Cəmiyyət

Novruz bayramının konseptual-fəlsəfi əsasları

20 Mart 2017 19:27
58 Şərh     Baxış: 1 669

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən AMEA Folklor İnstitutunun mifologiya şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru Seyfəddin Rzasoyun yazısını təqdim edir.

Novruz bayramı dünyanın Asiya, Avropa və Afrika kimi üç böyük qitəsində müxtəlif etnosları, xalqları, etnik qrupları, dövlətləri, siyasi quruluşları, ideologiyaları, tarixi və müasir mədəniyyətləri, səmavi və qeyri-səmavi dinləri, adət-ənənələri, dil ailələrini, mədəni arealları, insanlığın keçmişi, bu günü və gələcəyini biri-biri ilə birləşdirən, onlar arasında sosial, siyasi, mədəni, psixoloji harmoniya və sülhü bərqərar edən fenomenal mədəniyyət hadisəsidir.

Novruz bayramı öz tarixi-mədəni kökləri etibarilə onu dünən və bu gün qeyd edən xalqların bayramı olmaqla yanaşı, həm də öz teokosmik-ümumbəşəri mahiyyəti baxımından bütün dünyada insanlığın yenilənmə və sülh bayramıdır.

Novruz bayramı özünün ritual-mifoloji strukturuna görə təqvim bayramıdır. Miladi təqvimi ilə mart ayının müxtəlif günlərinə (əsasən 21 mart) təsadüf etməklə qışın, köhnə ilin qurtarmasını, yazın, yeni ilin gəlişini bildirir. Bu bayramın funksional strukturunun əsasında təbiətin zamanla dəyişməsi (qışın yazla) ritmi durur. İnsan təbiətin üzvi struktur elementi kimi öz tarixinin mifoloji-kosmoqonik başlanğıc nöqtəsindən təbiətin bu teokosmik-sinergetik ritminə köklənmiş, onu "Novruz" - "Yeni gün" adlandıraraq bütün tarix boyunca həmin ritmlə kosmoloji harmoniyada yaşamışdır.

Novruz bayramının konseptual strukturunun əsasında bütün varlıq aləminin (insanın, canlı və cansız təbiətin) yaradılması ideyası durur. Bütövlükdə yenidən yaradılmanı - kosmoqoniyanı özündə ehtiva edən bu bayram varlığın bütün ünsürlərinin (ilk insan, ilk predmet, ilk zaman), ilkin stixiyaların necə meydana çıxması (ölüb-dirilməsi) haqqındakı ilkin mifoloji təsəvvürləri təcəssüm etdirir. Bu bayram bütün sonrakı tarixi-mədəni transformasiya, modifikasiya, şəkil və forma dəyişmələrinə baxmayaraq mifogenezi (mifoloji-kosmoqonik başlanğıcını - mənşəyini) simvolik-metaforik strukturlar səviyyəsində qorumaqda davam edir.

Novruz bayramı varlığın yenidən yaradılması haqqında ilkin fəlsəfi-mifoloji təsəvvürlərin ritual təcəssümüdür. Bayramın fəlsəfi konsepsiyasına görə məkan və zaman sistemi (kosmoloji kontinuum) müqəddəs (sakral) və adi (profan) olmaqla iki qatdan təşkil olunur. İlk insan (əcdad), onun ilk əşyası, ailəsi, övladları, yaşadığı ilk zaman sakral sferanı, bütün onlardan törəyənlər profan sferanı təşkil edir. Profan həyat yaşayan insanların həyat və yaşam dinamikası ilk əcdadın ilk zamandakı sakral yaşam presedentlərini özündə təkrarlayır. Profan sferanın sakral sfera ilə ünsiyyəti rituallar vasitəsi ilə reallaşır. Müqəddəs dəyərləri özündə təcəssüm etdirən Novruz bayramı insanların həyat və psixologiyasında il ərzində köhnələrək, adiləşərək mənfiləşən keyfiyyətləri yeni müqəddəs dəyərlərlə əvəz etməklə insanı və onun dünyasını yenidən yaradır. Bu baxımdan Novruz bayramı modern fəlsəfi dünyagörüşləri kontekstində etnosistem və onun daxil olduğu digər sistemləri öz içinə alan ekosistemin sinergetik özüntəşkil, autopoyetik özünüyaratma mexanizmidir.

Novruz bayramı onu təşkil edən bütün ünsürlərin sosial-psixoloji harmoniyasında reallaşır. Bayramda təbiət, cəmiyyət və zaman arasında qlobal harmoniyanın yaranması əsas şərtdir. Biri-biri ilə küsülülükdə, ziddiyyətdə, konfliktdə olan insan, qonşu, ailə, kənd və s. etnik vahidlər hökmən barışmalı, sülh yaranmalıdır. İl ərzində cəmiyyətin sosial strukturunda yaranmış bütün disharmoniya Novruz bayramında aradan qaldırılaraq sakral sosial-psixoloji harmoniya ilə əvəz edilir. Həmin harmoniya istisnasız olaraq sosial-siyasi sistemin bütün struktur səviyyələrini əhatə edir. Bu baxımdan, Novruz bayramının sosial-psixoloji əsasında hər cür ziddiyyətləri, konfliktləri aradan qaldıran sülh ideyası durur.

Novruz bayramı coğrafi strukturuna görə kontinental mahiyyət daşıyır. Bütöv Avropa, Asiya və Şimali Afrikada müxtəlif etnosların nümayəndələri tərəfindən qeyd olunan bu bayram həmin etnosların ana vətəni kimi dünyanın üç qitəsini, miqrasiyaların timsalında isə bütün materik və qitələri biri-birinə birləşdirən, onlar arasında sülh və sevgi yaradan ümumbəşəri harmoniya və sülh bayramıdır.

Novruz bayramı Avrasiya materikində və Şimali Afrikada Sibirdən Ön Asiyaya, Misirə və digər Şimali Afrika ölkələrindəki "Novruz" topluluqlarına, Asiyada Saxa-Yakutiyadan Avropada Balkanlara, Krıma, Moldovaya, Çindən - Uyğurustandan Şimali Rusiya türk xalqlarına, onlardan Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinə qədər çox nəhəng siyasi coğrafiyada yayılıb. Bütün Avrasiyada Çindən İspaniyaya, Sibirdən Finlandiyaya, Şimali Afrika ölkələrinə yayılmış türk xalqlarının öz dövlətlərində və onların yaşadıqları digər dövlətlərdə (Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstan, Tatarıstan, Başqırdıstan, Saxa-Yakutiya, Çuvaşıstan, Altay-Xakas, Şimali Kipr Türk Respublikası, Krım-Ukrayna, Moldova-Qaqauzstan, Qərbi Trakya-Yunanstan, Bolqarıstan, keçmiş Yuqoslaviya, Çin-Uyğurustan, Dağıstan, Qaraçay-Balkar, Çeçenistan), İran, Əfqanıstan, Pakistan, Tacikistan, İraq, Misir və digər ərəb dövlətlərində rəsmi və qeyri-rəsmi olaraq qeyd olunur.

Novruz bayramı, əsasən, üç böyük etnosa: türk, hind-Avropa və sami etnoslarına aid olan xalqların mədəniyyətlərini və dillərini bir kontekstdə birləşdirir. Bu bayram rəsmi və qeyri rəsmi olaraq azərbaycanlalır, türklər, qazaxlar, türkmənlər, qırğızlar, özbəklər, qaraqalpaklar, krım-tatarlar, kazan-tatarlar, başqırdlar, saxalar, yakutlar, şorlar, teleutlar, xakaslar, altaylılar, noqaylar, qaraimlər, qaraçaylar, uyğurlar, çuvaşlar, qarapapaq-tərəkəmələr, qaqauzlar, Dağıstanın bəzi iber-qafqazdilli xalqları, çeçenlər, farslar, giləklər, taciklər, əfqanlar, puştunlar, pakistanlılar, ərəblər, kürdlər və s. xalqlar arasında yayılmışdır.

Novruz bayramı müxtəlif etnos və xalqları vahid mədəniyyət fenomeni ətrafında birləşdirməklə xalqlararası harmoniya modeli kimi çıxış edir.

Novruz bayramı tarixinə görə ilkin mifoloji-kosmoqonik görüşlərlə bağlıdır. Mifoloji düşüncənin parçalanaraq tarixi düşüncəyə keçidi zamanı əski dinlərə transformasiya olunmuş, daha sonrakı inkişafında müxtəlif səmavi və qeyri-səmavi dinlər, dini-ideoloji görüşlərlə qovuşmuşdur. Bu baxımdan Novruz bayramı aşağıdakı din və dini-mifoloji dünyagörüşlərini özündə birləşdirir:

1. Qədim tükrlərin şamanizm dönyagörüşü;

2. Qədim və erkən orta əsr türklərinin tanrıçılıq dini;

3. Qədim Azərbaycan və İran xalqlarının zərdüştilik dini;

4. İslam dini və onun müxtəlif təriqət və məzhəbləri;

5. Xristan türk xalqlarının simasında xristianlıq dini;

6. İudaist türk xalqlarının (əsasən tarixi xəzərlərin və onların çağdaş törəmələrinin) simasında musəvilik - iudaizm dini.

7. İki milyona yaxın buddist türklərin simasında buddizm dini və s.

Novruz bayramı bu tarixi və müasir dinləri özündə birləşdirməklə əslində dinlərarası (sivilizasiyalararası) harmoniya modeli kimi çıxış edir.

Milli.Az

Şərh yaz:

58 Şərh:

  • Anonim
    ŞEYX · 20 Mart 20:1708

    Çox sağ olun ki,axrı bu bayramın kökünü açdınız.Burada dil önəmli deyil,din önəmlidir! Bütün dinlərin əzəli tarixi,başlanğıcı.Bir olan allahın yaradışı,ilkin dönəm.Hətta 9 və 7 aylıq illər,52 və 40 günlük aylar!Hamısının əzəli Novruz!

    Cavab yaz
  • Anonim
    ŞEYX · 20 Mart 20:2207

    İlk inancda il 7 ay oub.7x52=364 gün.Sonralar 9 ay olub.9x40=360 və 5 aya 1 gün əlavə.Sonra 12 ay olub.12x30=360 və 7 aya 7 gün əlavə-fevral 2 gün

    Cavab yaz
  • Anonim
    ŞEYX · 20 Mart 20:2708

    Novruz-Yeni gün deyil.Yeni Yer,planet-Ərz deməkdir.Adəm peyğəmbərin Yerə gəldiyi gün!

    Cavab yaz
  • Anonim
    ŞEYX · 20 Mart 20:3008

    NOW -YENI-YENOU-ENOU-ENOW-NOW-NOV

    Cavab yaz
  • Anonim
    ŞEYX · 20 Mart 20:3309

    RUZ-RUZI(BƏRƏKƏT)-ƏRAZİ-ƏRZ-ÖRZ-YER(PLANET)

    Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 20 Mart 21:46261

      Hetta var gücünüzle çalişsaniz bele, yene de Novruzu öz adiniza çixa bilmeyeceksiniz... Çilpaq heqiqetle savaşmaq olmaz. Her kim Haqla güleşse, Haqq onu yixar!!!

      Cavab yaz
  • Anonim
    ŞEYX · 20 Mart 20:3401

    ADAMIN-ADƏMİN İLK AYAQ BASDIĞI TORPAQ-YER. VƏ İLK GÜN!

    Cavab yaz
  • Anonim
    kumud · 20 Mart 20:5823

    bizim bayramimiz ramazandir bunlar elebele mirta olan seylerdi allah hamimizi hidayet elesin

    Cavab yaz
  • Anonim
    mən · 20 Mart 21:15452

    Məqalədə Talış xalqının adı niyə çəkilmir? Məqalənin müəllifi yaxşı nağıl uydurandır.İnandırıcı olması üçün talışları da qeyd etmək lazım idi.Yadınızdan çıxarmayın ki, talışlar qədim xalqdır və "novruz" sözü elə talış,həm də fars sözüdür. Bayramınız mübarək olsun!

    Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 20 Mart 21:43241

      Senin xalqinin övladlari ne qeder ki "men taliş deyilem" deyib talişligindan utanacaq, körpelerine talişcani qadagan edecek, belece adlari hec yerde cekilmeyecek ey Men bey. Taliş xalqi mehv olur. Hem de göz göre-göre...

      Cavab yaz
      • Anonim
        mən · 20 Mart 23:28191

        Tam razıyam.Amma bizim balalar talış dilini də bilirlər,azərbaycan dilini də.Xaricdə yaşayan talışlar isə yalnız talış dili və yaşadıqları ölkənin dilində danışırlar.Novruzun türklərə heç bir aidiyyatı yoxdur.

        Cavab yaz
        • Anonim
          Prince of Persia · 20 Mart 23:53261

          Dilin ölmesi çox facieli fenomendir.Eger bir zaman bizim xalqlar(Soqd, Xorazm, Toxar, Kadusi, Azari, Baktr, Margian ve s.) assimilyasiya olub türkleşmeseydi biz bu gün bu qeder menevi haqsizliqla qarşilaşmazdiq.Assimilyasiya olan xalq maddi-fiziki cehetden yaşayir, menevi cehetden ise mehv olur. Fiziki ise insan var, xalq yox. Sizi emin edirem, 50 ilden sonra yalniz 20 % taliş öz dilinde danisacaq. Öz dilinizi qoruyun,?Men bey. O sizi keçmişe ve böyük bir medeniyyete bağlayan yegane bagdir...

          Cavab yaz
  • Anonim
    Prince of Persia · 20 Mart 21:45251

    QEDiM(ve müasir) İRAN DiLLERiNDE (Fars, Kürd, Taliş, Efqan, Tacik ve s.) NOV-yeni, RUZ-gün demekdir. Novruz barede Qoroskopda qeydler aparmişam bu gün.

    Cavab yaz
  • Anonim
    Prince of Persia · 20 Mart 21:49240

    Sami xalqlarinin ve İslamin Novruza aidiyyati yoxdur. Unutmayin ki Suriya ve İraqda Novruzu yalbiz İrandilli Kürdler qeyd edir.

    Cavab yaz
  • Anonim
    Prince of Persia · 20 Mart 21:51260

    MARAQLI FAKT: Türkiyede türkler Novruzu qeyd etmir ve hetta ona "Kürd bayrami" deyirler. Bezileri bu danilmaz fakti unutmasinlar ve düşünsünler.

    Cavab yaz
    • Anonim
      Alimardan · 20 Mart 23:46251

      Duzdur, gardas, evvala haminin bayrami mubarek, novruzu turklesdirmey lazim deyil, hec alinmirda, Azerbaycanin Turkiye Ile adet enenelri ferglidir. Toy ve yas adetlerimiz ferglidir. Hetta seherden axsamacan icdiyimiz cay icmey medeniyyetimiz tam ferglidir.

      Cavab yaz
      • Anonim
        Prince of Persia · 20 Mart 23:58261

        Bayraminiz mübarek,Alimardan bey.Ferqli medeniyyet qurşaqlarinda qerar tutublar.Anadolu erazisi Yunan-Roma-Xristian mühitinden islam-türk arealina dönübse, Azerbaycanda proses tam ferqli formada gedib.

        Cavab yaz
  • Anonim
    ŞEYX · 21 Mart 01:17121

    Assimilyasiyaya o xalqlar düşür ki,azlıqdır.Çoxluq həmişə olub və yaşayır.Çoxluqdan müxtəlif xalqlar əmələ gəlir,əgər iradəli və bütün millətlərlə ailə qurub artırlarsa.Azsaylı xalqlar elə həmin çoxsaylı xalqların törəmələridirlər.

    Cavab yaz
    • Anonim
      mən · 21 Mart 16:17321

      Talışın tarixi qədimdir,ya azərbaycanlının?

      Cavab yaz
  • Anonim
    ŞEYX · 21 Mart 01:28121

    Məsələn həmin farslar İç Oğuzlarla (işquz) indiki alman (ingilis-sakson (anqlo-sakson) tayfalarının əsilləri kelt-kimmerlərin qarışığıdır.İnanmırsız dilə baxın.Hind-Avropa dil qrupu.Madər-mather-moter=mazə.Padər-padra-padro-pater-father-fazə.Du-dua-dva-tu.Mən-man-mənə-mne.Hətta slavyan tayfaları belə qarışıqdı.

    Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 21 Mart 12:22241

      Dile baxmaq lazim deyil.Onsuz da İran dilleri Avropa ailesinin Şerq budagi idi.Ve e.e. III. minillikde baş veren ciddi Tebiet kataklizmi vaxti kütlevi şekilde Şerqi Avropani terk edib Orta Asiyaya, Şimali Çine, Qafqaza, İrana köç etdiler. Eslinde bu, geri dönüş idi.Çetin veziyyetde yurd yaddasi onlari çekib getirmişdi

      Cavab yaz
  • Anonim
    ŞEYX · 21 Mart 01:34129

    Sarmatlar(anaçar) burada Cənubda ilk olaraq Buzlaşma dövründə bizimlə bir yaşayıblar.İran fars (persı-pars)demək deyil.İran 5000 il əvvəldən Turan kimi ərazi adıdır.E.ə.3000-ci ildən atəşpərəstlik geniş yayılandan Bakı atəşpərəstlərin Məkkəsi olub.

    Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 21 Mart 12:31290

      İran qedim irandilli xalqlarin sözüdür. "Arian" sözünden idi. Ehemeni imperiyasi "Arianam xşaçam" ad anirdi.Menasi "Arilerin şahliği" demekdir.Bezi şovinist ve dayaz başlar yazir "İran" kelmesi 1934-cü ilde qondarilib" .. Ya bunu deyenlerin eqli problemi var, ya da böyük keçmişden berk qorxurlar. Qedim Sasani pullarindaki "İran u anİran şah"(İran ve qeyri erazilerin şahi") sözünü gizlede bilmezler.

      Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 21 Mart 12:32250

      Cenab Şeyx, ateşperestlik 3000 il evvel yox, daha çox qedimde yaranmiş ve geniş yayilmişdi.Bele olmasaydi Avrasiyadan geden Australiyalilar, hemçinin Hindular atesperest olmazdi.

      Cavab yaz
  • Anonim
    ŞEYX · 21 Mart 01:37121

    Yer üzündə ən çox yayılan xalqlar bir-birindən törəmə olaraq özgürlüyünü isbat edib saxlayıblar.Adəmdən 800 söz bütün dillərdə qalıb.

    Cavab yaz
  • Anonim
    ŞEYX · 21 Mart 01:44122

    Türk soylarında bu bayram Ergenekon adlanır və bütün türk xalqları qeyd edirlər.Mənə elə gəlir ki,Siz alimlərdən çox bilməzsiniz...

    Cavab yaz
  • Anonim
    ŞEYX · 21 Mart 01:50133

    Bunu bilin ki,fars-pers-persia pəhləvilərdən qədim deyil.Parsi Pərəsu-su pərləri deməkdir.Yəni su qanadları.Bu da "türk" sözüdür.Əslində türk deyil,türkməndi,tərkiməndi,tərəkəmədi,at tərkində məkanını tərk edəndi.

    Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 21 Mart 12:37250

      Gülünc deyilmi yazdiginiz? Pars qedim farsca "Çevik" demekdir, bu sade bir şeydi. Qaldi ki "per" sözüne, ele o da fars sözüdü, "qanad " demekdi. "Türk" sözü ise "Tür+ük" sözündendi."Tür-töremek, ük-ise qedom şekil formantidir" "Terk" yazmisiz, axi bu sirf ereb sözüdür. "mend" ise farscadi.

      Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 21 Mart 12:39320

      Xetrinize deymek istemirem cenab, lakin fikirleriniz son derece gülünc ve absurd oldu. Ustadiniz kim olubsa, ona ciddi ruhi-psixoloji yardim lazimdir

      Cavab yaz
  • Anonim
    ŞEYX · 21 Mart 02:03126

    Talış xalqı (Talış dağın adıdır) Əmir Teymurun farslarla digər yerli xalqlardan cütləşdirdiyi (evləndirdiyi) tayfalar olub çoxlu uşaq törədən xalq kimi qoşunu artırırdı.Çox güclü xalqdır.Şah İsmayıl dövründə onun sağ əli olub.Əslini danan namərddir.Bu xalq bu yerin ilk insanlarının törəmələri olub (adları dəyişsə də) bütün şərəfə layiqdirlər.

    Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 21 Mart 12:44310

      Gülüncsünüz... "Talişlar" kelmesine ilk defe e.e. V esrde Herodotda, sonra Ksenofonun "Anabasis" eserinde rast gelinir. Topal Teymurdan 600 il qabaq ise ereb tarixçileri talişlarin adini cekir ve onlarin fars diline yaxin dilde danisdiqlarini yazirlar. Sonralar Mesudi o yerde olmuş, farsca bilse de, yerli ehalinin dilinde xeyli ferqli sözler görüb anlamamiş, sonra öyrenmişdir.

      Cavab yaz
      • Anonim
        mən · 21 Mart 16:25260

        Dəqiq məlumatlara görə sizə təşəkkürlər,Prince.

        Cavab yaz
        • Anonim
          Prince of Persia · 21 Mart 17:11200

          Deymez, siz sag olun.

          Cavab yaz
  • Anonim
    ŞEYX · 21 Mart 22:36021

    I-e.ə 3000-ci il.

    Cavab yaz
  • Anonim
    ŞEYX · 21 Mart 22:42033

    II-Sizin kimiləri allah bilib tör-töküntü kimi az yaradıb.Böyük türkün qabağında o qədər acizsiz ki,ancaq gopa basırsız!Fakt göz qabağındadır.Nə yazı,nə kağız? Ondan erməni gündə beşini yaradır-ağ yalanla.Demək istəyirsən ki,500 milyon türk dünən əmələ gəlib? Və Sizlərdə milyon illər əvvəl? Get özünə gül!

    Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 21 Mart 23:39250

      500 milyon yox, dünyada maximum 230 milyon türk var. Türk xalqina sayği ve hörmetimiz var. Sizin şexsinizde bu hörmetim itmeyecek.

      Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 21 Mart 23:48240

      Sizden ferqli olaraq men her bir xalqin tarixine, keçmişine ve bugününe hörmetle yanaşiram.Elece de türk xalqlarinin tarixine kifayet qeder beledem.Her kes öyrenmeye borcludur. Şovinizm lazim deyil

      Cavab yaz
  • Anonim
    Molla Nəsrəddin · 21 Mart 22:43021

    Şeyx düz deyir.Dünyanın əzəli türkdür! Göy türkləri!

    Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 21 Mart 23:40240

      100 nikle yazsaniz da xeyri yoxdur. Size baş qoşduguma göre teessüf edirem.

      Cavab yaz
  • Anonim
    Molla Nəsrəddin · 21 Mart 22:49025

    Mənim bildiyimə görə ərəblər və yəhudi dininə mənsub xalqlar da türklərin Nuh (s.) və İbrahim (s.) peyğəmbərlərdən qan qohumudurlar.

    Cavab yaz
  • Anonim
    Mirzəcəl İloğlu · 21 Mart 22:54031

    Lev Qumilyov yazır ki, Hunlar Xun tayfaları idi və Xan tayfaları ilə qonşu olub qədim Çində yaşayırdılar.Əlbəttə Çində 56 xalq var ki,kökləri də qədim türklərdir.

    Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 21 Mart 23:36280

      Gözünüzdeki eyneyin üstüne "türk" yazilib, her yeri türk görürsünüz. Bu ziyanli ola biler.Axi zooparka, fermaya yolunuz düşe biler.

      Cavab yaz
  • Anonim
    Yolkeçən · 21 Mart 23:00024

    Vallah əgər bu pişikdirsə ət hanı,ətdirsə bəs pişik hanı? Bu İranın yarısı türkdürsə və dünyanın da yarısı türkdürsə bəs bu ağ yalanlar kimin üçündür,cənablar?

    Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 21 Mart 23:38220

      İranin yarisi yox, 22%-i türkce danişanlardir. Dünyanin ise cemi 3 % ehalisi türkdür. Savadsiz ve küt oldugunuzu evvelden bilmemişdim.

      Cavab yaz
  • Anonim
    Yolkeçən · 21 Mart 23:10021

    Mən biləni bu türklər 7 imperiya qurublar və həmişə də güclü olublar.Necə oldu ki,heç düz əməlli dana dərisinə yazılan Avesta 1000 il qalmadı,amma Yunanların o vaxtı olmayan kağızları,(baxmayaraq ki,Çində ilk istehsal olub) qaldı?!

    Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 21 Mart 23:33240

      1. Yunanlar yazisini kağiza yazmirdilar, perqament derisine yazirdilar 2. Avesta 1000 il yox, 2600 ilden coxdur ki yaşayir. Ele ise türkce bir yazi, bir menbe gösterin, hec olmasa 2000 il yaşi olsun.

      Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 21 Mart 23:33250

      Heyf o türk milletinden ki bele eskik övladini qarşima çixarib.

      Cavab yaz
  • Anonim
    Yolkeçən · 21 Mart 23:13021

    Heç o boyda 200 milyonluq Rusiya öz mənşəyini 980 -cı ildən o yana bilmir.Molla-des!

    Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 21 Mart 23:34240

      "Şeyx" yüz nikle yazsaniz da menim üçün ehemiyyet daşimirsiniz. Teessüf, "seviyyenizi" evvelden bilsem size reğbet edib baş qoşmazdim

      Cavab yaz
  • Anonim
    Prince of Persia · 21 Mart 23:50230

    Kimler Like edibse derin teşekkürümü bildirirem.

    Cavab yaz
  • Anonim
    ŞEYX · 22 Mart 13:08015

    Qobustan Sizin üçün ən qədim yazılı mənbədir.

    Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 22 Mart 14:23170

      1.Qobustanda heç bir yazi mövcud deyil. Sadece qaya resmleri var ve bunun hansisa xalqa aidiyyati yoxdur. 2. İnternetde bele yazin "İranda en qedim qayaüstü resmler aşkarlanib" . Ve size melum olsun ki dünyada en qedim qaya yazilari İranin Xomeyn sehrasinda tapilib.

      Cavab yaz
  • Anonim
    ŞEYX · 22 Mart 13:18022

    Aşıq söz tapmayanda nanay-nanay edər.Fakt faktlığında qalır.Beş-on azsaylılar gücləri çoxluqa çatmayanda tarixə girişir və ağzına gələni yazırlar.Necə ermənilər indi də Tac Mahala girişiblər.Necə oldu ki,Əmir Teymurun oğlu ermənini aldı və ona qəsr ucaltdı?! Çox gülməlidir!

    Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 22 Mart 14:18200

      Biz azsaylı deyilik.Menim xalqim 350 milyonluq İrandilli xalqlarin en böyüyüdür ve 85 milyondur.Açib wikipediyaya baxmagi meslehet görürem. Tac Mahali dünya çoxdan qebul edib, indi ermenilerin ortaya düşmesi de yalandir, uydurmadir.

      Cavab yaz
  • Anonim
    ŞEYX · 22 Mart 13:23023

    Sizin kimilər Bu dildə şərh yazaraq Amerikada kor-kor,gör-gör Novruz şənliyinə kölgə salmaq istəyir.Görmürsənmi ki,şəkillərdə Azərbaycandır! Nardır,Bizim bayradır,səhnədə yazılan Novruzdur!

    Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 22 Mart 14:38230

      UNESCO-nun Medeni İrs siyahisinda da Novruz "Persian origin"(Fars köklü) sözü ile qeyd edilib.

      Cavab yaz
    • Anonim
      Prince of Persia · 22 Mart 14:44280

      Amerikada ise her il Novruz merasimi kecirilir ve tedbir "Persian New Year Celebration" ("Fars Yeni İli olan Novruz merasimi") adlanir.Bunu da unutmayaq.

      Cavab yaz
  • Anonim
    Prince of Persia · 22 Mart 14:52330

    SONDA: Şeyx, çalişin daha yazmayin, her şey aydindir, Mübahiseye ehtiyac yoxdur. Novruz sülh bayramidir ve hec kim hec kimin haqqina girmemelidir. Novruz çox qedim köklere söykenen derin mentiqli bir dinden gelir. Yekun vermek lazimdir. Tamam deyirem.

    Cavab yaz

XƏBƏR LENTİ

Copyright © 2015 Milli.Az

Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat
internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir.