğini söylerdi. Huzeyfe -bunu işitince-: Ah keski Ebü Müsa böyle şiddetli davranmaktan ve böyle söylemekten kendini tutsaydı! Rasülullah (S) bir kavmin süprüntülüğüne geldi de ayakta dikelerek işedi... demiştir. Səhih Buxari "Kitabu'l Vudü" bab 67 Səhih Müslim "Dəstəmaz" bab 22 hədis 74 Hədisi tərcumə etmədən yazdımki, bu əxlaqszlıq rahat görünsün.. Ama Allah deyir. Qaləm 4 . Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 21:50160

  Allah yağışı hara yağdırdığını bilmir... Ənəs b. Malik dedi: Cümə günü Darul- Qəza tərəfindəki bir qapıdan məscidə bir adam girdi. Rəsulullah ayaq ustə xütbə oxuyurdu; onun qarşısında dayandı. və: — Ya Rəsulullah! Mallar həlak oldu. Yollar kəsildi. Buna görə də dua et ki, Allah bizə yağış versin, dedi. Bunun üzərinə Rəsulullah əllərini qaldırdı və belə dua etdi: «Allahım! Bizə yağış ver! Allahım! Bizə yağış ver! Allahım! Bizə yağış ver!» Ənəs dedi ki: «Vallah səmada nə bir bulud görürdük; nə də bir bulud parəsi. Bizimlə Sel dağı arasında heç bir ev və yaşayış yox idi. Bu anda dağın ardından qalxan şəklində bir bulud meydana çıxdı. Bu bulud səmanın ortasına gəlincə yayıldı. Sonra yağış yağdı. Vallah bir həftə günəşi görə bilmədik. Növbəti Cumə yenə o qapıdan bir adam girdi. Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm) ayaq ustə xütbə oxuyurdu. Gələnn şəxs qarşısına dayanaraq: — «Ya Rəsulullah!

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 21:51150

  Mallar həlak oldu; yollar kəsildi. (Nə olar) Allaha dua et ki, artıq bu yağışı saxlasın.» dedi. Bunun üzərinə Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm) yenə əllərini qaldırdı və: «Allahım! Üzərimizə deyil; ətrafımıza (yağdır.) Allahım! Dağlara, təpələrə, vadilərə içlərinə və meşələrə ... » deyə dua etdi. Ənəs dedi: Bundan sonra dərhal yağış kəsildi və namazdan çıxanda artıq günəş altında gedirdik. Səhih Buxari "Yağmur namazı" bab 5 hədis 8 Səhih Müslim "Yağmur duası namazı" bab 2 hədis 897 Sünən Əbu Davud "İstiska namazı" bab 2 hədis 1174

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 21:51150

  ANA BACI FETFASI HAQQINDA ........... Əshabi- Rəy və Şafeyinin fətvasına əsasən, "Bir şəxs malik olduğu süd ana və bacısı ilə yaxınlıq edərsə, belə bir şəxsə hədd (şallaq) vurulmaz. Çünki o, öz mülkiyyətində, ixtiyarında olan ana və bacısı ilə yaxınlıq etmişdir." / "əş - Şərhul - Kəbir", Əbdürrəhman ibn Qüddamə, c:10, səh:185; "əl - İqna", Şərbini, c:2,səh:638; "Haşiyətud - Dusuqi", c:4, səh:314 /

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 21:52150

  "Həmçinin, əgər milçək uça və insanın anal dəliyindən daxil ola, əgər rütubətsiz çıxsa dəstəmaz batil olmur." Müəllif: İmam Əllamə Şeyx Zeynuddin ibn İbrahim ibn Muhamməd (İbn Nuceym Misri Hənəfi kimi şöhrət tapmışdır) (vəfat tarixi h.q 970), "Əl bəhr ər raiq şərh kənzud dəqaiq" kitabı, I cüz, "Təharət kitabı", səh 60

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 22:20160

  PUL VERƏRƏK ZİNA ETMƏYİN HÖKMÜ Bu barədə İbn Həzm özünün "əl-Mühəlla" adlı kitabında Əbu Hənifədən belə nəql edir: "Əgər bir kişi gizli bir yerdə bir qadına pul verərək onunla zina1 edərsə, həmin şəxslərə heç bir hədd cəzası2 düşmür. Çünki kişi qadına pul verərək zina etmişdir. Əgər pul verməsəydi, onlara hədd cəzası vacib olardı." / "əl - Mühəlla", İbn Həzm, c:11, səh:250-251 / Cəziri "əl - Fiqh aləl - Məzahibil - Ərbəə" kitabının Hudud fəslində Hənəfilərdən belə nəql edir: "

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 22:21170

  Əgər kişi bir qadına pul verib razılığını alıb zina etsə, onlara hədd cəzası düşmür, yalnız şəri - hakim tərəfindən azca şallaq vurular." Bu hökmə sübut olaraq Ömər ibn Xəttabdan belə nəql edirlər: "Bir gün bir qadın səhraya gedib çobandan bir az süd istəyir. Çoban qadının onunla yaxınlıq etməsinə razılıq verənədək süd verməməkdə israr edir. Qadın südə hədsiz ehtiyac duyduğu üçün çobanla zina etməyə razılıq verir. Onlar bu işi bitirdikdən sonra bu məsələnin şərən düzgün olub - olmadığını, həmçinin hədd cəzasının nə qədər olduğunu bilmək üçün Ömərə müraciət edirlər. Ömər də bu barədə belə fətva verir:

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 22:21150

  Qadının aldığı süd onun mehriyyəsi olduğu üçün onlara hədd cəzası tətbiq etmək olmaz. Yəni, əgər kişi o qadının istədiyi miqdarda süd vermədən onunla zina etsəydi, onlara hədd cəzası vacib olardı." / "əl - Fiqh aləl - Məzahibil - Ərbəə," Cəziri, Hüdud fəsli səh:1193 / Məhəmməd İbn Həzm özünün nəql etdiyi sənədlə belə rəvayət edir: "Bir qadın Ömərin yanına gedib belə dedi: - Səhrada qoyun otarırdım. Bir kişi məni gördü və yaxınlaşıb mənə bir xurcun xurma verdi, bir az sonra bir xurcun da xurma verdi, daha sonra bir xurcun da xurma verdi, sonra isə mənimlə yaxınlıq (zina) etdi.

  Cavab yaz
 • Anonim
  نور · 22 Aprel 22:4520

  .. , mən sözümün arxasındayam və aydınlaşdırmaq istərdim. Amma əgər siz istəmirsiniz heç aydınlaşdırmarıq. İstəmirəm inciyəsiniz, önəmli deyil daha kimin haqlı,haqsız olduğunu. Xahiş edirəm inciməyin. İman varsa sizdə əgər doğru qərarı verəcəksiniz inşaAllah

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 22:52150

  SICAN ETININ HALAL OLMASI HAQQINDA AISHEDEN HEDIS........ İmam Qurtubi öz təfsir kitabında belə yazır: Aişə belə söyləmişdir: Siçan ətini yemək haram deyildir. Əhli-sünnə mənbəsi: Əbi-Əbdillah Muhəmməd ibni Əhməd ibni Əbi-Bəkr əl-Qurtubi (v.t. hicri 671) “Əl-Camiul-əhkamil-Quran” təfsiri: cild 9, səh.89, Ənam surəsi, ayə: 145-in təfsirində

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 23:13170

  22:21-in ardı.- Ömər qadından soruşdu: - Nə dedin? Qadın həmin sözləri yenidən təkrar etdikdən sonra Ömər əli ilə üç dəfə işarə edərək dedi: - Mehriyyə verib, mehriyyə verib, mehriyyə verib. Yəni, bu xurmalar sənin mehriyyəndir. Artıq sizin üçün heç bir hədd cəzası yoxdur." Bu barədə Əbdürrəzzaq da yuxarıda qeyd olunan hədisin bənzərini nəql edib. / "əl - Məcmu", Muhyiddin Nuvi, c:20, səh:25 / Əbu Hənifə də bu mövzuda Ömər kimi fətva verib. / "əl - Məbsut", Sərəxsi: c:9, səh:58 /. 1 Nikahsız yaxınlıq 2 Hədd - İslam şəriətində xüsusi cəza tədbiridir. Günahkar insana müyyən əməlinin müqabilində şallaq vurmaqla həyata keçirilir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 23:14170

  Ömər qadından soruşdu: - Nə dedin? Qadın həmin sözləri yenidən təkrar etdikdən sonra Ömər əli ilə üç dəfə işarə edərək dedi: - Mehriyyə verib, mehriyyə verib, mehriyyə verib. Yəni, bu xurmalar sənin mehriyyəndir. Artıq sizin üçün heç bir hədd cəzası yoxdur." Bu barədə Əbdürrəzzaq da yuxarıda qeyd olunan hədisin bənzərini nəql edib. / "əl - Məcmu", Muhyiddin Nuvi, c:20, səh:25 / Əbu Hənifə də bu mövzuda Ömər kimi fətva verib. / "əl - Məbsut", Sərəxsi: c:9, səh:58 /. 1 Nikahsız yaxınlıq 2 Hədd - İslam şəriətində xüsusi cəza tədbiridir. Günahkar insana müyyən əməlinin müqabilində şallaq vurmaqla həyata keçirilir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 23:16150

  Bu həmin Təlhədir ki, Allah Peyğəmbərinə əziyyət edib deyirdi: “Əgər Allah Rəsulu ölsə, mən Aişə ilə evlənəcəyəm. Çünki o, mənim əmim qızımdır.” Bu söz Allah Rəsuluna çatdıqda, narahat oldu. “Hicab” ayəsi nazil olduqda, qadınlar hicab örtdülər. Təlhə dedi: “Mühəmməd əmimiz qızlarını bizdən örtəcək və bizdən sonra bizim arvadlarımızla evlənəcək? Əgər onun başına bir iş gəlsə, arvadları ilə evlənəcəyik.” (“Təfsiri ibni Kəsir”, 3-cü cild, səh. 513; “Təfsiri Qurtubi”, 14-cü cild, səh. 228; “Təfsiri Alusi”, 22-ci cild. səh. 74 və başqaları, “Əhzab” surəsinin 53-cü ayəsinin təfsirində)

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 22 Aprel 23:18180

  Aişənin evi və fitnə... Bizə Musa ibn İsmayıl rəvayət etdi, bizə Cuveyriyə, Nafidən rəvayət etdi ki, Abdullah ibn Ömər dedi: Bir gün Peyğəmbər (s) xütbə deyən zaman əli ilə Aişənin evinə tərəf işarə edərək üç dəfə təkrar etdi: "Fitnə bu tərəfdədir, şeytanın buynuzu çaxacağı yerdədir." Muhəmməd ibn İsmayıl Buxari, "Cami əs səhih, Xüms kitabı" Peyğəmbərin zövcələrinin evləri və onlara nisbət edilən evlər haqqında gələn xəbərlər babı,hədis-2937...

  Cavab yaz

XƏBƏR LENTİ

Copyright © 2015 Milli.Az

Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat
internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir.